Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlarında Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI
KURULUŞLARINDA SÖZLEŞMELİ UZMAN ÇALIŞTIRILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 22/7/1987 tarihli ve 19525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlarında Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmeliğin adı “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Kuruluşuna Dâhil Kurumlarda Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 – 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve kuruluşuna dâhil Kurumlara sözleşmeli uzman olarak alınacakların seçilme, atanma ve çalışma esaslarının tespiti amacıyla düzenlenmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve kuruluşuna dâhil Kurumlarda sözleşmeli uzman olarak alınacaklar hakkında uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kurum: İlgisine göre Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanlıklarını,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 – a) Yüksek Kurumda; ilgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine,

b) Kurumlarda; ilgili bilim ve uygulama kolu veya komisyon/çalışma grubu başkanlarının görüşü alınmak suretiyle, Kurum başkanının önerisi üzerine,

Yönetim Kurulunda, Yüksek Kurum Başkanlığı ve Kurumlardan alınan öneriler incelenerek sözleşmeli uzman personel ihtiyacı tespit edilir. Tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda kadrosuz sözleşmeli personel almaya ve çalıştırmaya Yüksek Kurum Başkanlığında Yüksek Kurum Başkanı, Kurumlarda ise Yönetim Kurulu yetkilidir.

İlgili daire başkanlıkları ile bilim ve uygulama kolu, komisyon ve çalışma grupları ihtiyaç duydukları uzmanları hangi hizmetin görülmesi için istediklerini, bunların öğrenim durumları ile diğer niteliklerini, hizmet şartlarını, takribi ücret miktarını, hizmet sürelerini, sayılarını, sözleşmeli personel çalıştırmaya ilişkin üst norm niteliğindeki çerçeve düzenlemeleri göz önünde bulundurarak belirtirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Kadrolu Uzmanlık” ibaresi “Yüksek Kurum Uzmanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek Kurum ve Kurumların görevleri ile ilgili konularda Yüksek Lisans (Master) veya doktorasını yapmış olmak.

b) Yabancı dil, Türkçe lehçe ve şiveleri ve Osmanlı Türkçesi için alınacak uzmanların, yapacağı hizmetin gerektirdiği vasıflara sahip olduğuna, ilgili Kurum tarafından kurulacak bir komisyonca değerlendirilerek karar verilmiş olmak. Bu değerlendirmede, adayların hizmetleri ve eserleri ile akademik unvanları gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Bunun dışındaki adaylar sınava tâbi tutulurlar.”

“d) Yüksek Kurum ve Kurumların bilgisayar hizmetleri için Kurumca gerçekleştirilecek çalışmaları yürütebilecek eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Sözleşme Ücretinin Tespiti ve Pozisyonlar” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sözleşmeli personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9 – Sözleşme akitleri görev verilmesi kesinleşen uzmanlar ile Yüksek Kurumda Yüksek Kurum Başkanı, Kurumlarda ilgili Kurum Başkanı arasında Yönetim Kurulunca uygun görülen tip sözleşme örneklerine veya ihtiyaç tespiti birlikte hazırlanan özel şartlara göre yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10 – Sözleşme akdinde belirtilen şartlar ile 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ilkelere uymayan personelin sözleşmesi Kurumun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Sözleşmeli personel de en az bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla sözleşmeyi sona erdirebilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve ilgili kurum başkanlıkları yürütür.

Eklenme Tarihi: 25-08-2020

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.