Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Asaleti Tasdik Edildikten Sonra Mahkeme Kararına İstinaden Ataması İptal Edilen Kişinin Tekrar Memuriyete Atanması Halinde İlgilinin Adaylığa Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hakkında Görüş

Ankara 2. İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararı gereğince 14/01/2009 tarihinde Ümraniye Adliyesi zabıt katipliğine açıktan aday olarak ataması yapılan ve 27/09/2010 tarihinde asaleti tastik olunan, ancak 20/04/2012 tarihli Danıştayın bozma kararına istinaden görevine son verilen ilgilinin; daha sonra yapılan zabıt katipliği sınavını kazanarak açıktan ve aday olarak atamasının yapıldığından bahisle, 27/09/2010 tarihinde asli memurluğa atanma kararının geçerli olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 26/09/1952 tarih ve 1952/244 sayılı Kararında "Kanunsuz bir yükselme işleminden sonra, aynı memur hakkında kanuna uygun çeşitli yükselmeler yapıldığı takdirde, idare tarafından kanunsuz yükselmenin artık geri alınmasının uygun görülemeyeceği" ifadesine hükmedilmiştir.
 
Diğer taraftan, Danıştay Beşinci Dairesinin 09/10/1997 tarihli ve Esas No: 1994/7834 Karar No: 1997/2030 sayılı Kararında "Ancak söz konusu içtihadı birleştirme kurulu kararı ile sağlanan korunmanın da kamu yararı ve kamu düzeni ile sınırlı olduğunu; idarede istikrar ilkesi esas alınarak sağlanan bu korumanın, kamu düzenini ve bunun sonucu olarak kamu yararını ihlal eden, bozan bir sonuca ulaştığında artık sürdürülmesinin olanaklı olmadığını; korumanın, hukuka aykırı işlemin düzeltildiği tarihe kadar ilgili kişi için doğurduğu kişisel kazanımlarla sınırlı kalacağını kabul etmek gerekmektedir. Daha açık bir anlatımla hukuka aykırı bir idari işlemle elde edilen statü ve bu statüye dayanılarak yapılan işlem ve eylemler kamuya yönelik etki ve sonuçlar doğuruyorsa bu statü korunmayacak; ancak idarece hatalı işlem düzeltilinceye kadar ilgili kişinin bu statü nedeniyle elde ettiği kişisel kazanımlara da dokunulamayacaktır. Çok kısa deyimle kanuna aykırı işlemle elde edilen yetkiler sürdürülmeyecek, sadece kişisel kazanımları korunacaktır…" ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen yargı kararları çerçevesinde, halen Bakanlığınızda görev yapmakta olan ilgilinin; Danıştayın 20/04/2012 tarihli bozma kararına kadar 657 sayılı Kanun kapsamında Devlet memurluğu statüsünde geçen süreler nedeniyle elde ettiği kişisel kazanımlarının korunması gerektiği gözönünde bulundurularak, yeniden adaylığa tabi tutulmasına gerek bulunmadığı mütalaa edilmektedir

Eklenme Tarihi: 28-02-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Asalet Tasdiki Mahkeme Kararı Memuriyet

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş