Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik

SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkına, bu hakka ilişkin uygulanacak ücret tarifesine ve bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş haklarını, bu haklara ilişkin ücret tarifelerini, bu Yönetmelikte belirtilen işlemlerin denetlenmesini ve geçiş hakkını kullanacak işletmeciler ile geçiş hakkı sağlayıcılarının yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri ile 33 ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS): Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin altyapılarına ilişkin bilgilerin kaydedildiği sistemi,

c) Elektronik haberleşme altyapısı: Elektronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini, ilgili tesisleri ve bunların bütünleyici parçalarını,

ç) Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,

d) Geçiş hakkı: İşletmecilere; elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke ve altyapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlarla kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden ve üzerinden geçmeleri için tanınan hakları,

e) Geçiş hakkı ücreti: İşletmecinin, geçiş hakkı karşılığında geçiş hakkı sağlayıcısına ödeyeceği ücreti,

f) Geçiş hakkı ücret tarifesi: Ek-1’de yer alan Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Üst Sınırları Tablosunda belirtilen yerlerde, geçiş hakkını kullanacak işletmecilerden talep edilen ücretlerin üst sınırlarını gösteren fiyat tarifesini,

g) Geçiş hakkı sağlayıcısı (GHS): Geçiş hakkına konu olan kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere taşınmazın sahipleri ve/veya taşınmaz üzerindeki hak sahiplerini,

ğ) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketi,

h) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

ı) Kullanım onayı: İşletmecinin, geçiş hakkı talep ettiği güzergahı kullanması ve güzergah üzerinde bulunan GHS’lere başvurması için Bakanlıktan alması gereken izni,

i) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

j) Taraflar: İşletmeci ile geçiş hakkı sağlayıcısını,

k) Taşınmaz sahibi: Maliki oldukları taşınmazları, geçiş hakkı kapsamında kullandıracak olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını,

l) Taşınmaz üzerinde hak sahibi: Geçiş hakkına konu olan taşınmazın üzerinde sınırlı ayni hak sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını,

m) Tesis paylaşımı: Elektronik haberleşme hizmeti sunumunda kullanılan boru, kanal, direk ve kuleler dahil ilgili tesis ve cihazların diğer işletmeciler tarafından da kullanılmasını veya paylaşılmasını,

n) Türk boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinden gemilerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Başvuru ve Değerlendirme

İlkeler

MADDE 5 – (1) Geçiş hakkı uygulamasında;

a) Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,

b) Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması,

c) Geçiş hakkı taleplerinin yasal süre içerisinde cevaplanması,

ç) İlgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkının kullanılmasının öncelikle tarafların anlaşmasına bağlı olması,

d) Taleplerin teknik açıdan mümkün, ekonomik açıdan orantılı ve makul olması,

e) Tesis paylaşımı ve ortak yerleşime öncelik verilmesi,

f) Geçiş hakkının kullanımının taşınmaza kalıcı zarar vermemesi ve geçiş hakkı sağlayıcısının bu taşınmazın üzerindeki haklarının kullanımını sürekli biçimde aksatmaması,

g) Çevre, tarihi eserler, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, şehir ve ülke planlamacılığından kaynaklanan özel koşulların göz önünde tutulması,

ilkeleri esas alınır.

(2) Geçiş hakkı başvurularının değerlendirilmesinde ve uygulanmasında; milli savunma, milli güvenlik, kamu düzeni gerekleri ve acil durum ihtiyaçları ile 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve diğer özel kanunlardan kaynaklanan sınırlamalar saklıdır.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 6 – (1) Geçiş hakkı talep edilen güzergah üzerinde tesis paylaşımı yükümlülüğüne karar verilmiş bir elektronik haberleşme şebekesi ve/veya altyapısı bulunması halinde, tesis paylaşımına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Tesis paylaşımının mümkün olmadığının işletmeci tarafından belgelenmesi durumunda işletmeci, geçiş hakkının kullanımının onayı için Ek-2’de yer alan belgelerle birlikte Bakanlığa başvurur.

(3) Aynı güzergah ve aynı taşınmaz için yapılan geçiş hakkı talepleri, başvuru sırasına göre değerlendirilir.

(4) Bakanlığa yapılan başvurular, 5 inci madde hükümleri ile Bakanlığın strateji ve politikaları dikkate alınarak otuz gün içinde değerlendirilir.

(5) Değerlendirme sürecinde işletmeciler, Bakanlık tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi eksiksiz ve gecikmeden vermek zorundadırlar.

(6) Değerlendirme sonucunda Bakanlık tarafından kullanım onayının verilmemesi durumunda işletmeci gerekçeleri ile birlikte bilgilendirilir.

(7) Değerlendirme sonucunda Bakanlık tarafından kullanım onayı verilmesi durumunda ise aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Özel mülkiyete konu taşınmazlarda işletmeci ile GHS; ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere serbestçe yapabilirler. Geçiş hakkına ilişkin anlaşmaların ekinde; işletmecinin Kurum tarafından yetkilendirildiğine dair belge, kurulacak altyapıya ilişkin proje dosyası ve Bakanlıktan alınan kullanım onayı belgeleri yer alır.

b) Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile mülkiyeti veya tasarrufu belediyelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan yerlerde geçiş hakkını kullanacak işletmeci, ilgili GHS’ye Ek-2’de yer alan belgeler ve Bakanlıktan alınan kullanım onayı ile birlikte başvuruda bulunur. GHS kendisine yapılan geçiş hakkı talebi başvurularını mevzuat çerçevesinde en geç altmış gün içerisinde sonuçlandırır ve sonucunu işletmeciye bildirir. Geçiş hakkı talebinin reddedilmesi durumunda yapılan bildirimde red gerekçeleri açıkça belirtilir.

Kapasite planlaması

MADDE 7 – (1) İşletmeci, geçiş hakkı talep edilen güzergâh üzerinde altyapı tesisinin kapasite planlamasını yaparken Bakanlığın strateji ve politikalarını da göz önünde bulundurur. Bakanlık tarafından aksi belirtilmediği sürece, işletmeci, en az kendi ihtiyacını karşılayan altyapı kadar bir altyapıyı diğer işletmeciler için de kurmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçiş Hakkı Anlaşmaları, Ücretler, Uygulama ve Yükümlülükler

Geçiş hakkına ilişkin anlaşma

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmeci ve GHS; 5 inci maddede belirtilen ilkeler doğrultusunda geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları serbestçe yapabilirler.

(2) İşletmeciler, talep edilmesi halinde GHS ile yaptıkları anlaşma ve eklerinin birer suretini Bakanlığa ve Kuruma gönderir.

(3) Taşınmaza kalıcı zarar verilmemesi ve bu taşınmaz üzerindeki hakların kullanımının sürekli biçimde aksatılmaması koşuluyla, teknik olarak imkan dahilinde, seçeneksiz ve ekonomik açıdan orantısız maliyetler ihtiva etmeyen geçiş hakkı talepleri, makul ve haklı sebepler saklı kalmak üzere GHS tarafından kabul edilir. GHS, geçiş hakkı talebini reddetmesi durumunda ayrıntılı gerekçesini işletmeciye bildirmek zorundadır.

(4) GHS’nin geçiş hakkı talebini reddetmesi durumunda işletmeci, reddetme gerekçesi ile birlikte sorunun çözüme kavuşturulması için Bakanlığa başvurabilir. Bakanlık, gerekli değerlendirmeyi yaparak sonucunu GHS ve işletmeciye bildirir.

(5) Geçiş hakkı anlaşması imzalandıktan sonra uygulama sürecinde taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında çözümlenir. Taraflardan herhangi birinin talep etmesi durumunda Bakanlık konu hakkında gerekli değerlendirmeyi yaparak görüşünü bildirir.

(6) Geçiş hakkına ait ücretlerin ödeme şekli, geçiş hakkına ilişkin anlaşmada yer alır.

Geçiş hakkı ücretleri

MADDE 9 – (1) Geçiş hakkı kullanımında gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait mülkiyet alanları dışında kalan yerler için GHS tarafından, geçiş hakkını kullanan işletmeciden talep edilen geçiş hakkı ücreti, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde belirtilen fiyatları aşamaz.

(2) Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar için belirtilen ücret üst sınırı hariç olmak üzere, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde yer alan üst sınırları belirten fiyatlar, her mali yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırılarak tespit edilir.

(3) İlk yıldan sonraki geçiş hakkı ücretleri; bir önceki yıl geçiş hakkı ücretine en fazla Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırım yapılması suretiyle tespit edilir.

(4) Geçiş hakkı nedeniyle yapılacak keşif ücreti, sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesi nedeniyle taşınmazın tekrar eski haline getirilmesi bedeli, yer değişikliği bedeli, var olan faaliyeti durdurma bedeli ve benzeri adlarla alınan diğer bedeller ve tazminatlar, bu Yönetmelikte belirlenen ilkelere ve hükümlere uygun olmak kaydıyla ve taraflar arasında yapılan geçiş hakkı anlaşmasında aksi belirtilmediği takdirde işletmeci tarafından ayrıca karşılanır.

(5) Geçiş hakkının kullanılması süresince geçiş hakkının kullanılmasından dolayı mevcut bir yapının, yolun, zeminin tekrar eski haline getirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin hangi tarafça yapılacağı GHS tarafından belirlenir. Maliyeti işletmeci tarafından karşılanması suretiyle bu iş ve işlemlere ilişkin bedellerin belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu işlere ilişkin birim fiyatları dikkate alınır.

Geçiş hakkının uygulama süreci

MADDE 10 – (1) İşletmeci, Bakanlıkça geçiş hakkı kullanım onayının verilmesinden itibaren en geç yüz yirmi gün içerisinde taşınmaz sahiplerine başvuru, gerekli izin ve onayların alınması, anlaşmaların imzalanması da dahil tüm işlemleri yerine getirmekle, kazı ve benzeri inşaata başlamakla ve bu hususları Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. İşletmeciden kaynaklanmadığı Bakanlıkça kabul edilen nedenlerden dolayı meydana gelen gecikmeler bu süreye dahil değildir. Bu süre içerisinde bütün işlemlerin tamamlanmaması veya altyapı kurulum inşaatının başlamaması durumunda Bakanlıkça verilen kullanım onayı iptal edilmiş sayılır. Bu durum Bakanlıkça işletmeciye bildirilir.

Geçiş hakkı sağlayıcısının yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) GHS, geçiş hakkı uygulamasında 5 inci maddede belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür.

(2) Geçiş hakkı sağlayıcısı bir kamu kurum veya kuruluşu ise kendisine yapılan geçiş hakkı talebini içeren başvuruları öncelikli olarak ve gecikmeye mahal vermeden ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmekle ve altmış gün içinde sonuçlandırmakla, şeffaf davranmakla ve işletmeciler arasında ayrım gözetmemekle yükümlüdür.

(3) GHS, işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetlerin kesintisiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, masrafları işletmeci tarafından karşılanmak üzere, gerekli tüm önlemleri alır veya alınmasına izin verir.

(4) GHS, geçiş hakkına konu olan taşınmazın üzerindeki haklarını kullanırken işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetler ile işletmeciye ait elektronik haberleşme altyapısını tehlikeye düşürücü veya zarar verici işlemlerden kaçınmakla yükümlüdür.

(5) GHS, işletmeciye ait elektronik haberleşme şebeke ve/veya altyapısında yol açtığı zararları, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla en geç bir ay içerisinde tazminle yükümlüdür.

(6) GHS, geçiş hakkına konu olan taşınmazın üzerindeki haklarını kullanırken işletmeciye ait elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve bunların destekleyici ekipmanlarının haklı sebeplerle yerinin değiştirilmesi ve benzeri taleplerde bulunması halinde, durumu işletmeciye altmış gün önceden haber verir.

(7) GHS, altıncı fıkrada belirtilen işlemleri elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve bunların destekleyici ekipmanlarını tehlikeye düşürücü veya zarar verici olmamak ve işletmeciyi haberdar etmek kaydıyla bizzat yerine getirebilir veya bu işlemlerin yapılmasını işletmeciden talep edebilir. Taraflar arasında yapılacak anlaşmada aksi belirtilmediği sürece, GHS’nin bu taleplerinden kaynaklanan tüm masraflar kendisi tarafından karşılanır. Ancak, kamu hizmetlerinin kesintiye uğramasına sebep olabilecek arıza ve benzeri acil durumlarda, altıncı fıkrada belirtilen süre beklenmeksizin, tarafların sorunun giderilmesi için karşılıklı işbirliği içerisinde çalışmaları esastır.

İşletmecinin yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) İşletmeci;

a) Geçiş hakkını; mevzuata uygun olarak kullanmak 5 inci maddede belirtilen ilkelere uymak ve taşınmaza ve üzerinde tesis edilmiş diğer altyapılara vereceği her türlü zararı, zararın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tazmin etmek,

b) Geçiş hakkına ilişkin anlaşma ve ekleri ile değişikliklerini, her türlü bilgi ve belgeyi süresi içerisinde eksiksiz ve doğru olarak EHABS’a kaydetmek,

c) Geçiş hakkı ile ilgili üç yıllık tahmini güzergah ve kapasite planları ile planlarındaki değişiklikleri EHABS’a kaydetmek,

ç) Yapacağı altyapı çalışmalarında her türlü güvenlik önlemini almak,

d) Bakanlığın istediği bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve doğru bir şekilde göndermek

zorundadır.

(2) İşletmeci tarafından geçiş hakkı kullanımı kapsamında kullanılacak tesislere ait standartlar, Kurum tarafından yapılan düzenlemelere uygun olmak zorundadır.

(3) Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile mülkiyeti veya tasarrufu belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan yerlerde geçiş hakkını kullanan işletmecinin kurduğu tesislerin paylaşılması durumunda, paylaşılan güzergah ve tesisi kullanan işletmecilere ilişkin bilgiler geçiş hakkını kullanan işletmeci tarafından GHS’ye bildirilir.

Stratejik ve özel önemi olan yerlerden geçiş hakkı

MADDE 13 – (1) İşletmeci; Türk boğazları, Türkiye’nin deniz yetki alanları, kara ve deniz sınırları, ormanlar ve buna benzer stratejik ve özel önemi olan bölge ve alanlardan kullanım onayı için Bakanlığa başvuruda bulunur.

(2) Bakanlık; birinci fıkrada belirtilen alanlar için yapılacak kullanım onayı başvurularının değerlendirmesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen alanlar için yapılacak geçiş hakkı taleplerinde Bakanlık, diğer işletmecilerle ortak kullanılmak üzere tek bir işletmeciye kullanım onayı verebileceği gibi, ortak bir geçiş hakkı güzergâhı belirleyerek geçiş hakkı talep eden tüm işletmecilerin bu güzergâhı kullanmasını zorunlu kılabilir. Bu durumda Bakanlık tarafından konu hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilir.

(4) Bakanlıktan kullanım onayı alan işletmeciler GHS’ye geçiş hakkı için başvuruda bulunur. GHS, geçiş hakkı başvurularını mevzuat çerçevesinde değerlendirerek altmış gün içerisinde sonuçlandırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi, Kamulaştırma ve Denetim

Elektronik haberleşme altyapı bilgi sistemi

MADDE 14 – (1) EHABS, Bakanlık tarafından kurulur veya kurdurulur.

(2) İşletmeciler, geçiş hakkına ilişkin elektronik haberleşme altyapı bilgilerini EHABS’a kaydetmekle yükümlüdür.

(3) EHABS’a ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kamulaştırma

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek geçiş hakları için kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılmasının gerekmesi halinde, bu taşınmazların kamulaştırma işlemleri, Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

Çevrenin ve tarihi eserlerin korunması

MADDE 16 – (1) Geçiş hakkı kapsamında tanınan hakların kullanımı sırasında geçiş yollarında ve etrafında bulunan ağaçlar ve çevresel değerler korunur. Geçiş hakkı uygulamasında tarihi eserler ile kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. Bu fıkrada belirtilen konularda işletmeci tarafından alınması gereken izinlere ilişkin başvurular ilgili kurum ve kuruluş tarafından altmış gün içinde sonuçlandırılır.

Taşınmaz üzerindeki diğer altyapılara ilişkin durumlar

MADDE 17 – (1) İşletmeciye ait elektronik haberleşme şebekesi, altyapısı ve bunların destekleyici ekipmanları; geçiş hakkının kullanılacağı taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan kanalizasyon, su, gaz kanalları, demiryolları, elektrik tesisleri, diğer elektronik haberleşme altyapısı ve benzeri altyapıya zarar vermeyecek şekilde ve mesafede tesis edilir. Altyapı tesis edecek işletmeci, mevcut altyapı sahibi kurum veya kuruluş ile gerekli koordinasyonu sağlayarak hareket eder.

(2) Altyapı tesis edecek işletmecinin koordinasyon talebi makul bir gerekçe olmadığı sürece reddedilemez ve geciktirilemez.

(3) Geçiş hakkının kullanımı sırasında taşınmazın üzerinde bulunan mevcut altyapılarda yer değiştirme, sökme ve benzeri durumların zorunlu olması halinde, işletmeci bu altyapının sahibi olan kurum veya kuruluşa onbeş gün önceden bilgi verir.

(4) Mevcut altyapılarda yer değiştirme, sökme ve benzeri işlerin öncelikle bu altyapı sahibi kurum veya kuruluş tarafından bizzat yerine getirilmesi esastır. Bu işlerin, geçiş hakkını kullanan işletmeci tarafından yapılmasının istenmesi halinde, bu durum işletmeciye onbeş gün içerisinde bildirilir ve bu işler geçiş hakkını kullanan işletmeci tarafından yapılır.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen işlerin geçiş hakkını kullanan işletmeci tarafından yapıldığı hallerde, altyapı sahibi kurum veya kuruluş bu çalışmalarda kendi personelini de bulundurabilir. İşletmeci, belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesinden sonra taşınmazı ve üzerindeki mevcut altyapıyı en kısa sürede önceki durumuna getirmekle yükümlüdür.

(6) İşletmeci, geçiş hakkına ilişkin çalışmalarında ilgili kurumlardan izin almak suretiyle yol, trafik, çevre ve benzeri her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.

(7) Çalışmalardan kaynaklanan tüm masraflar ile hizmetin kesintiye uğramaması için alınacak önlemlerden doğacak masraflar, geçiş hakkını kullanan işletmeci tarafından karşılanır.

Denetim

MADDE 18 – (1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş ve işlemleri, geçiş hakkı talep edilen güzergâhı ve güzergâh üzerinde yer alan altyapının durumunu denetleyebilir.

(2) Bakanlık yapacağı denetimlerde, gerekmesi halinde ilgili taraflardan denetim sürecinde personel bulundurmasını isteyebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen hükümlere aykırı davranan işletmecinin mevcut kullanım onayı iptal edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin uygulamasında işletmecinin, rekabeti engelleyecek şekilde davranması veya başka bir işletmecinin geçiş hakkı talebini engelleyici yönde hareket etmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevcut kullanım onayı Bakanlıkça iptal edilir.

(5) Kullanım onayı iptal edilen işletmecinin bir yıl boyunca yapacağı kullanım onayı başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve bu işletmeci hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yetkilendirmenin devri halinde geçiş hakkı

MADDE 19 – (1) Yetkilendirmenin devri halinde, kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için geçiş hakkı sağlayıcısı tarafından aksi ileri sürülmediği müddetçe geçiş hakkı anlaşmasının, geçiş hakkı sağlayıcısı ile yeni işletmeci arasında da aynı şartlarda geçerli olacağı kabul olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mevcut geçiş hakları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce sahip olunan geçiş hakları ve imzalanmış olan anlaşmalar, herhangi bir sebeple sona ermedikleri sürece aynı şartlarda uygulanmaya devam olunur.

EHABS’ın faaliyete geçmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) EHABS 30/6/2014 tarihine kadar faaliyete başlar. Bakanlık EHABS’ın bu tarihe kadar faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaları yürütür. 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 14 üncü maddenin ikinci fıkrası EHABS faaliyete geçene kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2014 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Ek-1

GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ ÜST SINIRLARI TABLOSU

 

Geçiş Hakkına Konu Taşınmazların ve Yerlerin Niteliği

Ücret Üst Sınırı (Yıllık)

1

Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar

Metrekaresi, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 2’si

2

Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve büyükşehir belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler

Metresi 1,00.-TL

3

Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve ilçe belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler

Metresi 0,70.-TL

4

Büyükşehir belediyeleri dışında kalan il belediyelerinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve il belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler

Metresi 0,70.-TL

5

İlçe belediyeleri (büyükşehir belediyesi kapsamında kalan belediyeler hariç) ile belde belediyelerinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve ilçe veya belde belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler

Metresi 0,50.-TL

6

Devlet karayolları, Devlet demiryolları, doğalgaz boru hatları, elektrik iletim hatları, su isale hatları ve benzeri tesislerin geçtiği güzergahlarda kalan yerler

Metresi 0,50.-TL

7

Köy yolları, Devletçe yapılan sulama tesisleri ve benzeri güzergahlarda kalan yerler

Metresi 0,5.-TL

8

Orman sayılan yerler

Metresi 1,00.-TL

9

Deniz, tabii ve suni göller ile akarsular ve kıyı alanları

Metresi 3,00.-TL

10

Türk Boğazları

Metresi 20,00.-TL

11

Metro, tramvay, tünel ve benzeri tesislerin sınırlarındaki yerler

Metresi 10,00.-TL

12

Yukarıdaki alanların dışında kalan yerler

Metresi 0,10.-TL

 

 

Açıklamalar

1) Her türlü kablo ve benzeri gerecin geçirildiği yerin genişliğinin 40 cm’ye kadar (40 cm dahil) olan geçiş haklarında bu Tarifede belirtilen geçiş hakkı ücretleri (1 numaralı bent hariç) uygulanır. Genişliğin 40 cm’den fazla olduğu geçiş haklarında geçiş hakkı ücretleri; genişliğin arttığı oranda, bu Tarifede belirtilen ücretler artırılarak tespit edilir.

2) Geçiş hakkı ücretlerinin beş yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde on, on yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi oranında indirim uygulanır.

 

 

Ek-2

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi,

2) Yetkilendirildiğine dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınacak belge,

3) Kurulacak altyapıya ilişkin proje dosyası (altyapının kurulacağı güzergahın koordinatları, uzunluğu, yeraltı tesisinde yapılacak kazının genişliği ve derinliği, tesisin kapasite bilgileri, projenin tamamlanma süresi ve benzeri geçiş hakkına ilişkin bilgiler),

4) Taahhütname (Ek-3).

 

Ek-3

TAAHHÜTNAME

 

................. tarihli ve .................. sayılı …..................... bildirim/kullanım hakkı sahibi ....... ........ ........ ...... ............... şirketi olarak; mülkiyeti/tasarrufu …… ……… …… …… …… …… … ait olan coğrafi hat üzerindeki detay ve uygulama projesi ekte bulunan, elektronik haberleşme şebeke ve/veya altyapısını ve bunların destekleyici ekipmanlarını kuracağımızı bildiririz.

 

Bu kapsamda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Bakanlık) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatına uyacağımızı, Bakanlık ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile geçiş hakkından etkilenen diğer kişilerden ilgili mevzuat uyarınca alınması gerekli izin, ruhsat ve/veya onay belgelerini bizzat temin edeceğimizi, geçiş hakkı uygulama sürecinde ve sonrasında Bakanlığın talep edeceği her türlü bilgi ve belgeleri, belirtilecek süre içerisinde Bakanlığa vereceğimizi taahhüt ederiz.

 

Açıklamalar*:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

 

………………………………..

.……………………….. Şirketi

İmza/Kaşe

 

 

*Not: Açıklamalar ek olarak verilebilir.

Eklenme Tarihi: 18-04-2020

Yönetmelikler

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş