Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

İdare Mahkemelerinin Hangi Davalar Hakkında Verdikleri Kararların Temyiz Edilebileceği 2577 Sayılı Kanun'un 46’^Ncı Maddesinde Tahdidî Olarak Sayılmış Olup, Davacının, Ortağı Olduğu Şirketin 4735 Sayılı Kanun'un 25/F Maddesinde Yer Alan Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğunun Tespit Edilmesi Üzerine 1 Yıl Süreyle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin İşleme Karşı Açılan Davanın Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi - 2019/1220 E. - 2019/1113 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama
- Temyiz yolu

Özet
İdare Mahkemelerinin hangi davalar hakkında verdikleri kararların temyiz edilebileceği 2577 sayılı Kanun'un 46’^ncı maddesinde tahdidî olarak sayılmış olup, davacının, ortağı olduğu şirketin 4735 sayılı Kanun'un 25/f maddesinde yer alan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 1 yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işleme karşı açılan davanın bu kapsamda değerlendirilemeyeceği hakkında.

Karar
Aktarılan düzenlemelere göre, ivedi yargılama usulüne tâbi olan işlemlerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak ilk derece mahkemelerince verilen kararlara karşı hangi tarihte verildiğine bakılmaksızın temyiz kanun yoluna başvurulabileceği, bunlar dışında kalan uyuşmazlıklarla ilgili olarak ........... tarihinden sonra verilen kararlara karşı kural olarak istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, ancak 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinde tahdidî olarak sayılan uyuşmazlıklarla ilgili kararlara karşı istinaf kanun yolundan sonra temyiz kanun yoluna da başvurulabileceği açıktır.

2577 sayılı Kanun'un 6545 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değişik 46. maddesinin (b) bendinde, "Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idarî işlemler hakkında açılan davalar"; (d) bendinde, “Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha uzun süreyle engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davaları” hakkında verilen kararların, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dâhi Danıştay'da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebileceği kurala bağlanmıştır.

2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinin (b) bendi kapsamında temyize tâbi olduğu belirtilen kararların konusunun yüz bin Türk lirasını aşan davalar olduğu, kamu ihalelerine katılmanın engellenmesine ilişkin davaların ise bir bedel içermediği açıktır.

2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinin (d) bendinde aktarılan kuralda ise, “Belli bir ticari faaliyetin icrasının” tümüyle engellenmesinden bahsedilmektedir. Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi, ihale sürecini bozmaya yönelik fiil veya davranışlarda bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin belli bir süre ve yalnızca kamu ihalelerine katılmasının engellenmesi durumunu ifade eder. Bu nedenle, kamu ihalelerinden yasaklanma, belli bir ticari faaliyetin icrasını tümüyle engelleyecek nitelikte bir işlem olarak değerlendirilemez.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'yla ticari işletmelere, ana sözleşmelerinde yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilme imkânı tanındığından ve kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma ticari faaliyetin icrasını tümüyle engelleme sonucunu doğurmadığından, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanan ticari işletmelerin, yasaklılık süresi içerisinde, özel hukuk tüzel kişilerinin açtıkları ihalelere katılabilmelerine ya da başkaca ticari faaliyetler icra edebilmelerine hukuken bir engel bulunmamaktadır. Bu itibarla, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemleriyle ilgili olarak istinaf kanun yolundan sonra temyiz kanun yoluna başvurulması mümkün değildir.

Dosyanın incelenmesinden, … Bölge Müdürlüğü tarafından ............. yıllarında hizmet verilmesi için gerçekleştirilen "… Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlüklerinin ....-...... yılları arasındaki Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı ile Kalorifer Yakma Hizmet Alımı" ihalesi uhdesinde kalarak sözleşme imzalayan … A.Ş.'nin Teknik Şartname düzenlemelerine göre Bölge Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklere teslim edilmesi gereken teçhizat ve malzemeleri eksik teslim ettiği veya hiç teslim etmediği, bu nedenle de 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesinde "Mücbir sebepler dışında ihale doküman ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek" şeklinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine anılan şirketin ortağı olan davacının bir (1) yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ....... tarih ve .......... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı; … 1. İdare Mahkemesi'nin ...... tarih ve E:......, K:....... sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiği, davacının istinaf kanun yoluna başvurması üzerine, … Bölge İdare Mahkemesi 8. İdarî Dava Dairesi'nin .......tarih ve E:......., K:....... sayılı kararı ile istinaf başvurusunun reddedildiği, davacı tarafından … Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi kararının bozulması talebi ile temyiz başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bölge İdare Mahkemelerinin hangi davalar hakkında verdikleri kararların temyiz edilebileceği 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinde tahdidî olarak sayılmış olup, davacının, ortağı olduğu şirketin 4735 sayılı Kanun'un 25/f maddesinde yer alan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 1 yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işleme karşı açılan dava bu kapsamda değerlendirilemeyeceğinden, Bölge İdare Mahkemesi'nce istinaf başvurusu üzerine verilen bu karar kesindir.

Bu itibarla, istinaf incelemesi üzerine kesinleşen kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvurulması hukuken mümkün olmadığından, ...... Bölge İdare Mahkemesi 8. İdarî Dava Dairesi'nin ....... tarih ve E:......., K:......... sayılı kararına yönelik temyiz isteminin incelenemeyeceği kuşkusuzdur.

Eklenme Tarihi: 11-05-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.