Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Davacı Firma Hakkında 4735 Sayılı Kanun'un 25’inci Maddesinde Belirtilen "Mücbir Sebepler Dışında, İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmemek" Fiilinin Subuta Erdiği Anlaşıldığından, Davacı Firmalar Hakkında Bir Yıl Süre İhalelerden Yasaklama Kararı Verilmesi İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi - 2009/1462 E. - 2010/6133 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Davacı firma hakkında 4735 sayılı Kanun'un 25’inci maddesinde belirtilen "Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek" fiilinin subuta erdiği anlaşıldığından, davacı firmalar hakkında bir yıl süre ihalelerden yasaklama kararı verilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava … Komutanlığı tarafından ...... tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "… Komutanlığı ..... Kamera Cihazının Bakım Onarımı Yapılarak Yenileştirilmesi" ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. maddeleri uyarınca 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ...... tarih ve ..... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kanun'un 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayıldığı, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, dosyanın incelenmesinden, …Komutanlığı tarafından ...... tarihinde "…K.lığı BKMM Bşk.lığı .....Kamera Cihazının Bak. Onar. Yapılarak Yenileştirilmesi" ihalesinin yapıldığı, ihaleye iki firmanın katıldığı, davacı ...... A.Ş.'nin ........-TL ile ihalede en avantajlı teklifi verdiği, diğer istekli ..... Ltd. Şti.'nin ise ....... -TL teklif verdiği, davacı ile ...... Komutanlığı arasında ...... tarihinde sözleşme imzalandığı, ...... tarihinde yapılan ilk fonksiyon testinde, malzemeler ve yapılan işin teknik şartnamenin 2.8 ve 2.16. maddelerine uygun olmadığının tespit edildiği, davacı tarafından fonksiyon muayenesine ..... tarihli dilekçe ile itiraz edilmesi üzerine, ...... tarihinde yapılan ikinci fonksiyon testinde de, malzemeler ve yapılan işin teknik şartnamenin 2.8 ve 2.16. maddelerine uygun olmadığının tespit edildiği, davacı tarafından Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden tespit istenilmesi üzerine yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişiler tarafından hazırlanarak mahkemeye ibraz edilen ...... tarihli raporda da; tespite konu cihazlardan dijital kameranın istenilen performansta olmadığı, görüntü alma ve arşivleme programının da tüm özellikleri ile çalışmadığının tespit edildiği, ..... Komutanlığı tarafından ..... tarihli ihtarname ile davacıya 20 gün süre verilerek taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesinin istenildiği, ihtarnamenin ...... tarihinde davacıya tebliğ edildiği, süresi içerisinde taahhüdün yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmenin ...... tarihinde feshedilerek kesin teminatın irat kaydedildiği, … Komutanlığı'nın ...... tarihli yazısı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesi gereğince yasaklama işleminin yapılmasının istenildiği, Milli Savunma Bakanlığı'nın .......... tarihli oluru ile davacı firmalar hakkında ihalelerden bir yıl süre yasaklama kararı verildiği, bu işlemin ............ tarih ve ........... sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, bakılan davada, … Komutanlığı tarafından .............. ve ............... tarihlerinde yapılan fonksiyon testlerinde davacı tarafından sunulan malzeme ve yapılan işin teknik şartnamenin 2.8 ve 2.16. maddelerine aykırı olduğunun tespit edildiği, davacı tarafından …2. Sulh Hukuk Mahkemesinde yaptırılan tespitte de, tespite konu cihazlardan dijital kameranın istenilen performansta olmadığı, görüntü alma ve arşivleme programının da tüm özellikleri ile çalışmadığının tespit edildiği anlaşıldığı, davacının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinin sonuç ve kanaatine varıldığından, davacı firma hakkında 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen "Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek" fiilinin subuta erdiği anlaşıldığından davacı firmalar hakkında bir yıl süre ihalelerden yasaklama kararı verilmesi işleminde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Eklenme Tarihi: 04-05-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş