Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

"Kanalizasyon Projesi Özel Şartnamesi"Ne Dayanılarak Hazırlanan İş Programına Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediği Anlaşılan Davacı Şirketin, (1) Yıl Süre İle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına Karar Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi - 2008/14128 E. - 2010/4903 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
"Kanalizasyon Projesi Özel Şartnamesi"ne dayanılarak hazırlanan iş programına uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği anlaşılan davacı şirketin, (1) yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava … Genel Müdürlüğü tarafından ...... tarihinde yapılan "...... Yağmursuyu Şebeke Kesin Projesi" ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. maddeleri uyarınca 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ...... tarih ve ..... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kanun'un 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış olduğu, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, dosyanın incelenmesinden, ...... Genel Müdürlüğü tarafından ...... tarihinde yapılan ihale sonucu...... Yağmursuyu Şebeke Kesin Projesi hazırlama işini üstlenen davacı şirket ile ....... tarihinde imzalanan sözleşmede işe başlama tarihinin ....... tarihi olarak belirlendiği, özel şartnamelerin sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunun belirtildiği ve anılan sözleşmede özel şartnameler arasında sayılan "Kanalizasyon Projesi Özel Şartnamesi"ne dayanılarak hazırlanan ve yüklenici tarafından sunulması üzerine idarece onaylanan "iş programında" da dört grup halinde yapılması planlanan işin A Etabı kısmına 62 günlük süre ayrıldığı ve ...... tarihinde danışman firmaya tesliminin kararlaştırıldığı, buna karşın, davacı şirketçe işe ancak ...... tarihi itibariyle başlanabilmiş olduğunun belirtildiği ve söz konusu çalışmanın ...... tarihinde danışman firmaya teslim edildiği, danışman firmanın çalışmayı eksik ve hatalı bulması üzerine nihai olarak ...... tarihinde teslimi yapılan çalışmada; yine birtakım eksiklikler bulunduğu ve eksikliklerin bir sonraki etapta tamamlanması koşuluyla çalışmanın onaylandığı, öte yandan ihaleyi yapan … Genel Müdürlüğünce tesis edilen ....... tarihli ve teknik kontrolden sorumlu danışman firmaca tesis edilen ...... tarihli yazılar ile davacı şirketin ihale konusu işte gecikme yaşandığı yönünde uyarıldığı göz önüne alındığında, davacı şirketin ihale üzerine üstlendiği işi tam ve eksiksiz olarak yerine getirmediği gibi süresinde de teslim etmediği, bu itibarla ihale sonrası imzalanan sözleşmeye ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğu belirtilen "Kanalizasyon Projesi Özel Şartnamesi"ne dayanılarak hazırlanan iş programına uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği anlaşılan davacı şirketin, (1) yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Eklenme Tarihi: 04-05-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.