Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Her İhalede Alınan Malzemelerin O İhaleye İlişkin Teknik Ve İdari Şartnamesindeki Koşulların Farklı Olduğu Dikkate Alındığında, Anılan İddialar Yerinde Bulunmadığı, Davacının Diğer İddialarının Da, Dava Konusu Edilen İşlemi Sakatlayıcı Nitelikte Olmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi - 2007/15392 E. - 2009/6832 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Her ihalede alınan malzemelerin o ihaleye ilişkin teknik ve idari şartnamesindeki koşulların farklı olduğu dikkate alındığında, anılan iddialar yerinde bulunmadığı, davacının diğer iddialarının da, dava konusu edilen işlemi sakatlayıcı nitelikte olmadığı hakkında.

Karar
Dava, davalı idareye bağlı … Bölge Başkanlığı tarafından ........... tarihinde yapılan 14 kalem cerrahi eldiven sarf malzemesi alımı ihalesine katılan ve ihale üzerinde kalan davacı şirketin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kanunun 25/f ve 26. maddeleri uyarınca bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ............ tarih ve ............. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış olduğu, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, dava dosyasının incelenmesinden, sözü edilen ihale üzerinde kalan ve 29.01.2004 tarihinde sözleşme imzalayan davacı şirketin, normal ve cezalı teslim süresi içinde 5 kez taahhüt ettiği malları teslim etmiş olmasına rağmen muhtelif tarihlerdeki muayene komisyon tutanakları ile reddedildiği, son olarak getirilen malzemelerin 5 no.lu Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığının 24.11.2005 gün ve 743 sayılı kararı ile fonksiyon testinde eldiven konçlarının kaydığı ve ameliyat sırasında eli yorduğunun tesbit edildiğinden bahisle reddedildiği, bu muayene sonucuna itiraz edilmeksizin malzemenin kaldırıldığı ve muayene sonucunun kesinleştiği anlaşıldığından, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun teslim etmemesi nedeniyle davacı hakkında tesis edilen uyuşmazlığa konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, her ne kadar davacı tarafından Şartnamede belirtilen ve idarece kabul edilmeyen malzemenin TSE tarafından uygun bulunup ithaline izin verildiği, aynı nitelikteki malzemelerin daha önceki ihalelerde ............... ve .............. Kuvvetleri Komutanlıklarınca kabul edildiği iddia edilmekte ise de; Teknik Şartnamenin 4.4. maddesinde; idarenin gerekli gördüğü taktirde malzemelerin kullanım amacına uygun olup olmadığını deneyerek test edeceği kurala bağlandığından, davacının son yapılan fonksiyon testi sonucuna itiraz etmemesi sebebiyle muayene sonucunun kesinleştiği, öte yandan her ihalede alınan malzemelerin o ihaleye ilişkin teknik ve idari şartnamesindeki koşulların farklı olduğu dikkate alındığında, anılan iddialar yerinde bulunmadığı gibi, davacının diğer iddiaları da, dava konusu edilen işlemi sakatlayıcı nitelikte bulunmamaktadır.

Eklenme Tarihi: 01-05-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.