Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Kanunda Öngörülen İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Üst Sınırdan Verilmesi Yönünde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Bu Yönüyle Mevzuata Ve Eylemle Ceza Arasındaki Ölçülülük Ve Hakkaniyet İlkeleri Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi - 2007/12219 E. - 2009/11253 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama
- Ölçülülük ilkesi
- Hakkaniyet ilkesi

Özet
Kanunda öngörülen ihalelere katılmaktan yasaklama kararının üst sınırdan verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle mevzuata ve eylemle ceza arasındaki ölçülülük ve hakkaniyet ilkeleri yönünden hukuka uyarlık görülmediği hakkında.

Karar
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış olduğu, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmü getirilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; ..... günü pazarlık usulü ile yapılan ihale sonucunda ....... Devlet Hastanesi Ameliyathaneleri, Yoğun Bakım ve Servisler Bakım Onarım ve Tadilat İşi ihalesinin davacı üzerinde bırakıldığı, 24.10.2005 günü Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmesinin (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşleri İçin) imzalandığı, davalı idare Teftiş Kurulunca yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda; idarî şartnamenin 54. maddesine göre işin süresinin yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 31.12.2005 olarak kabul edildiği, 27.10.2005 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, yüklenici firmanın 29.12.2005 günlü dilekçe ile yeni imalatlardan ve imalat değişikliklerinden dolayı fiyat farkı talep etmeksizin süre uzatımı talebinde bulunduğu, bu talebin idarece aynı gün yerinde görülerek 10 iş günü süre uzatımı verildiği, yüklenicinin 20.01.2006 günü Başhekimliğe yazılı olarak başvurarak işin geçici kabule hazır olduğunu bildirdiği davalı idare teknik elemanlarınca hazırlanan 20.01.2006 günlü Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesinde işin sözleşmeye uygun olarak tamamlandığının belirtilmesine karşın, inceleme esnasında düzenlenen 03.02.2006 tarihli tutanakla işin devam ettiğinin, bilirkişi raporu ile de 07.02.2006 tarihi itibariyle gerçekleşen iş oranının %77,47 olduğunun tespit edildiği, davacının münhasıran iş artışları ile ilgili olarak da herhangi bir süre uzatımı talebi bulunmadığı bu suretle işin zamanında tamamlanmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, söz konusu sözleşmedeki taahhüdünü yerine getirememesinin mücbir sebepten kaynaklanmadığı tartışmasız olan davacının, 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinin (f) fıkrası hükmünün ihlâli nedeniyle aynı Kanun'un 26. maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasında mevzuata aykırılık bulunmamakta ise de, anılan 26. maddede 25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışların özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtildiğinden, davacının idareden kaynaklanan nedenlerle taahhüdünü zamanında yerine getiremediği hususu gözetilmeksizin ve ilgilinin fiil ve davranışının özelliği dikkate alınmaksızın Yasa'da öngörülen ihalelere katılmaktan yasaklama kararının üst sınırdan verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle mevzuata ve eylemle ceza arasındaki ölçülülük ve hakkaniyet ilkeleri yönünden hukuka uyarlık görülmediğinden işlemin iptali yolundaki mahkeme kararı sonucu itibarıyla yerindedir.

Eklenme Tarihi: 30-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş