Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Davacı Şirketin Verilen Ek Sürelere Rağmen Sözleşmedeki İşi Süresinde Bitirmediği Anlaşıldığından, Anılan Yasal Düzenleme Uyarınca Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi - 2007/5399 E. - 2009/583 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Davacı şirketin verilen ek sürelere rağmen sözleşmedeki işi süresinde bitirmediği anlaşıldığından, anılan yasal düzenleme uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava, …. Genel Müdürlüğü'nce … İşletme Müdürlüğü'nün dört no.lu rıhtımında batık halde bulunan … gemisi ve yükünün çıkartılarak geminin yüzer vaziyette limanda atıl bir yere bağlanması işi için yapılan ihale üzerinde kalan davacı şirketin yasal süresi içerisinde işi bitirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin davalı idaernin .............. tarih ve .......... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali ile söz konusu yasaklama kararı nedeniyle uğramış oldukları 20.000.-YTL maddî, 30.000.-YTL manevî olmak üzere 50.000.-YTL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticarî faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f maddesinde, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklanan fiil ve haller arasında sayılmış olduğu, aynı Kanun'un 26. maddesinde de, "25. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmünün getirildiği, dava dosyasının incelenmesinden, sözü edilen ihale üzerinde kalarak sözleşme imzalayan davacı şirketin verilen ek sürelere rağmen sözleşmedeki işi süresinde bitirmediği anlaşıldığından, anılan yasal düzenleme uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gibi davacının maddî ve manevî tazminat isteminin de hukukî dayanağı bulunmadığı

Eklenme Tarihi: 29-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş