Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Yüklenicinin, Çalıştırdığı Kişilerin Haksız Eylemlerinden (Mülga 818 Sayılı) Bk'nun 100. Maddesi Uyarınca Sorumlu Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi  - 2011/11901 E. - 2013/13057 K.
- Sözleşmeye aykırılık
- İşçinin eyleminden sorumluluk
- Kesin teminatın irat kaydı
- Zarar koşulu

Özet
Yüklenicinin, çalıştırdığı kişilerin haksız eylemlerinden (mülga 818 sayılı) BK'nun 100. maddesi uyarınca sorumlu olduğu hakkında.

Karar
Davacı vekili, müvekkilince davalı Belediye tarafından ...........tarihinde yapılan ve müvekkili şirketin uhdesinde kalan … arası asfalt bitümü ihalesinden önce davalı Belediye'nin yazılı talebi üzerine toplam 117 ton 280 kg asfalt nakliyesi yapıldığı halde taşıma ücretinin ödenmediğini, daha sonra ihale kapsamında yapılan 160 ton 240 kg asfalt taşıma ücretine ilişkin de bir ödemede bulunulmadığını, müvekkili şirkete ait tankerlerin şoförlerinin 11.05.2006 tarihinde nakliye için yüklemiş oldukları toplam asfaltın bir miktarını şirket yetkililerinin bilgisi dışında aralarında anlaşarak 3. kişilere sattıklarını ve davalı Belediye'ye eksik mal teslim ederken suçüstü yakalandıklarını, davalı Belediye'nin bu olay üzerine ........ tarihinde sözleşmeyi ihaleye ait Teknik Şartname'nin 15. maddesi uyarınca feshettiğini, feshin ardından ihale sözleşmesi uyarınca kendisine verilen .......... TL bedelli kati teminat mektubunun paraya çevrilmesi için muhatap bankaya ihtar çekildiğini, şirket çalışanlarının işledikleri suçtan müvekkilinin sorumlu tutulmasının ve teminat mektubunun paraya çevrilmesi talebinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, ihale öncesi nakliye bedeli olan .......... TL ile ihale sonrası nakliye bedeli olan ......... TL'nın hakediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, müvekkili şirketin teminat mektubu bedeli olan .......... TL yönünden borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin, davacı şirket ile aralarındaki sözleşmeyi Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. maddesine dayanarak özellikle de 25. maddenin b, c, d fıkralarında belirtilen sebeplerden dolayı ve haklı olarak feshettiğini, müvekkilinin bir kamu kuruluşu olup mal ve hizmet alımını Devlet İhale Kanunu uyarınca açacağı ihaleler kanalıyla temin edeceğini, bunun dışındaki mal ve hizmet alımlarının Belediye'yi ilzam etmeyeceğini, ihale dışı hizmet alımı bedelinin talep edilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, davacının, davalı tarafından düzenlenen ihaleden önce ve sonra yapmış olduğu taşıma nedeniyle davalıdan alacaklı bulunduğu, teminat mektubu nedeniyle borçlu olunmadığına ilişkin iddianın ise haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, ihale öncesi taşıma bedeli ....... TL ile ihale sonrası taşıma bedeli ...........TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, borçlu olunmadığı yönündeki talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davacının çalıştırdığı kişilerin haksız eylemlerinden mülga 818 sayılı BK'nun 100. maddesi uyarınca sorumlu olmasına ve 4735 sayılı Kanun'un 20. maddesinde teminat mektubunun irat kaydedileceğinin öngörülmüş bulunmasına, bu durumun zarar koşuluna bağlı olmamasına, ayrıca TTK'da düzenlenen taşıma ilişkisi nedeniyle avans faizi istenebilecekken davacının yasal faiz talep etmesine göre taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Eklenme Tarihi: 19-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.