Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

İdarenin Yasaklama Talebine İlişkin Yazısının Bakanlık Kayıtlarına Girdiği Tarihten İtibaren 45 Gün İçinde Yasaklama Kararının Alındığından, Bu Yönüyle Dava Konusu İşlemin Kusurlandırılmasına Olanak Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi -  2011/2418 E. - 2017/1287 K.
- Yasaklama kararı
- Ek süre
- 45 günlük süre

Özet
İdarenin yasaklama talebine ilişkin yazısının Bakanlık kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde yasaklama kararının alındığından, bu yönüyle dava konusu işlemin kusurlandırılmasına olanak bulunmadığı hakkında.

Karar
…İl Sağlık Müdürlüğü'nce ...... yılı içinde 8 adet sağlık ocağı onarım işine ilişkin olarak ....... tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihale sonrasında işi üstlenen davacı şirketin, uhdesine aldığı işi süresi içinde tamamlayamadığından bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca bir yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına ilişkin ....... tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; davacı şirket ile .......... tarihinde sözleşme imzalandığı, işin bitim tarihinin ............. olduğu, işyeri tesliminin ............. tarihinde yapıldığı, onarım işinin süresi içerisinde tamamlanıp tamamlanamayacağı hususunda tereddüt olması nedeniyle idarenin ............ tarih ve 5695 sayılı ve ......... tarih ve ..... sayılı yazılarla davacı şirketin uyarıldığı, sözleşmeye göre işin bitim tarihi olan ....... tarihinde işin tamamlanamadığı, ...... tarihli noter ihtarnamesiyle davacı şirkete 20 gün ek süre verildiği, ....... tarihinde Geçici Kabul Komisyonu tarafından yapılan incelemede eksikliklerin tespit edilerek geçici kabulün yapılmadığı, davacı şirketin ........... tarihli dilekçesiyle işi bitirdiğini beyan ettiği, ............ tarihinde yapılan incelemede işin % 88,96'sinin gerçekleştiğinin tespit edildiği, Geçici Kabul Komisyonunun ............. tarihinde yaptığı inceleme işin % 95'inin tamamlandığının tespit edilerek geriye kalan iş için ............ tarihine kadar süre verildiği, ............ tarihli tasfiye tutanağına göre işin tamamlanmadığının tespit edildiği, .......... tarih ve ..... sayılı işlem ile 4735 sayılı Kanunun 20. maddesinin (a) bendi uyarınca sözleşmenin fesh edildiği, … İl Sağlık Müdürlüğü'nün 3.7.2009 tarih ve 10837 sayılı yazısıyla davalı idareden yasaklama isteminde bulunulduğu, davalı idarenin ....... tarihli oluru ile davacı şirketin bir yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, bu kararın ........ tarih ve ....... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmasını takiben davanın açıldığı, olayda, davacı şirketin, 8 adet sağlık ocağı onarımı işini 45 günlük sözleşme süresi içinde tamamlayamadığı, noter aracılığıyla verilen 20 günlük ek süre de de işin tamamlanamadığı, davacı şirketin tasfiyesinin yapıldığı ........ tarihinde de işin tam olarak yapılmadığı, davacı şirket vekili tarafından, ihale konusu yerlerle ilgili olarak mülkiyet sorunu çıktığı ve bu sorun ile ilgili olarak … Belediye Başkanlığı İl Sağlık Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü ile yazışmalar yapıldığı iddia edilmişse de, ....... tarih ve .... sayılı işlem ile … Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı onarım işinden vazgeçildiğinin davacı şirkete bildirildiği, davacıya ....... tarihine kadar süre uzatımı yapıldığı, bu süre sonunda da … 2 Nolu Sağlık Ocağı onarımı dışında diğer işleri yapmadığı anlaşıldığından davacı şirket vekili iddiasının yerinde görülmediği, öte yandan, … İl Sağlık Müdürlüğü'nün ....... tarih ve ..... sayılı yazısıyla davacı şirketin yasaklanmasının talep edildiği, bu yazının ....... tarihinde İçişleri Bakanlığı kayıtlarına girdiği, bu tarihten itibaren 45 gün içinde ....... tarihinde yasaklama kararının alındığından, bu yönüyle dava konusu işlemin kusurlandırılmasına olanak olmadığı, bu durumda; ihale sonucu imzalanan sözleşmede öngörülen tarihte onarım işini tamamlanamaması üzerine verilen ek sürelere rağmen uhdesindeki işi bitirmeyen davacı şirketin bir yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak tesis olunan ve ......... tarih ve ...... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı.

Eklenme Tarihi: 11-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.