Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

Yapım İşlerinde Kesin Kabul İçin Öngörülen Tarihte Yüklenici Tarafından İdareye Kesin Kabulün Yapılması İçin Yazılı Olarak Talepte Bulunulmasında Gecikilmesi Halinde, İdare Tarafından Yükleniciye Önceden Bildirimde Bulunulmak Kaydıyla Kesin Kabul İşlemleri Yapılabileceği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı

Kamu İhale Kurulu Kararı - 19.03.2014 - 2014/DK.D-24

Özet
Yapım işlerinde kesin kabul için öngörülen tarihte yüklenici tarafından idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak talepte bulunulmasında gecikilmesi halinde, idare tarafından yükleniciye önceden bildirimde bulunulmak kaydıyla kesin kabul işlemleri yapılabileceği hakkında.

Karar
Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ilgili hükümleri uyarınca, kesin kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin yazılı talebi bulunmasının gerektiği, bazı yapım işlerinde ise yüklenicilerin teminat süresi sonunda kesin kabul yapılması için idareye başvuruda bulunmadığı, kesin kabulün yapılamaması sonucunda kesin hakediş raporlarının düzenlenemediği, buna bağlı olarak yapım işlerinin denetimini yapan danışmanların da kabul işlemlerinin yapılamadığı hususlarından bahsedilmekte ve yüklenicilerin kesin kabul yapılması için idareye başvuruda bulunma koşulu aranmadan, idare tarafından yükleniciye kesin kabule davet tebligatı yapılarak, kesin kabul işlemlerinin resen yapılıp yapılamayacağı hususunda Kurum görüşünün bildirilmesi istenmektedir.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 11’inci maddesinde teslim edilen yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerinin idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde, taahhüt edilen iş tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuracağı, 10’uncu maddesinde ise kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında yüklenicinin idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunacağı hükmü yer almaktadır.
Yapım işlerinde geçici kabul işlemlerine ilişkin olarak YİGŞ’nin 41’inci maddesinde;

“(1) Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.

(2) Yapılan işler, yapı denetim görevlisi tarafından ön incelemeden geçirilir ve yapılan tespitler bir tutanağa bağlanır. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir…

(3) Yüklenici geçici kabul başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getirememişse; sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

(6) Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.”
Hükümleri yer almakta olup kesin kabul işlemlerinde uygulanacak yöntem ve esaslar anılan şartnamenin 44’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anılan şartnamenin 44’üncü maddesinde yer alan;

“(1) Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır.”

Hükmü ile kesin kabul işlemlerinin geçici kabul işlemlerine ait esas ve usuller çerçevesinde yürütüleceği ifade edilmek suretiyle geçici kabul işlemlerini düzenleyen 41’inci madde hükümlerine gönderme yapılmıştır. Bu nedenle kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında geçici kabul işlemlerini düzenleyen hükümlerin de dikkate alınması gerekmektedir.


Açıklanan nedenlerle, yapım işlerinde kesin kabul için öngörülen tarihte yüklenici tarafından idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak talepte bulunulmasında gecikilmesi halinde, YİGŞ’nin 41’inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkrasında yer alan usule uygun olarak idare tarafından yükleniciye önceden bildirimde bulunulmak kaydıyla kesin kabul işlemlerinin yapılabileceğine,

Karar verilmiştir.

Eklenme Tarihi: 09-04-2020

Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş