Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Mevzuat Duyuruları

İdari İzindeki İşçiye Yemek Yardımı Verilip Verilemeyeceği Hakkında Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görüşü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, esnek çalışma yönteminden yararlanan işçiler ile idari izin kullanan işçilere yemek ödemesi ve yol yardımı yapılması gerektiğine karar verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir kamu kurumuna verdiği bir görüş yazısında, kadroya geçirilen taşeron firma personelinin yemek ödemesi ve yol yardımı alıp alamayacağı yönündeki soruya cevap verdi. Genel Müdür Nurcan Önder tarafından verilen cevabi yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesine atıfta bulunularak 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan taşeron firma personelinin yemek ödemesi ve yol yardımı alması gerektiğine karar verdi.

T.C.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü

Konu : Sürekli İşçi (İdari İzinli Sayılanların ve Dönüşümlü/Uzaktan Çalıştırılacakların Yol ve Yemek Yardımı)
Tarih: 07.04.2020

COVİD-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler gereğince ve salgın devam ettiği müddetçe idari izinli sayılan 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan personele bu günler için yol ve yemek yardımı ödemesi yapılıp yapılmayacağı konusundaki ilgi yazınız incelenmiştir.
 
Bilindiği gibi, 696 sayılı KHK'in 127. maddesiyle 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici 25. maddeye dayanılarak hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Davalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar", 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Anılan Tebliğde, kurumlar ve hizmet alımı sözleşmesi itibarıyla, hak sahipliği açısından kapsam, sürekli işçi kadrosuna geçirilme süreci, tespit komisyonu, inceleme kriterleri, ilan, tespit komisyonu kararma itiraz ve süresi, sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi, sınavlara ilişkin hususlar, işçi kadrosuna geçirilme ve benzeri hususlar düzenlenmiştir.
Tebliğin 21.maddesinde de sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.
 
Bu çerçevede, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca işlemler yürütülmektedir.
 
Ayrıca, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'ye eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddeleri ile, sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin şartları Yüksek Hakem Kurulu'nca karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri esas alınmak suretiyle belirlenmiş ve Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiştir.
 
Bakanlığımız internet sayfasında yayımlanan ve Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesinin "Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar" başlıklı maddesinin;
"B-YEMEK YARDIMI" başlıklı alt bendinde, "İşçilere fiilen çalışılan «ünler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş) TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.",
"C-TAŞIT YARDIMI" başlıklı alt bendinde de, "Mevcut uygulamaya devam edilir." hükmüne yer verilmiştir.
 
Diğer yandan, 22/03/2020 tarihli 31076 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığımın "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu 2020/4 Genelge'de, "Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.
Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.
 
Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarımı esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaklan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır...." denilmektedir.
 
Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan söz konusu toplu iş sözleşmesi hükmü ile Cumhurbaşkanlığı'nın "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu 2020/4 Genelgesinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda;
 
Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılması ve söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olması nedeniyle 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan personele bu günler için yemek yardımı ödemesi, yol yardımında ise mevcut uygulamaya devam edilmesi gerekliği değerlendirilmektedir.
 
Ancak. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre, işçilerle işverenler arasında hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının kesin olarak çözüme bağlanması görev ve yetkisi iş mahkemelerine ait bulunmaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Eklenme Tarihi: 08-04-2020
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Mevzuat Duyuruları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş