Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Ecrimisil İşlemleriyle İlgili Sayıştay Bulguları

İtiraz Edilmemesi Nedeniyle Yüzde Yirmi İndirim Uygulanarak Mali Hizmetler Birimine İntikal Ettirilen Ecrimisiller Hakkında Sonradan Dava Açıldığı Halde İndirilen Tutarların Takip ve Tahsil Edilmemesi

Büyükşehir Belediyesine ait olup ekteki listede yer alan şagillerin kullanımında olan taşınmazlar hakkında 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek tebliğ edildiği ve itiraz edilmemesi nedeniyle yüzde yirmi indirim uygulanarak mali hizmetler birimine intikal ettirildiği, ancak ecrimisile sonradan dava açıldığı halde indirilen tutarların sonradan takip ve tahsil edilmediği tespit edilmiştir.

İtiraz Süresi İçinde Ödeme Yapılmadığı Halde Peşin Ödeme İndiriminden Faydalandırılması

Büyükşehir Belediyesine ait olup Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürlüğünün kullanımında olan taşınmaz hakkında düzenlenen ecrimisil ihbarnamesinin 30 günlük itiraz süresi içinde ödenmediği halde %15 indirimli tutarın Belediye hesabına ödendiği ancak peşin ödeme indirimi koşullarını sağlamayan işgalciden %15 indirim tutarının takip ve tahsilinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Ecrimisillerle İlgili Takip ve Tahsil İşlemlerinin Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Durdurulması

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip ve tahsil edilmek üzere takip birimine intikal ettirilen ecrimisiller hakkında mahkemelerce yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işleminin durdurulmaması gerektiği halde takip ve tahsil işlemlerinin ödeme emri aşamasından sonra durdurulduğu, haciz ve devamındaki işlemlerinin başlatılmadığı tespit edilmiştir.

Vadesinde Ödenmeyen Ecrimisil Bedellerinin Dava Açma Süresi Geçmesine Karşın Takip ve Tahsil Edilmek Üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne Zamanında İntikal Ettirilmemesi

Yapılan incelemelerde, itiraz edilmemiş ve dava açma süresi geçmiş olan ecrimisil bedellerinin 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil edilmek üzere gelir servisine intikal ettirilmediği tespit edilmiştir.

Kamuya Terk Edilen Bazı Yerlerin Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması

Kuruma ait olan ve/veya kurumun yetki ve sorumluluk bölgesinde bulunup kamuya terk edilen yol, yeşil alan, park gibi taşınmazların bazı gerçek ve tüzelkişilerce işgal edildiği, bu taşınmazların tahliye edilmeyerek ecrimisil karşılığında işgal edenlere kullandırıldığı tespit edilmiştir.

Üçüncü Şahıslar Tarafından İşgal Edilen Bazı Yerlerden Ecrimisil Alınmaması

Belediye İlçe sınırları içerisindeki park, yeşil alan, meydan, ağaçlandırılacak alan vb. gibi belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından restoran, bar, otopark, bahçe, şezlong alanı vs. olarak ya da ruhsatsız yapı yapılarak işgal edilen bazı yerler için işgalcilerden ecrimisil alınmadığı tespit edilmiştir.

Park ve Yeşil Alan Olarak Kullanılması Gereken Taşınmazların Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması

Belediyenin hüküm ve tasarrufunda olup imar planında yeşil alan ve park olarak ayrılan 3019 metrekare taşınmazın tamamı lüks villa sitesinde ikamet edenler tarafından kullanıldığı, ayrıca sokağın giriş ve çıkışı kapatılarak Cadde bağlantıları kesildiği tespit edilmiştir.

Kuruma Tahsis Edilen Taşınmazın Amacı Dışında Kullanılması Nedeniyle Ecrimisil Ödenmesi

Kurum kendisine tahsis edilen taşınmazları, tahsis amacı doğrultusunda kullanması gerekmektedir.

Tamamı hazineye ait olan İli, İlçesi, 5 ve 6 numaralı parselde yer alan taşınmaz Büyükşehir Belediyesine halka açık spor tesis alanı olarak tahsisli iken taşınmazın kısmen araç park yeri, üzerine betonarme bina yapılması ve spor tesisleri alanı olarak düzenlemesi ve bu alanların tahsis amacına aykırı olarak halka açık spor tesisi olarak kullandırılmayarak Kulübünün kullanımına bırakılması nedeniyle Bakanlık tarafından tahsis iptal edilmiştir.

Yapılan incelemede, 2017 sonu itibariyle söz konusu taşınmazın tahsis amacı dışında kullanılması nedeniyle  - TL ecrimisil bedeli, ödeme emrine itiraz haksız bulunduğu için %10 zam olan -TL ve gecikme zammı olan -TL olan toplam -TL ödenmesi gereken tutarın olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak İdare, kendisine tahsis edilen taşınmazı amacı dışında kullanması nedeniyle tahsisin iptal edilmesi sonucu karşı kuruma toplam olarak -TL ödeme yükümlülüğüne girmiştir.

Genel Hizmetlere Ayrılmış Alanların İşgalinden Ecrimisil Yerine İşgal Harcı Alınması

Belediyenin tasarrufunda bulunan genel hizmetlere ayrılmış alanların uzun sürelerle işgali üzerine ecrimisil alınması gerekirken işgal harcı alındığı tespit edilmiştir. Bu taşınmazların işgalinden mevzuat hükümlerine göre tespit ve takdir edilecek ecrimisilin tahsil edilmesi gerekmektedir. 2018 yılı şubat ayı itibariyle sitelerin işgal ettiği yeşil alan ve parklar için geriye yönelik olarak tespit edilen ve alınması gereken ecrimisil miktarı -TL’dir.

Ecrimisil Tahakkuklarının Gerçek İşgal Alanı Üzerinden Hesaplanması

Kamu idaresinin hüküm ve tasarrufunda olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar için işgal edilen alandan daha az bir alan üzerinden ecrimisil tahakkuk ettirilerek gelir kaybına uğratıldığı tespit edilmiştir.

Meclis Tarifesinde Belirlenen Tutardan Fazla İşgaliye Harcı Alınması

İşgaliye harcının meclis tarifesinde belirlenen tutardan fazla alındığı tespit edilmiştir. Meclis kararında mahalle bazında işgaliye harcının metrekare başına günlük kaç TL olarak alınması gerektiği belirlenmiştir. Meclis tarifesinde belirtilen tutar üzerinden metrekaresine göre hesaplama yapılarak işgaliye harcı alınmalıdır. İşgaliye harcına esas tahsilatların incelenmesinde meclis tarifesinde belirlenen tutardan fazla işgaliye harcı alındığı görülmüştür.

Sözleşme hükmüne uymadığı gerekçesiyle sözleşmesi fesih edilen kişilerle ilgili 2886 sayılı Kanun’un 62'nci madde hükmünün yanında 84'üncü maddesinin üçüncü fıkra hükmünün de uygulanması sağlanmalıdır.

Defterdarlığın Belediyenin Hüküm ve Tasarrufunda Olan Yerler İçin Ecrimisil Tahakkuk Ettirmesi

Belediyenin hüküm ve tasarrufunda olan kıyı kenar çizgisinin kara yönündeki işgalli alanlardan Defterdarlıkça ecrimisil tahakkuk işlemlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediyeden edinilen hâlihazır haritalara işli kıyı kenar çizgisinden, kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kaldığı anlaşılan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak gözüken yerlerden; belediyenin park, yeşil alan yaptığı veya parke döşeme suretiyle yürüyüş yolu haline getirdiği alanların, tasarruf yetkisinin Defterdarlıkta değil Belediyenin kendisinde olması gerektiği, idarenin söz konusu ecrimisil gelir kayıplarının önlenmesi için gerekli idari ve hukuki girişimlerde bulunması gerektiği düşünülmektedir.

Kamunun Yararlanmasına Bırakılan Yerlerin Özel Siteler Tarafından Site İçlerine Alınmak Suretiyle Bedelsiz Kullanılması

Belediyenin hüküm ve tasarrufunda olup imar planında yeşil alan, park, yol veya otopark vs. olarak ayrılan yerlerin konut siteleri tarafından etrafları duvarlar ile çevrilerek site içlerinde bırakılmak suretiyle havuz, çocuk parkı, yürüyüş yolları, site içi sosyal alan vs. amaçlar için kullanıldığı, deniz kenarında olan büyük sitelerin, site etraflarını duvarlar ile örmelerinden dolayı halkın denize inmelerinin de engellendiği görülmüştür. Kamu idaresinin söz konusu işgalli alanlardan sadece 2 site için ecrimisil tahakkuk işlemi yaptığı diğer 53 site için herhangi bir ecrimisil tahakkuk işlemi yapmadığı tespit edilmiştir.

Ecrimisillerin Geriye Doğru 5 Yıl İçin İstenilmemesi

Belediyesince düzenlenen ecrimisil tespit tutanakları, komisyon kararları ile ecrimisil ihbarnamelerinin incelenmesi sonucunda; işgalen kullanılan taşınmazlar için tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmesi gerekirken 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girdiği 30 Mart 2014 (mahalli idareler genel seçim tarihi) tarihine kadar yapıldığı görülmüştür.

Kiracısı Tarafından İzinsiz Olarak Kullanım Alanı Artırılan Taşınmaza Ecrimisil Tahakkuk Ettirilmemesi

Kurumun kiraya verilen taşınmazlarının incelenmesinde; 27.12.2012 tarihinde 2886 Sayılı kanun 45’nci maddesi uyarınca 5 yıllığına kiraya verilen Cadde Bostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan 161,65 m2’lik pasta-cafe dükkânına ilişkin olarak, kiracı tarafından 10.08.2013 tarihi itibariyle yapılan tadilat ile toplam kullanım alanının 418,14 m2’ye (Kapalı Alan:124,42, Kış Bahçesi:142,62, Yeşil Alan: 151,10) çıkarıldığı, buna karşılık idare tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

Tahakkuk Eden ve Tahsil Edilmeyen Bazı Alacaklar İçin İcra Takibi Başlatılmaması

İlan ve reklam vergisi, idari para cezası, ecrimisil, taşınmaz mal kira geliri gibi kurum gelirleri, ilgili birimlerce tahakkuk ettirilmiş, borçlular borcunu ödememesine rağmen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi başlatılmamıştır.

Eklenme Tarihi: 01-04-2020

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.