Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (i), (m) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddede belirtilen görevlere atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Kurum: Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının her birini ayrı ayrı olarak,”

“m) Sözlü sınav: Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı sınavdan sonra tabi tutulacakları sözlü sınavı,”

“o) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi ve üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci,”

“a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, avukat, jeolog, hidrobiyolog, hidrolog, jeomorfolog, fizikçi, jeofizikçi, matematikçi, istatistikçi, uçak kontrol makinisti, ekonomist, kimyager, heykeltıraş, arkeolog, astronom, kaptan, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, biolog, psikolog, sosyolog, bakteriolog, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, sağlık fizikçisi, kütüphaneci, programcı, mütercim, antrenör, öğretmen, kameraman, sinema tv uygulayıcısı, sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknikeri, odyometrist, tıbbi teknolog, iş ve uğraşı terapisti, tekniker, teknik ressam, grafiker, restoratör, teknisyen, rasatcı, ressam, makinist, matbaacı, gemi adamı, fotoğrafçı, dekoratör, desinatör, imam, hemşire, hemşire yardımcısı, sağlık memuru, ebe, laborant, hayvan sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, perfüzyonist, tıbbi sekreter, veteriner sağlık teknisyeni.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,”

“b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

b) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci, şef, koruma ve güvenlik şefi, başhemşire, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

d) Araştırmacı, uzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri ve müze araştırmacısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci, koruma ve güvenlik şefi, şef ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolar ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

e) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, başhemşire kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

f) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların hemşirelik bölümünden mezun olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, hemşire kadrosunda çalışıyor olmak,

g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,

3) ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak,

ğ) Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

h) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

ı) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (g), (ğ) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, jeolog, hidrobiyolog, hidrolog, jeomorfolog, fizikçi, jeofizikçi, matematikçi, istatistikçi, uçak kontrol makinisti, ekonomist, kimyager, heykeltıraş, arkeolog, astronom, kaptan, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, biolog, psikolog, sosyolog, bakteriolog, odyolog, fizyoterapist, diyetisyen, pedagog, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, sağlık fizikçisi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

“g) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,”

“ğ) Sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknikeri, odyometrist, tıbbi teknolog, perfüzyonist, iş ve uğraşı terapisti, tekniker, teknik ressam, grafiker, restoratör kadrolarına atanabilmek için;

1) İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,”

“i) Teknisyen, rasatcı, ressam, makinist, matbaacı, gemi adamı, fotoğrafçı, dekoratör, desinatör, çocuk eğiticisi, sağlık memuru, ebe, laborant, hayvan sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, hemşire yardımcısı, tıbbi sekreter, veteriner sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.”

“(4) Yazılı sınavlara ilişkin başvurular, kapalı zarf içinde bir dilekçe ile ilgili personelin görev yaptığı kurumun personel işlerinden sorumlu birimine yapılır. Başvurular, söz konusu birimlerce başvuru süresinin sona ermesine müteakip açılarak incelenir. Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi kurumların resmî internet sitesinde ilan edilir. Söz konusu aday listesine ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde başvuru yapılan kurumun sınav kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar aynı kurul tarafından değerlendirilerek on iş günü içinde karara bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi ile diğer üyelerden teşekkül etmek üzere beş kişiden oluşur ve aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.”

“(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.”

“(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavının;

a) Kurumlarca müstakil olarak yapılması halinde, ilana çıkan kurumda sınavlara ilişkin sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, sınavların yapılması, itirazların sonuçlandırılması, sınav sonuçlarının ilanı ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

b) Kurumlarca yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılması halinde, ilana çıkan kurumda sınav kurulu teşkil edilir. Başvuruda aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesine yapılan itirazların sonuçlandırılması, sözlü sınavların yapılması ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandırılması ve sınav sonuçlarının ilanı sınav kurulunca yerine getirilir. Yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işler, sınavı gerçekleştirecek kurumla yapılacak protokol çerçevesinde yürütülür.

c) Kurumlarca merkezi olarak Başkanlığa yaptırılması halinde, ilgili kurumda ve Başkanlıkta sınav kurulu teşkil edilir. Yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işler, Başkanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yürütülür. Başvuruda aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesine yapılan itirazların sonuçlandırılması, sınav sonuçlarının ilanı, sözlü sınavların yapılması ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandırılması, ilgili kurumda oluşturulan sınav kurulunca yerine getirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2014

28970

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/2/2015

29257

2-

6/2/2015

29259

Eklenme Tarihi: 11-03-2017

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş