Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 177 nci Maddesi Uyarınca Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulundan:

VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUN EK 177 NCİ MADDESİ UYARINCA
ÖZEL HESABIN OLUŞTURULMASI, KULLANIMI VE DENETİMİNE
DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olup ayrıca herhangi bir adla ücretlendirilmeyen ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla bu kurumların tüm personelinin ücretlerinden kesilen gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılması yoluyla oluşturulan kaynağın kullanımı ve denetimi ile diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 177 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Denetim komisyonu: Özel hesaba ilişkin tüm işlemleri denetlemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek birer üyeden oluşan üç kişilik komisyonu,

b) Kanun: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununu,

c) Özel hesap: Vakıf yükseköğretim kurumlarının tüm personelinin ücretlerinden kesilecek gelir vergisi tutarının aktarıldığı hesabı,

ç) Özel hesap harcama yetkilisi: Mütevelli heyeti veya mütevelli heyeti tarafından uygun görülen vakıf yükseköğretim kurumu yöneticisi veya görevlilerini,

d) Rektör: Vakıf yükseköğretim kurumlarının rektörlerini,

e) Vakıf yükseköğretim kurumu: Toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olup ayrıca herhangi bir adla ücretlendirilmeyen ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf yükseköğretim kurumlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hesabın Oluşturulması, Kaynağı ve Kaynağın Özel Hesaba Aktarılması ile
Özel Hesabın İdaresi, Kullanımı ve Denetimi

Özel hesabın oluşturulması ve kaynağı

MADDE 4 – (1) Özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen, Türkiye'de kurulu kamu sermayeli bankalarda vakıf yükseköğretim kurumu tarafından ihtiyaca göre bir ya da birden fazla özel hesap oluşturulur.

(2) İlgili vergi dairelerince 5 inci maddeye göre özel hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil eder.

Özel hesaba aktarım

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarının her yıl Ocak ayında yapacakları başvuru üzerine Ocak ayı sonuna kadar şartları taşıyan vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin onay yazısını Hazine ve Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) bildirir.

(2) İlgili vergi daireleri, vakıf yükseköğretim kurumları tarafından personelin ücretleri üzerinden kesilen ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenen gelir vergisi tutarlarını, tahsil ettikleri tarihi takip eden beş iş günü içerisinde vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili özel hesabına aktarır.

(3) Vakıf yükseköğretim kurumu, toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'sinin herhangi bir adla ücretlendirilmeyen tam burslu öğrencilerden oluşması ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşması şartlarından herhangi birini kaybettiğinde, bu durumu beş iş günü içinde aktarma işleminin durdurulması için ilgili vergi dairesine bildirir.

Özel hesabın idaresi

MADDE 6 – (1) Özel hesap, uluslararası kalitede eğitim sağlama amacına hizmet etmek üzere 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde özel hesap harcama yetkilisi tarafından idare edilir.

(2) Kaynağın özel hesaba aktarılması, nemalandırılması ve harcanmasına ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, vakıf yükseköğretim kurumlarının kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkân sağlanacak şekilde tutulur.

Özel hesabın kullanılması

MADDE 7 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, özel hesapta toplanan gelirleri eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanır.

(2) Vakıf yükseköğretim kurumları, özel hesapta toplanan gelirlerden bir yıl içinde yapmayı planladığı eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarını gösteren programını her yıl Ocak ayı içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar.

Özel hesap muhasebe yetkilisinin atanması ve görevleri

MADDE 8 – (1) Özel hesabın muhasebe hizmetleri vakıf yükseköğretim muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür. Rektör tarafından, özel hesaba ilişkin muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere bir özel hesap muhasebe yetkilisi atanır.

(2) Özel hesap muhasebe yetkilisinin görevleri şunlardır:

a) Özel hesaba ilişkin her türlü muhasebe kayıtlarını ve defterlerini tutmak.

b) Özel hesabın tüm gelirlerini tahsil etmek.

c) Özel hesap harcama yetkilisinin talimatlarına uygun olarak ödemeleri ve her türlü göndermeleri yapmak.

ç) Yılın bitimini izleyen Şubat ayı sonuna kadar özel hesabın gelir ve gider tablolarını hazırlamak ve özel hesap harcama yetkilisinin onayına sunmak.

d) Özel hesaba ilişkin her türlü kayıt, defter ve belgeleri muhafaza etmek ve gerektiğinde denetime hazır halde bulundurmak.

Denetim

MADDE 9 – (1) Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek birer üyeden oluşan üç kişilik denetim komisyonu tarafından denetlenir. İhtiyaç olması halinde birden fazla denetim komisyonu oluşturulabilir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve vakıf yükseköğretim kurumu rektörlüğüne sunulur.

 (2) Denetimlerde, vakıf yükseköğretim kurumunun kesilen gelir vergisi tutarlarının özel hesaba aktarılması şartlarını taşıyıp taşımadığı ve özel hesapta toplanan kaynağın mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığı incelenir, mevzuata aykırı kullanım tespit edildiğinde ilgili özel hesaptaki kaynağın kullanımı durdurulur ve tespit edilen tutar vakıf yükseköğretim kurumundan geri alınır. Ayrıca, vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin kaynak aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödenen vergiler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/6/2018 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar vakıf yükseköğretim kurumlarının personelinin ücretleri üzerinden kesilen ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenen gelir vergisi tutarları, vakıf yükseköğretim kurumu tarafından yapılacak başvuru üzerine Yükseköğretim Kurulunun vereceği onayın Hazine ve Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) bildirilmesini takip eden otuz gün içerisinde ilgili vergi dairesi tarafından vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili özel hesabına aktarılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik 1/6/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı birlikte yürütür.

Eklenme Tarihi: 28-02-2020
İlgili Kategoriler:    Yükseköğretim Mevzuatları

Yönetmelikler

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş