Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – (Değişik: 1/3/2010-2010/192 K.)
Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 – (Değişik: 21/9/2004-2004/8246 K.)
Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

 1. 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda,
 2. İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,
 3. (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında,
 4. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır. (2)
  ___________________
  (1) Bu Yönetmeliğin adı “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” iken, 21/9/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  (2) 1/3/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle bu fıkranın (a) bendinde yer alan “18/7/1984” ibaresi “13/12/1983” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Ayrıca, aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

Ancak;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara,
 2. (Değişik: 12/12/2016-2016/9742 K.) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına dahil kadrolara,
 3. Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere,
 4. Dışişleri Bakanlığı uzmanlıklarına,
 5. (Değişik: 4/1/2006-2006/9923 K.) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ait 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları, atanma usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle belirlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları (…) (4) ile Diyanet İşleri Bakanlığında protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrosuna, (1)(2)(3)(4)
 6. (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

(1) 20/2/2012 tarihli ve 2012/2876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları” ibaresi eklenmiştir.
(2)  Danıştay 5. Dairesinin 2/10/2012 tarihli ve E:2012/4736 sayılı kararıyla e) bendinde yer alan “, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları” ibaresi ile (g) bendinde yer alan “, ilçe müdürü kadrolarına,” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.
(3)  28/1/2013 tarihli ve 2013/4279 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “atanma usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle belirlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları,” ibaresi eklenmiştir.
(4)  Danıştay Onaltıncı Dairesinin 15/12/2015 tarihli ve E.: 2015/2509, K.: 2015/8241 sayılı Kararı ile bu bentte yer alan “, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları” ibaresi iptal edilmiş olup, daha sonra İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/6/2017 tarihli ve E.: 2016/2924, K.: 2017/2568 sayılı Kararı ile bu hükmün onanmasına karar verilmiştir.

 1. Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, ilçe müdürü kadrolarına, atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara, (1)(2)(3)(4)(5)
 2. (Ek: 30/7/2012-2012/3541 K.) Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına,
 3. (Ek: 6/5/2013-2013/4957 K.) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına,

yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. (6)
___________________

(1) Danıştay 5. Dairesinin 2/10/2012 tarihli ve E:2012/4736 sayılı kararıyla bu bentte yer alan “, ilçe müdürü kadrolarına,” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.
(2)  20/2/2012 tarihli ve 2012/2876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “ve bunların yardımcılıklarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ilçe müdürü kadrolarına,” ibaresi eklenmiştir.
(3)  6/5/2013 tarihli ve 2013/4957 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “ilçe müdürü kadrolarına” ibaresi “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” şeklinde değiştirilmiştir.
(4)  Bu bentte yer alan “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” ibaresi 30/6/2014 tarihli ve 2014/6579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle “atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara” şeklinde değiştirilmiştir.
(5)  Danıştay Onaltıncı Dairesinin 15/12/2015 tarihli ve E.: 2015/2509, K.: 2015/8241 sayılı Kararı ile bu bentte yer alan “, ilçe müdürü kadrolarına,” ibaresi iptal edilmiştir.
(6)  1/3/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle bu fıkranın (e) bendinde yer alan “kadrolar” ibaresi “kadrolara” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Ayrıca, aynı fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üze re (f) bendi eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

Yönetmeliğin devamı için tıklayınız

Eklenme Tarihi: 02-01-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş