Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yükseköğretim Mevzuatları

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Üniversitelerarası Kurul Başkanını,

b) Başkanlık: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığını,

c) Yönetim Kurulu: Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunu,

ç) Üye: Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Üyesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 4 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur.

(2) Başkan dışındaki üyeler, farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

(3) Üniversitelerarası Kurul Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Başkanın katılamadığı toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder ve Başkanın yetkilerini kullanır.

(4) Üniversitelerarası Kurul Başkanının görev süresinin sona ermesi halinde, sırası gelen yeni başkan Yönetim Kurulu başkanı olur. Başkanın yükseköğretim kurumundan veya Yönetim Kurulu üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılması halinde ise yerine gelen başkan kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu başkanı olur.

(5) Başkan dışındaki üyelerin yükseköğretim kurumlarından veya Yönetim Kurulu üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılmaları halinde aynı usule göre seçim yapılır. Seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen görev ve yetkiler ile Üniversitelerarası Kurul tarafından Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışında kendisine devredilen görev ve yetkileri kullanır.

(2) Yönetim Kurulu, bir veya birkaç üye görevlendirerek gerekli gördüğü hallerde görev alanıyla ilgili incelemeleri yaptırabilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından ve Üniversitelerarası Kurula bağlı komisyon ve konseylerden görüş talep edebilir.

Yönetim Kurulu toplantıları

MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa olmak üzere Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(2) Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanlıkta yapılır.

(3) Yönetim Kurulu gündemini Başkan belirler. Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür ve oylanır.

(4) Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az iki gün önceden üyelere bildirilir. Toplantıya katılamayacak üyeler mazeretlerini Başkanlığa bildirirler.

(5) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı en az yedi, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.

(6) Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde Başkan, o ay içinde olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunu bir başka gün toplantıya çağırır.

(7) Üyeler oylarını bizzat kullanır. Oy verme, kabul veya ret şeklinde olur. Oy verme açık yapılır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(8) Başkan ve üyeler, münhasıran kendileri, üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantılarına katılamazlar.

(9) Yönetim Kurulu toplantılarına, Üniversitelerarası Kurula bağlı komisyon ve konseylerin başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından uzman kişiler oy hakkı olmaksızın bilgi almak üzere davet edilebilir.

Yönetim Kurulu kararları

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu kararları tutanağa geçirilir ve Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(2) Yönetim Kurulu kararları, en geç toplantının yapıldığı ayı takip eden ayın son gününe kadar bilgi amacıyla bütün üniversite rektörlüklerine gönderilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kuruluna, sekretarya hizmetlerinin yürütülebilmesi için Başkanlık tarafından yeterince personel ve mali imkân sağlanır.

(2) Yönetim Kurulu kararlarının ve yazışmalarının kaydı, muhafazası ve arşivlenmesi genel hükümlere uygun olarak sekretarya tarafından yerine getirilir.

Huzur hakkı

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 24-05-2019
İlgili Kategoriler:    Yönetmelikler

Yükseköğretim Mevzuatları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.