Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Yeni Birim Fiyatın Yanlış Hesaplanması Hakkında Sayıştay Kararı

Yeni Birim Fiyatın Yanlış Hesaplanması.

….. İhale Kayıt Numaralı, …..A.Ş.’ne ihale edilen “…. Mahallesi Yürüyüş Yolu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”nde Sözleşmede bulunmayan yeni iş kalemlerine ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde belirtilen usule uyulmadan yeni birim fiyatların tespit edilerek yükleniciye ödendiği görülmüştür.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hallerin gerçekleşmesi halinde 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

Şartnamenin 22’nci maddenin ikinci fıkrasında yeni fiyatın tespitinde sırasıyla uyulacak analizler belirtilmiş olup idarece bu husus dikkate alınarak yeni fiyatın tespitinde kullanılacak analizler belirlenmiştir.

Şartnamesinin 22’nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir: 

a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.

ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili maddesinin dördüncü fıkrasında ise yeni fiyatın yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edileceği düzenlenen tutanağın idarece onaylanmasıyla geçerli olacağı belirtilmiştir. 

Uygulamada, işin devamı sırasında taş duvar yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, bu imalatın birim fiyatının tespiti piyasadan teklif toplandığı ve bunun Şartnamenin 22’nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.” olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır. Oysa ki, burada kastedilen ihale aşamasında yüklenici tarafından verilmiş olan teklif ekinde yer alan rayiçlerdir. Dolayısıyla “Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.” dışındaki piyasa araştırması yapması suretiyle belirlenen rayiçler, ancak ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanması şartı ile kullanılabilir. Bu nedenle, yeni birim fiyat yapılırken, yüklenicinin getirmiş olduğu rayiçler, teklifi ekinde var ise kabul edilebilir, teklifi ekinde olmayan rayiçler ancak “İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış” olması şartıyla kabul edilebilir. 

Adı geçen işin sözleşmesinde bulunmayan fakat işin devamı sırasında ortaya çıkan taş duvar yapılması iş kalemi için İdare tarafından yapılan yeni birim fiyat ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat analizlerine göre yeni birim fiyat arasında ortaya çıkan ….. TL’lik fark sonucu kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak bu kamu zararı tutarı ….. TL’nin yüklenici …..A.Ş’nden …. tarih ve …. nolu tahsilat makbuzuyla tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 06-04-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.