Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmemesi Hakkında Sayıştay Kararı

İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmemesi.

Denetçi tarafından düzenlenen raporun sonuç kısmında, ….. Belediyesi tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezalarının, tahsil edilmeyerek zaman aşımına uğratılması iddiasıyla sorgu konusu edilen ….TL’nin

…..TL’si tahsil edildiğinden ilişiği kalmadığını, tahsilatın ilamda gösterilmesinin,

31.12.2016 tarihinde zamanaşımı dolan idari para cezalarından oluşan ….TL ile ilgili olarak hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna hükmedilmesinin,

Kalan ….TL’nin Belediye Başkanı …., Muhasebe Yetkilisi …., Mali Hizmetler Müdürü …. ile İcra-Takip Birimi Sorumlusu ….’e müştereken ve müteselsilen ödettirilmesinin,

uygun olacağını belirtmişse de;

Gönderilen savunmalardan ve raporun sonuç kısmından;

İdari para cezalarından …. TL’nin tahsili edildiği,

2013 yılında tahakkuk ettirilmiş veya haciz şerhi işlettirilmiş olan …. TL’den idari para cezasının üç yıl olan yerine getirme zamanaşımı süresinin 2014 takvim yılı başından itibaren başlayacağı ve ilgili para cezasının 2016 yılı sonu itibariyle tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı, dolayısıyla ….. TL idari para cezasının zamanaşımı süresinin dolmadığı,

…. TL tahakkuk ettirilen idari para cezasına yönelik olarak ödeme emirleri tebliğ edilerek, 6183 sayılı Kanunun 54. maddesi uyarınca cebren tahsili edilmesi amacıyla haciz şerhi işlendiği,

….. TL idari para cezasının ilgililerine ödeme emirleri tebliğ edildiği ve buna istinaden borçluların üzerlerinde bulunan mal varlıkları Tapu ve İl Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinden araştırıldığı, araştırma sonucu herhangi bir mal varlığına rastlanılmadığı,

anlaşılmıştır.

Bu itibarla, sorgu konusu edilen ….. TL’den;

…. TL’si tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına, 

….. TL’si zamanaşımına uğramadığından ilişilecek husus bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İşbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,

….. TL’si için de Belediye tarafından idari para cezalarının tahsili konusunda gerekli çalışmalar yapıldığından ilişilecek husus bulunmadığına oy çokluğuyla,

Karar verildi.

Karşı Oy

Başkan …. ve Üye ….’ın karşı oy gerekçesi:

6183 sayılı Kanun’un “Cebren tahsil ve şekilleri” başlıklı 54’üncü maddesi gereğince savunmaların kabul edilebilmesi için amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi gerekmekte olup yalnızca haciz şerhinin işlenmesi yeterli değildir. 

6183 sayılı Kanun’un “Zamanaşımının kesilmesi” başlıklı 103’üncü maddesinde tahsil zamanaşımının kesileceği haller, “Zamanaşımının işlememesi” başlıklı 104’üncü maddesinde zamanaşımın işlemeyeceği haller belirtilmiş olup sorumluların savunmalarında iddia etmiş olduğu amme borçlusunun üzerinde mal varlığına rastlanılamaması hali zamanaşımının işlememesi veyahut zamanaşımının kesilmesi sebebi olarak sayılmamıştır.

Ödeme emri tebliği ve 6183 sayılı Kanunun 54’üncü maddesi uyarınca cebren tahsil edilmesi amacıyla haciz şerhinin işlenmesi zamanaşımının kesilmesine neden olur. Kesilen zamanaşımı ise yeniden başlar. Dolayısıyla 6183 ve 5326 sayılı Kanun’da hükmedilen mevzuat gereğince tahsil edilmeyen söz konusu idari para cezaları zamanaşımına uğramıştır 

6183 sayılı Kanun’un “Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin” başlıklı 106’ncı maddesi gereğince de rapor konusu alacakların terkini mümkün değildir. 

Bu itibarla tahsil edilmeyen idari para cezalarının zamaşımına uğraması sonucu neden olunan kamu zararı tutarı ….. TL’nin sorumlularına ödettirilmesine karar verilmesi gerekeceğinden çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Eklenme Tarihi: 06-04-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.