Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Prim İndiriminin Yüklenicinin Hakedişinden Kesilmemesi Hakkında Sayıştay Kararı

Prim indiriminin yüklenicinin hakedişinden kesilmemesi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

……….yüklenimindeki ………..İşinde; yükleniciye hakediş ödemesi yapılırken, 4857 sayılı İş Kanunu'ndan kaynaklanan prim indiriminin yüklenicinin hakedişinden kesilmeden ödendiği tespit edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun "Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu" başlıklı 30’uncu maddesinin 6’ncı bendinde; “Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sımrı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır." hükmü yer almaktadır.

31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 27.06.2013 tarih ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’a göre “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı 6’ncı maddesinde;

"(1) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

(2) İhale dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

(3) Uygulama ayma ilişkin aylık ücret bordrosunda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oram ile idari şartnamede idarece öngörülen kısa vadeli sigorta kolları prim oram arasında farklılık olması halinde, bu değişiklik fiyat farkı hesabında dikkate alınır."

denilmek suretiyle prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek farkların yüklenicinin hakedişinden kesileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri gereği;…………. yüklenimindeki ……………..İşi"nde; yükleniciye hakediş ödemesi yapılırken, özürlü sigortalıların 4857 sayılı İş Kanunu'ndan kaynaklanan, prime esas kazanç alt sının üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren prim indiriminin yüklenicinin hakedişinden kesilmemesi sonucunda toplam ……..-TL kamu zararına neden olunduğu görülmüştür.

Bununla birlikte söz konusu kamu zararı tutarının ……tarih ve …….nolu ödeme emri belgesi ile ilgili yüklenici firma………………’nin ………yılı …..ayı hakedişinden kesinti yapılması suretiyle mahsuben tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 05-04-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.