Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Danışmanlık Hizmeti Alımının Yaklaşık Maliyet Tutarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci Maddesinin (d) Bendinde Belirlenen Üst Sınırı Geçmesine Rağmen İhaleye Çıkılmaması Hakkında Sayıştay Kararı

Danışmanlık Hizmeti Alımının Yaklaşık Maliyet Tutarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci Maddesinin (d) Bendinde Belirlenen Üst Sınırı Geçmesine Rağmen İhaleye Çıkılmaması.

…. Belediyesinde şehir plancısı olarak çalışırken emekli olan ….’den imar planı çalışmaları için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında danışmanlık hizmeti alındığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’inci maddesinin (d) bendinde; Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 2017 yılı için Elli sekiz bin beş yüz elli beş Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçlarının ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüyle karşılanabileceği hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinde de “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.” denilmektedir.

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un;

“Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır.”,

“Yasak ve Süresi” başlıklı 2’nci maddesinde “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.”,

“Ceza” başlıklı 4’üncü maddesinde de “Bu Kanuna aykırı harekette bulunanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.”,

hükümleri bulunmaktadır.

…. Belediyesi sınırları içinde belediye tarafından yapılan ve yapılacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına ait her türlü teknik hizmetlerin yürütülmesi için kontrollük, görüş ve önerilerin sunulması ve tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki iş ve işlemlerin yürütülmesi için 12 aylık danışmanlık hizmeti alımı yapılmasına karar verilmiş ve Belediyede şehir plancısı kadrosunda çalışmakta iken 21.07.2015 tarihinde emekli olan …..’den 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulüyle danışmanlık hizmet alımı yapılmıştır. 

Danışmanlık hizmet alımıyla ilgili ihale dosyasının incelenmesi neticesinde yaklaşık maliyetin KDV hariç …. TL olarak belirlendiği görülmüştür. Ancak … ile imzalanan sözleşmede 12 aylık danışmanlık hizmet alımı bedeli KDV hariç (Aylık …. TLx12) …. TL olarak belirlenmiştir. Aylık danışmanlık hizmeti ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre %20’lik serbest meslek hizmeti stopajının dahil edilerek yapıldığı, bunun sonucunda …..’e fiilen yapılan aylık ödemenin KDV hariç …. TL, 12 aylık danışmanlık hizmetinin toplam tutarının da KDV hariç (….x12) …… TL olduğu anlaşılmıştır. 

Vergi kesintisinin sözleşmede ….’e ödenmesi kararlaştırılan bedel üzerinden yapılması gerekirken sözleşme tutarından fazla ödeme yapılarak kesinti bedelinin Belediye tarafından karşılanması sonucu kamu zararına neden olunmuştur.

…. emekli olmadan önce belediyede şehir plancısı kadrosunda çalışan bir personel olup 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi kapsamında görevinden ayrıldığı tarihten itibaren …. Belediyesinden 3 yıl görev ve iş alamaması gerekirken bu kurala aykırı davranılmıştır.

Denetçi tarafından düzenlenen sorguda imar planlarının yapılması ve buna dair kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi Belediyenin asli ve sürekli görevleri arasında olup Belediye personeli eliyle yerine getirilmesi gerektiği ifade edilmişse de; 4734 sayılı Kanun’un “Danışmanlık Hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinde, her ölçekte imar planı, imar uygulama veya benzeri alanlardaki hizmetlerin, danışmanlık hizmet sunucularından alınabileceğine ilişkin düzenleme bulunduğundan sözü edilen iş konusunda danışmanlık hizmeti alınabilecektir.

Sorumlular savunmalarında danışmanlık hizmet alımı yapılmasında mevzuatta bir engel bulunmadığını, yaklaşık maliyet hesabında ve stopaj ödemelerinde sehven hata yapıldığını, yapılan ödemelerin hizmet karşılığı yapıldığı için tamamının kamu zararı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtilmişse de; 4734 sayılı Kanun kapsamında danışmanlık hizmet alımı yine mevzuatında öngörülen hususlar dahilinde yapılabilecektir. …. Belediye çalışanı olup 2531 sayılı Kanun kapsamında işinden ayrıldığı tarihten itibaren 3 yıl süresince belediyeden iş ve görev alamayacaktır. Her ne kadar …. Belediyeden iş alamayacak olsa da iş yapılmış olduğundan sözleşmesinde belirlenen aylık …. TL’nin KDV’si ile birlikte adı geçen kişiye ödenmesi gerekir. 

Bu itibarla …. TL’nin;

…. TL’si için ilişilecek husus bulunmadığına,

Kalan ….. TL’nin

…. TL’sinin Harcama Yetkilisi (Fen İşl. Müd. Vek.) …., Gerçekleştirme Görevlisi ve doğrudan temin ihale onay belgesini düzenleyen (Şehir Plancısı) …., doğrudan temin ihale onay belgesini onaylayan (İmar İşl. Müd. Vek.) …. ile harcama onayı veren (Belediye Başkan Yard.) ….'e,

…. TL'sinin Harcama Yetkilisi (Fen İşl. Müd. Vek.) …., Gerçekleştirme Görevlisi (Fen İşl. Amiri) …., doğrudan temin ihale onay belgesini düzenleyen (Şehir Plancısı) …., onaylayan (İmar İşl. Müd. Vek.) …. ile harcama onayı veren (Belediye Başkan Yard.) ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 04-04-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş