Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Zam, Tazminat ve Yan Ödeme Hakkında Sayıştay Kararı

Zam, tazminat ve Yan ödeme 

..... Belediyesinde Zabıta Komiseri olarak çalışan ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosuna vekalet eden … ile Zabıta Memuru olarak çalışan ve Zabıta Müdürlüğü kadrosuna vekalet eden … ’ya zam ve özel hizmet tazminatı farkı ödemelerinin, Tahsildar olarak çalışan ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosuna vekalet eden ….’a ise özel hizmet tazminatı farkı ödemesinin hatalı yapıldığı görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin b fıkrasında, 1’inci ve 2’nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 3’üncü ve 4’üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmeti bulunan ve yükseköğrenim görenlerin atanabileceği ve aynı Kanun’un ‘‘Vekalet Görevi ve Şartları’’ başlıklı 86’ncı maddesinde kimlere ne şekilde aylık verileceği, 175’inci maddesinde de vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde;

‘‘ (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,’’

666 Sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 1’inci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 9’uncu maddesinde;

‘‘…

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda, “Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlandığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.”

denilmektedir.

Buna göre vekalet edilen kadro için öngörülen zam ve tazminatların asli kadroları için öngörülen zam ve tazminatlarından fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet eden personel asaleten atanmada aranan tüm şartları taşıması koşuluyla ödenebilmektedir.

Yapılan incelemede; belediyede Zabıta Komiseri kadrosunda bulunan ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosuna vekaleten atanan …’in, Tahsildar kadrosuna bulunan ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosuna vekaleten atanan …..’un Zabıta Memuru olarak çalışan ve Zabıta Müdürlüğü kadrosuna vekalet eden ….’nun müdürlük kadrosuna atanabilmek için gereken şartlardan biri olan “fakülte ya da en az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak” şartını sağlamadıkları görülmüştür. Asilde aranan atama şartlarını taşımadıkları halde …..’e ….-TL özel hizmet tazminatı farkı ve …-TL yan ödeme olmak üzere toplam …-TL, ….’ya … özel hizmet tazminatı farkı ve 1…-TL yan ödeme farkı olmak …-TL, .....’a ise …- TL özel hizmet tazminatı farkının ödenmesi sonucu toplam ….-TL kamu zararına neden olunmuştur. 

Ancak, kamu zararı tutarı …-TL’nin;

…-TL’sinin …-TL’sinin … tarih ve .. nolu makbuzla … den, …TL’sinin ise . tarih ve ..nolu makbuzla … dan tahsil edildiği anlaşıldığından, toplam …-TL için ilişilecek husus kalmadığına oybirliğiyle, 

Geriye kalan ….-TL’nin ise … tarih ve … nolu makbuzla …’dan tahsil edildiği anlaşıldığından, bu tutar için ilişilecek husus kalmadığına oy çokluğuyla,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. 

Karşı Oy;

Başkan …. ve Üye …. in karşı oy gerekçesi:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun; “Zabıtanın görev ve yetkileri” başlıklı 51’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.” denilmek suretiyle zabıta personelinin görevde yükselme işlemlerinin kendi yönetmeliklerinde düzenlenmesi hükme bağlamıştır. 

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 21’nci maddesinde de zabıta personelinin görevde yükselme işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği ifade edilmiştir. 

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca zabıta şube müdürü, zabıta amiri ve zabıta komiserinin görevde yükselme esası Yönetmelikte düzenlenmiş, ancak Zabıta Müdürüne ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu bağlamda zabıta müdürlüğü kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu genel hükümlerine uymak kaydıyla atama yapmak mümkün hale gelmiştir. Zabıta müdürlüğüne atanmak için belirli bir okulu bitirmek, fakülte veya yüksekokul mezunu olmak şartı aranmadığından ……’nun ..... Belediye bünyesinde 3’üncü dereceli Zabıta Müdürlüğüne vekaleten atanması mümkündür.

Bu itibarla, ….’ya ..... Belediyesinde Zabıta Müdürlüğü kadrosuna ataması nedeniyle yapılan ödeme mevzuatına uygun olduğundan konu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına ve bu nedenle … tarih ve …. nolu makbuzla, ahzinden yersiz tahsil edilen ... TL’nin de iadesine, karar verilmesi gerekeceğinden çoğunluk görüşüne katılmıyoruz

Eklenme Tarihi: 04-04-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.