Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Belediye Bütçesinden Oyun Alanı ve Spor Aletleri Yaptırılması Hakkında Sayıştay Kararı

Belediye bütçesinden oyun alanı ve spor aletleri yaptırılması

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

..... İlçesi sınırları içinde .. Mahallesinde bulunan ve halkın müşterek kullanımına açık olmayan …Sitesi içine belediye bütçesinden harcama yapılmak suretiyle oyun alanı ve spor aletleri yaptırıldığı görülmüştür

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda; belediye, “belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanun’un ‘‘Belediyenin Görev ve Sorumlulukları’’ başlıklı 14’üncü maddesinde;

“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.) sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

…”

hükmüne yer verilmiştir.

Her ne kadar sorumlular savunmalarında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi hükümlerinin uygulanarak tescil edilen parselasyon planında ….Kooperatifinin bulunduğu bölgenin kamuya terkinin sağlandığını, kamuya terk edilen imar yolları ve yeşil alanların yapım, bakım ve tasarrufu hakkında mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyenin sorumlu olduğunu, söz konusu sitede 350 hane bulunduğunu ve bu hanelerin müşterek ihtiyacı olan spor ve oyun aletlerinin yapılmasının belediyenin asli görevi olduğunu aksi halde sitede yaşayan kişilerin bu hizmetten yararlanabilmeleri için uzun mesafe gitmeleri gerekeceğini, sitenin tel örgü ile çevrilmesinin güvenlik amaçlı olduğunu ve dışarıdan gelecek kişilerin hizmetten yararlanmasına engel teşkil etmeyeceğini belirtmişler ise de; Denetim ekibi tarafından yerinde yapılan incelemede söz konusu sitenin ilçe merkezinin dışında yer aldığı, bulunduğu mevkiye yakın başka bir yerleşimin olmadığı, dört tarafının duvarlarla çevrili olduğu ve kapısında bir güvenlik görevlisinin görev yaptığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu oyun alanının müşterek kullanıma açık olmayıp sadece site sakinlerinin yararlanabileceği bir mevkide ve nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine göre belediyenin görev ve sorumluluk alanları ile ilgili herhangi bir faaliyete girişebilmesi için ilk şart mahalli müşterek nitelikte olmasıdır. Diğer bir ifadeyle belediye sınırları içinde herkesin yararlanabileceği ve ortak yararına olan bir faaliyet olmalıdır.

Bu itibarla, yapılan hizmet tüm ilçenin ihtiyacı olan mahalli müşterek nitelikte bir hizmet değil sitede ikamet edenlere yapılan özel bir hizmet niteliğinde olduğundan site içine yapılan oyun alanı ve spor aletlerine ilişkin harcamaların belediye bütçesinden yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Belirtilen gerekçelerle, …. Sitesi yönetiminin talebi üzerine site sınırları içine belediye bütçesinden harcama yapılmak suretiyle oyun alanı ve spor aletleri yaptırılması sonucu ortaya çıkan …-TL kamu zararının Harcama Yetkilisi …. ve Gerçekleştirme Görevlisi …….’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi

Karşı Oy;

Üye … ve …..’un karşı oy gerekçesi;

Anılan kooperatifin mülkiyetinde bulunan alanda yapılan ve kesinleşen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, imar yolları ve yeşil alanların kamuya terk edildiği belirtilmektedir. Oyun alanı ve spor aletleri yapımı için yapılan harcama kamuya ait alan için yapıldığından kamu zararı oluşturmadığı ve kamuya ait alanın özel kullanıma müsaade edilmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığına bildirilmesinin yeterli olduğu değerlendirildiğinden, konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Eklenme Tarihi: 04-04-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş