Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

İşgal Harcı Alınması Gerekirken Ecrimisil Alınması Ve İndirime Gidilmesi Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

İşgal harcı alınması gerekirken ecrimisil alınması ve indirime gidilmesi.

227 sayılı İlamın 4’üncü maddesiyle; 

İşyeri sahiplerinin ecrimisilin (işgaliyenin) yüksekliği gerekçesi ile düzeltme talebi üzerine belediye tarifelerine göre alınan işgal harcında yetkisinde olmadığı halde Belediye Encümeninin 02.12.2015 tarih ve 1476, 1477, 1478 ile 23.12.2015 tarih ve 1640 nolu Kararları ile %10, %50 ve %75 oranında indirimler yapıldığı gerekçesiyle sorgu konusu yapılan ….. TL. için yapılan savunmalar uyarınca; 

02.12.2015 tarih ve 1477 nolu encümen kararındaki işyerlerinin lunapark, zıp zıp gibi eğlence yerleri olduğu görüldüğünden, bu yerlerden % 50 ve 75 oranında indirimler uygulanarak …. TL tutarında ecrimisil alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,

Diğer taraftan, 02.12.2015 tarih ve 1478 nolu ve 23.12.2015 tarih ve 1640 nolu encümen kararlarındaki işyerlerinden 1,20 TL m2/gün ecrimisil alınmakta iken, ilgili kararlarla %10 ve %50 indirim uygulandığı, Ancak 2013 yılı ... Belediye Gelir Tarifesinde ilgili yerler olan …… Parkı, …. Meydanı, ….. Caddesindeki işyerlerinin önlerindeki tretuvarları yaz aylarında kullanmalarında uygulanmak üzere işgaliye tarifesi … TL m2/gün olup, alınması gereken işgaliye harcı, ecrimisil tarifesi ile aynı ve/veya daha düşük olduğundan 1478 ve 1640 nolu encümen kararında yer alan işyerlerine toplam …. TL tutarında ecrimisil tahakkuk ettirilmesi sonucu bu işyerleri ile ilgili olarak oluşan herhangi bir kamu zararının bulunmadığı sonucuna varıldığı,

Yine, 02.12.2015 tarih ve 1476 nolu encümen kararındaki işyerleri için 1,20 TL m2/gün ecrimisil alınmakta iken, ilgili kararla %50 indirim uygulandığı, Ancak bu işyerlerinden …. caddesindeki işyerleri için 2013 yılı ... Belediye Gelir Tarifesinde ilgili işyerlerinin önlerindeki tretuvarları yaz aylarında kullanmalarında uygulanmak üzere işgaliye tarifesi …. TL m2/gün olup, alınması gereken işgaliye harcı, ecrimisil tarifesi ile aynı olduğundan, anılan caddedeki iş yerlerine ….. TL tutarında ecrimisil tahakkuk ettirilmesi sonucu bu iş yerleri için de herhangi bir kamu zararının bulunmadığının anlaşıldığı,

Fakat … Caddesi, … Caddesi, … ve … Caddesindeki işyerleri için ecrimisil tarifesi ile işgal harcı aynı olup ….TL m2/gün iken ilgili encümen kararı ile ecrimisilde indirim uygulanması suretiyle işgal harcı alınması gereken işyerlerinden indirimli ecrimisil tahakkuk ettirilmesi sonucu toplam …. TL kamu zararına neden olunduğu kanaatine varıldığı belirtilerek sorgu konusu … TL’nin …. TL’si hakkında ilişilecek husus bulunmadığına; 

Geriye kalan kamu zararı olduğu anlaşılan …. TL’nin ise; kararda imzası bulunan Encümen Üyelerinden tazminine hükmolunmuştur.

İlamda Encümen Üyeleri olarak sorumlu tutulan …, …,…,…,…,… müşterek imzalı dilekçelerinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin (1) fıkrasının sondan bir önceki paragrafında yer alan, “Belediye mallarına karşı suç isleyenler Devlet malına karsı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.” hükmüne istinaden, belediyeden izin alınmadan işletmeler tarafından kullanılan kamusal alanlar (işyerlerinin bahçelerinin önündeki tretuvar, yol, meydan vb) için belirlendiğini ve geriye dönük olarak (04.06.2014 - 12.08.2015) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 9. maddesinde belirtildiği üzere bedel tespiti yapılarak kullananlara gönderildiğini, 

Bu esnada, 19.06.2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin Tespit, Ecrimisil ve Tahliye konulu 84, 85, 86, 87, 88 inci maddelerinde yapılan açıklamaların esas alındığını,

Kararda, “Belediyelerin ………… ecrimisil uygulamasının mevzuata uygun olmadığı” denildiğini, Oysa, İçişleri Bakanlığı Teftiş Raporu’nun 218 inci maddesinde özetle “Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır hükmü gereğince işlem yapılması sağlanmalıdır” denildiğini,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96 ncı maddesinin (B) fıkrası; “Vergi ve harçların maktu tarifeleri; bu kanunda belirlenen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar gözönünde tutularak belediye meclislerince tespit olunur” şeklindeki hükmünün Anayasa Mahkemesinin E:2010/62, K:2011/175 sayılı kararı ile iptal edildiğini,

İptal edilen fıkranın, 1 Mart 2014 tarih, 28928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6527 sayılı Torba Yasanın 5.maddesi ile yeniden düzenlendiğini ve aynı kanunun 6 inci maddesi ile 2464 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde-7 de de;

“2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (111) numaralı bendinde, 56’ncı maddesinde, 60’ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde ver alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 inci maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir. ” denildiğini,

Bakanlar Kurulunca henüz bir tespit yapılmadığından halen 2013 yılı için belediye meclisince belirlenmiş olan Vergi ve Harç tarifesinin uygulandığını,

Tarifenin İşgaliye Harcı (2464/52-57) ile ilgili 3 üncü maddesinin;

- 1. Fıkrası, “Pazar panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin, yol, meydan, iskele, köprü gibi yerlerin mal ve hayvan satışında sair maksatla usulüne uygun olarak işgalinde m2 den günlük ….TL”

- 2. Fıkrası, “…Parkı, … ve …. Caddesindeki işyerlerinin önlerindeki tretuvarı yaz aylarında kullanmalarında m2 sinden günlük … TL” şeklinde düzenlemiş olup; … Caddesi, …Caddesi, … Sokak ve … Caddesi için düzenlenmiş işgaliye tarifesi olmadığı halde Daire kararının 19 uncu sayfasının ikinci bölümünde “Fakat …Caddesi, …Caddesi, … Sokak ve … Caddesindeki için … TL/m2/gün işgaliye tarifesi olduğunun belirtildiğini, 2013 yılı Gelir Tarifesi incelendiğinde bu caddeler için “ayrıca” … TL/m2/gün olarak bir tarife düzenlenmediğini,

Diğer taraftan, … Caddesi ile … Caddesinin aynı cadde olduğunu, …Caddesi isminin Belediye Meclis Kararı ile … Caddesi olarak değiştirildiğini,

Ayrıca, İşgaliye Harç Tarifesinde yer alan … Parkı ile …’ın aynı yer olduğunu, kardeş şehri olması nedeniyle …isminin bu alana verilmiş olup, çok eski yıllardan beri (1969) bu alan bu isimle anıldığını,

2013 yılı Vergi ve Harç Tarifesin’ de 44 “… Parkı, … Meydanı ve …Caddesindeki işyerlerinin önlerindeki tretuvarı yaz aylarında kullanmalarında m2 sinden günlük 0,60 TL” cümlesinde …Sokak, … Caddesi isimlerinin ver almamasının yanılgıya sebep olduğunu, 

Ek-4 te yer alan planda görüldüğü üzere, ….Caddesi, …parkı … ilin merkezinde yer alan, birbirinden imar ve ticari olarak herhangi bir farklı olmayan caddeler olduğunu ve bu caddelerin Emlak Vergisine esas değerlerinin de aynı olduğunu,

….Caddesindeki işyerlerinin girişi ….Caddesinden olup, arka bahçelerinin ….Parkına baktığını, Aynı zamanda bu taraflarından da giriş olduğunu, …Caddesinde de durumun aynı olduğunu, bu caddedeki işyerlerinin girişi … Caddesinden olup arka bahçelerinin … Caddesine baktığını, çıkarılan ecrimisillerin arka bahçelerinde ilave kullanımlar için olduğunu, 

Yukarıda belirtildiği üzere 6527 sayılı Torba Yasanın 5 ve 6 ncı maddeleri gereğince “2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan: bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri. Kanunun 96 inci maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilmesi gerektiğinden vergi ve harç tarifesinin aynen uygulandığını, caddelerdeki isim değişikliği ile ilgili düzeltme eklemelerin yapılamadığını,

Ek-6 yer alan kroki incelendiğinde konunun daha iyi anlaşılacağını, Şöyle ki, itirazları üzerine yeşil boyalı kullanımlar için hükmedilen kamu zararının kaldırıldığını, kırmızı boyalı olanların kaldırılmadığını, oysa bu işyerlerinin yan yana olduğunu,

Bunun nedeninin ise Encümen kararında (Ek- kamu zararı kaldırılanla aynı sırada bulunan …. işyerinin adresinin ….., …… olarak yer almış olmasından kaynaklandığının düşünüldüğünü, bu nedenle …. TL kamu zararının …. TL sının kaldırıldığı gibi, ….. TL kamu zararının da kaldırılması gerektiğini,

Ayrıca, ismi tarifede geçmediği için indirim konusu ecrimisiller için kamu zararı kararı alınan … Caddesi ve … Caddesinin farklı bir bölgede olmadığını, Bu caddeler için “…. TL/m2/gün” olarak bir tarife bulunmadığını, 

…Meydanı-… Meydanı, …, …. Caddesi ile aynı alanda ve güzergâhta bulunduğunun Ek-4 teki planda açık olarak görüldüğünü, İşyerlerinin girişleri …. Caddesinden olup, arka bahçelerinin …. Caddesine baktığını, burada çıkarılan ecrimisillerin arka bahçelerinde ilave kullanımlar için olduğunu,

Sonuç olarak, yukarıda arz ve izah edilen hususlar bir bütün olarak incelendiğinde, ortada bir kamu zararının bulunmadığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmişlerdir.

Başsavcılık mütalaasında;

“…

Dairesince Belediyenin sorumluluk alanındaki kamusal alanların özel işyerleri tarafından işgali nedeni ile alınan işgal harçlarında, yetkisinde olmadığı halde Belediye encümen kararı ile indirimler uygulanması sureti ile kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesine dayalı tazmin hükmünün verildiği görülmüştür.

Sorumlular; ecrimisil uygulaması konusunda yasaya aykırılık bulunmadığını, yanlışlığın cadde ve sokak isimlerinin yanlış anlaşılması ve listede yeterli açıklık bulunmamasından kaynaklandığını ileri sürerek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Sorumluların ileri sürdükleri hususlar yerinde görülmüş olup savunmaların doğrultusunda tazmin hükmünün sorumlular uhdesinden kaldırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.” denilmiştir.

Duruşma talebinde bulunan …. ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Daire kararında ... Belediyesinin sorumluluk alanındaki yol, tretuvar, meydan park vb. kamusal alanların özel işyerleri tarafından masa sandalye koymak veya oyun ve eğlence yeri olarak işgali nedeni ile işgal harcı alınması gerekirken, ecrimisil alınmasının ve yetkisi olmadığı halde belediye encümenince işgal harcı tarifesinde indirime gidilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasında, “Belediye mallarına karşı suç isleyenler Devlet malına karsı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.” denilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Ecrimisil ve Tahliye başlıklı 75’inci maddesinde ise;

“Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz(1) malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz. 

….” hükmüne yer verilmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “konu” başlıklı 52’nci maddesinde;

“Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.” denilmektedir. 

2464 sayılı kanunun söz konusu hükmünden belediye sınırları içinde yer alan ve pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerler ile park yerlerinin geçici olarak işgal edilmesinin işgal harcına tabi olduğu anlaşılmaktadır. Geçici nitelikte olmayan kullanımlardan işgal harcı tahsil edilmesine imkan bulunmamaktadır. 

İlamda, işgal harcına konu kullanımların 184 gün 434 gün gibi uzun süreleri kapsadığı tespitine yer verilmiş ve bu alanlardaki imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış yapılar hakkında gereğinin yapılması için İçişleri Bakanlığına yazılmasına karar verilmiştir. Söz konusu tespitlerden bu alandaki kullanımların geçici nitelikte olmadığı, süreklilik gösterdiği anlaşılmaktadır.

İşgal harcı alınamayan bu izinsiz kullanımlardan dolayı ... Belediyesince 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre, kanunda belirtilen yerlerden sorulmak ve gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak suretiyle ecrimisil talep edilmesinde hata bulunmamaktadır.

Ancak, kendilerinden ecrimisil talep edilen işyerlerinin yasal süresi içinde düzetme talebinde bulunmaları üzerine, encümen kararı ile indirime gidildiği anlaşılmaktadır. Ecrimisilde önemli olan rayiç bedelin tespit edilmesidir. Belediye Encümeni ecrimisili tespit ederken araştırma yaptığına göre, tespit ettiği bedeli düzeltirken de gerekli araştırmayı yapması ve neden indirim yaptığını dayanakları ile göstermesi gerekmektedir. 

Gerek Denetçi tarafından gerekse Dairesince düzeltme sonucu tespit edilen ecrimisil bedelinin rayice uygun olmadığı yönünde bir tespite yer verilmemiş, belediye encümeninin işgal harcı tarifesinde indirime yetkili olmadığından bahisle hüküm kurulmuştur. Bu nedenle hükmün kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Bu açıklamalara göre, 227 sayılı İlamın 4’üncü maddesiyle …. TL’ ye verilen tazmin hükmünün; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen hususların değerlendirilmesi için BOZULARAK dosyanın ilgili Dairesine TEVDİİNE, Oy çokluğuyla(Üyeler …. …., …., …,… ile ….’ın aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı), Karar verildiği 21.11.2018 tarih ve 45343 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Karşı oy gerekçesi

Üyeler … ile ….’ nın karşı oy gerekçesi:

“... Belediyesi tarafından; kanunda belirtilen yerlerden sorulmak ve gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak suretiyle birim fiyat tespit edilmesi ve ecrimisil talep edilmesi uygulamasında hata bulunmamaktadır.

Ancak, kendilerinden ecrimisil talep edilen işyerlerinin yasal süresi içinde düzetme talebinde bulunmaları üzerine, encümen kararı ile indirime gidildiği anlaşılmaktadır. Ecrimisilde önemli olan rayiç bedelin tespit edilmesidir. Encümen ecrimisili tespit ederken araştırma yaptığına göre, tespit ettiği bedeli düzeltirken de gerekli araştırmayı yapması ve neden indirim yaptığını dayanakları ile göstermesi gerekirdi. 

Buna göre, Encümenin ecrimisil bedelinde düzeltme yaparken gerekli inceleme ve araştırmaları yapıp yapmadığının hususunun araştırılması ve buna göre yeniden hüküm tesisi için 227 sayılı İlamın 4’üncü maddesiyle verilen hükmün BOZULARAK Dairesine gönderilmesi gerekir.”

Üyeler …, …, … ile …’ın karşı oy gerekçesi:

“5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Meclisin görev ve yetkileri’ başlıklı 18’inci maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesi uyarınca, belediyeler kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için her yıl belediye meclislerince belirlenen ücret tarifelerine göre ücret almaya yetkilidirler. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “konu” başlıklı 52’nci maddesinde;

“Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir:

…..

2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali,……………”

“İşgal Harcının Tarifesi” başlıklı 56’ncı maddesinde; 

“İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.

….

“Vergi Ve Harç Tarifelerinin Tespiti” başlıklı 96’ncı maddesinde;

“A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.

Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56’ncı maddesinde, 60’ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

“Harçlara ilişkin müeyyideler” başlıklı 99’uncu maddesinde;

“Gerekli harçları tamamen almadan iş gören görevliler, harcın ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.”

Anılan Kanun’a 26/2/2014 tarih ve 6527 sayılı Kanun’un 6 maddesi ile eklenen Geçici 7’ nci maddesinde;

“2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.” hükümleri yer almaktadır.

Anılan hükümler doğrultusunda, belediye gelirleri arasında yer alan vergi ve harçlar için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda, Kanun’un belirlediği alt ve üst sınırlar içindeki miktar ve tutarın Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi benimsenmiştir. Fakat Bakanlar Kurulu bu yetkisini şimdiye kadar hiç kullanmamıştır. 2464 sayılı Kanun’un Geçici 7’nci maddesi ile Bakanlar Kurulunun bu yetkisini kullanana kadar Belediye Meclisinin 2013 yılı gelir tarifelerinin geçerli olacağı ifade edilmiştir.

... Belediyesinin 2013 yılı Gelir Tarifesi, ... Belediye Meclisinin 08.11.2013 tarih ve 284 nolu kararının 3’üncü maddesinde; işgaliye harcı “Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların mezat yerlerinin, yol meydan, iskele ve köprü gibi yerlerin, mal ve hayvan satışında dair maksatla usulüne uygun olarak işgalinden m2’sinden günlük … TL” olarak tespit edilmiştir. 

Ancak işyeri sahiplerinin ecrimislin (işgaliyenin) yüksekliği gerekçesi ile düzeltme talebi üzerine belediye tarifelerine göre alınan işgal harcında yetkisinde olmadığı halde Belediye Encümeninin 02.12.2015 tarih ve 1476, 1477, 1478 ile 23.12.2015 tarih ve 1640 nolu Kararları ile %10, %50 ve %75 oranında indirimler yapıldığı görülmüştür.

Sorumlular ecrimisil uygulamasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 ve 9’uncu maddeleri ile 19.06.2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığını belirtmişler ise de; Belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesindeki “… 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.” hükmü ile ecrimisil uygulamasına dahil olsalar da; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin “Dayanak” başlıklı 3’üncü maddesindeki; “Bu Yönetmelik, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesine … … dayanılarak hazırlanmıştır.” hükmü ile ilgili Yönetmelik’in Belediyeler için de uygulanması mümkün değildir. 

İlamda, Encümen Kararı ile indirim uygulanan bazı işyerleri için 2013 yılı ... Belediye Gelir Tarifesinde ilgili işyerlerinin önlerindeki tretuvarları yaz aylarında kullanmalarında uygulanmak üzere işgaliye tarifesinin ….TL/ m2 / gün olup, alınması gereken işgaliye harcı, ecrimisil tarifesi ile aynı olduğundan, herhangi bir kamu zararının bulunmadığı belirtilmiş, Fakat …, ..Caddesi, …. Sokak ve ….Caddesindeki işyerleri için ecrimisil tarifesi ile işgal harcı aynı olup … TL/ m2 / gün iken ilgili encümen kararı ile ecrimisilde indirim uygulanması suretiyle… toplam …. TL kamu zararına neden olunduğu kanaatine varıldığı belirtilmiş ve bu miktar için tazmin hükmü verilmiştir.

Sorumlular tarafından tazmine konu işyerlerinin de işgaliye tarifesinin, İlamda kamu zararı bulunmadığı belirtilen işyerleri ile aynı olduğu, sokak ismi değişiklikleri nedeniyle yanılgıya düşüldüğü belirtilerek buna ilişkin belgeler temyiz dilekçesi ekinde gönderilmiştir.

Buna göre İbraz edilen yeni belgelerin incelenmesi temyiz konusu olmadığından; belgelerin, yargılamanın iadesini gerektirir nitelikte olup olmadığı hususunda işlem yapılmak üzere dosyanın Dairesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.”

İlgili Sayıştay Dairesi Kararı için Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 01-04-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.