Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Hukuk Müşavirliği Biriminde Hukuk Müşavir Vekili Olarak Görev Yapan Üniversite Öğretim Üyelerine Avukatlık Vekâlet Ücreti Ödenmesi Hakkında Sayıştay Kararı

Hukuk Müşavirliği biriminde Hukuk Müşavir Vekili olarak görev yapan … Üniversitesi Öğretim Üyelerinden …’a avukatlık vekâlet ücreti ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmektedir.

21.11.1983 tarihli ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Avukatlık ücretlerinden yararlanma” başlıklı 45 inci maddesinde; “Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının hukuk müşavirliği ve avukatlık kadrolarında bulunan ve fiilen bu görevleri yürütenlerle hukuk servisinde çalışan diğer personeli, mahkemeler ve icra dairelerince hükmolunup tahsil olunan avukatlık ücretlerinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 146 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yararlanırlar.” denilmektedir.

02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin “Davalardaki temsilin niteliği ve vekalet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı” başlıklı 14 üncü maddesinde; “(1) Tahkim usulüne tabi olanlar dahil adli ve idari davalar ile icra dairelerinde idarelerin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, bunlar tarafından temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata göre hükmedilmesi gereken tutar üzerinden idareler lehine vekalet ücreti takdir edilir. 

(2) İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele aşağıdaki usul ve sınırlar dahilinde ödenir. 

a) Vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı eşit olarak ödenir. 

b) Ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için (10.000) gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez. 

c) Yapılacak dağıtım sonunda arta kalan tutar, hukuk biriminde görev yapan ve (b) bendindeki tutarları dolduramayan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara ödenir. Bu dağıtım sonunda arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda ilgili idarenin bütçesine gelir kaydedilir. 

(3) Hizmet satın alınan avukatlara yapılacak ödemeler bu madde kapsamı dışındadır.” hükmü yer almaktadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Avukatlıkla birleşebilen işler” başlıklı 12 nci maddesinin son fıkrasında;

“Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Devlet, il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler.” denilmektedir.

Üniversiteler, Özel Bütçeli İdarelerin sayıldığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı Cetveldeki idareler arasında yer almaktadır.

Özel bütçeli idare olarak Üniversiteyi vekil sıfatıyla adli ve idari davalar ile icra dairelerinde hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar temsil edebileceklerdir. Sayılanlar tarafından yapılan takip ve duruşmaların sonucunda davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, bunlar tarafından temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata göre hükmedilmesi gereken tutar üzerinden Üniversite lehine vekalet ücreti takdir edilmektedir.

Üniversite lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, bir emanet hesabında toplanmaktadır. Toplanan bu ücretler Üniversitenin hukuk biriminde fiilen görev yapan personelden; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı eşit olarak ödenecektir.

Üniversitenin hukuk müşavirliği ve/veya avukatlık kadrolarında bulunan veya asilde aranan şartları taşımak kaydıyla bu kadrolara vekalet eden ve fiilen bu görevleri yürütenlere de yukarıda belirtildiği şekilde avukatlık vekalet ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; …’ın … Üniversitesi Rektörlüğü tarafından … tarihinde hukuk müşavirliği görevini vekaleten yürütmekle görevlendirildiği, 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre Hukuk Müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda aranan genel ve özel şartları bir arada taşıdığı, Üniversiteyi adli ve idari davalar ile icra dairelerinde vekil sıfatıyla fiilen temsil ettiği, temsil ve takip ettiği dava ve işler sonucunda Üniversite lehine takdir edilen vekalet ücretinin dağıtımından kendisine de yasal sınırlar dâhilinde mevzuata uygun olarak avukatlık vekalet ücreti ödendiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Hukuk Müşaviri kadrosunda vekâleten görev yapan …’a avukatlık vekalet ücreti olarak … TL ödenmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından ilişikli herhangi bir husus bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle,

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş