Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimlerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenen Ücretlerin Gelir Vergisi Matrahına Eklenmemesi Nedeniyle Eksik Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması Hakkında Sayıştay Kararı

Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen pedagojik formasyon eğitimlerinde görev alan öğretim üyelerine ödenen ücretlerin gelir vergisi matrahına eklenmemesi nedeniyle eksik gelir vergisi kesintisi yapılması. 

Edebiyat Fakültesi personelinin maaş ve ücretlerinin ödenmesine ilişkin ödeme emri belgelerinin incelenmesi sonucunda, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen pedagojik formasyon eğitimlerinde görev alan Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerine ödenen ücretlerin gelir vergisi matrahına eklenmemesi nedeniyle eksik gelir vergisi kesintisi yapıldığı görülmüştür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Mevzu” başlıklı 1 inci maddesinde;

“Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”

Denilmekte, aynı Kanunun “Gelirin Unsurları” başlıklı 2 nci maddesinde ise aynen: 

“Gelirin unsurları: 

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır: 

1. Ticarî kazançlar, 

2. Ziraî kazançlar, 

3. Ücretler, 

4. Serbest meslek kazançları, 

5. Gayrimenkul sermaye iratları, 

6. Menkul sermaye iratları, 

7. Diğer kazanç ve iratlar. 

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.”

Hükmü bulunmaktadır.

Kanunun “Ücretin tarifi” başlıklı 61 inci maddesinde de;

“Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

Denilmiştir.

2015 yılına ilişkin gelir vergisi matrahları 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğin “Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar” başlıklı 1 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında aynen; 

“Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.000 TL'ye kadar % 15

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası % 20

66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin

29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası % 27

66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 

106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası % 35”,

Hükmü bulunmaktadır. 

Söz konusu hükümlere göre, kişilerin elde ettiği vergiye tabi gelirlerin toplamının yukarıda belirtilen ve her yıl yenilenen tarifeler üzerinden hesaplanması gerekmektedir. 

Ancak Edebiyat Fakültesi personelinin maaş ödemelerine ilişkin ödeme belgeleri incelendiğinde, bu Fakültedeki bazı akademik personele, Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde yürütülen pedagojik formasyon faaliyeti kapsamında yapılan ek ödemelerin gelir vergisi matrahına eklenmemesi nedeniyle eksik gelir vergisi kesilmek suretiyle fazla ödemede bulunulduğu görülmüştür.

Savunmalarda her ne kadar ahizlere borç bildirimi yapıldığı ve 140 nolu Kişilerden Alacaklar Hesabına kaydedildiği belirtilmiş olsa da söz konusu işlem kamu zararının tahsili anlamına gelmemektedir.

Bu itibarla, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen pedagojik formasyon eğitimlerinde görev alan Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerine ödenen ücretlerin gelir vergisi matrahına eklenmemesi nedeniyle eksik gelir vergisi kesintisi yapılması sonucu oluşan … TL kamu zararından, 

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri) … ile Harcama Yetkilisi (Dekan Yrd.) Yrd. Doç. Dr. ….’a,

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri) … ile Harcama Yetkilisi (Dekan V.) Prof. Dr. ….’a,

- … Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri) … ile Harcama Yetkilisi (Dekan Yrd.) ….’a,

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri) … ile Harcama Yetkilisi (Dekan V.) Yrd. Doç. Dr. ….’e,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine,

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle, 

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.