Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Devlet Konservatuarı Yüksekokulunda Fiilen Eğitim Öğretime Başlanmamış Olmasına Rağmen Burada Görevli Akademik Personele Geliştirme Ödeneği Ödenmesi İle İlgili Sayıştay Kararı

Devlet Konservatuarı Yüksekokulunda fiilen eğitim öğretime başlanmamış olmasına rağmen burada görevli akademik personele geliştirme ödeneği ödenmesi.

Devlet Konservatuarı Yüksekokulunda fiilen eğitim öğretime başlanmamış olmasına rağmen burada görevli akademik personele geliştirme ödeneği ödendiği görülmüştür.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Geliştirme ödeneği” başlıklı 14 üncü maddesinde aynen, 

“Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir. 

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.” 

denilmiştir. 

Söz konusu maddeye istinaden alınan 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar”ın 2 nci maddesinde ise aynen; 

“ Geliştirme ödeneği;

a) Bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere,

c) Kadrosu başka bir yükseköğretim kurumunda olmakla birlikte, geliştirme ödeneği verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına rektör veya dekan olarak usulüne uygun şekilde atananlara, 

görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için bu Karara ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden fiilen görev yaptıkları sürece ödenir.

2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrasına dayanılarak yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına, kadrolarının yer aldığı yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden geliştirme ödeneği ödenir. 

Bu Karara ekli cetvelde geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği, söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir.”

hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümde fiilen eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamış yükseköğretim kurumlarında geliştirme ödeneğinin sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödeneceği açık bir şekilde belirtilmiş olduğundan, yüksekokul müdürü dışında kalan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmesi mümkün değildir. 

Bu itibarla, … Üniversitesi Güzel Sanatlar Yüksekokulunda henüz eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmadığı halde burada görevli Araştırma Görevlileri …, …. ile …’a geliştirme ödeneği ödenmesinden kaynaklanan toplam … TL kamu zararından; 

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Yüksekokul Sekreteri) … ile Harcama Yetkilisi (Yüksekokul Müdürü) …’a,

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Yüksekokul Sekreteri) … ile Harcama Yetkilisi (Yüksekokul Müdür Yardımcısı) …’e,

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Yüksekokul Sekreter V.) … ile Harcama Yetkilisi (Yüksekokul Müdürü) …’a,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine, 

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle, 

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş