Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

İl Özel İdaresinin Memur Personeline Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi Kapsamında Bayram Yardımı Adı Altında İlave Ödeme Yapılması Hakkında Sayıştay Kararı

… tarihli ve … sayılı asıl ilamın ... nci maddesiyle hüküm dışı bırakılan, … İl Özel İdaresinin memur personeline sosyal denge tazminatı sözleşmesi kapsamında bayram yardımı adı altında ilave ödeme yapılması konusunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi.

27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesinde: “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.” 

hükmü yer almaktadır. 

Toplu sözleşmenin kapsamı, süresi, tarafları ve imzalanması 4688 sayılı Kanunun 28-31 maddelerinde; toplu sözleşmelere istinaden belediyelerde ve il özel idarelerinde “sosyal denge tazminatı” sözleşmelerinin yapılma usul ve esasları ise Kanunun “Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması” başlıklı 32 nci maddesinde düzenlenmiştir.

Kanunun 28-32 nci maddelerine dayanılarak akdedilen ve 14.08.2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” hükümlerini düzenleyen dördüncü bölümünün “Sosyal denge tazminatı” başlıklı 1 inci maddesinde:

“Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm, 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede de aynen yer almaya devam etmiştir.

Bu düzenlemelere göre, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinde istihdam edilen kamu görevlilerine ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 100'ünü aşmamak koşuluyla idareler ile sendikalar arasında imzalanacak “sosyal denge tazminatı” sözleşmeleri ile belirlenebilmektedir. 

Bu tür sözleşmeler kapsamında farklı adlarla birden fazla ödemenin belirlenmesi durumunda bile aylık ödeme toplamlarının hiçbir şekilde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ünü geçmemesi gerekir.

İdare ile ... Sendikası arasında imzalanan ve ... dönemlerini kapsayan “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi”nin “Aylık sosyal denge tazminatı miktarı” başlıklı 9 uncu maddesinde;

“Memurlar ve sözleşmeli personele 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun 32 nci maddesi gereği en yüksek Devlet Memur aylığının (ek gösterge dahil) % 100 ünü geçmemek şartı ile; Buna göre fiilen görev yapan;

1- Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Müdürler ….-TL

2- Diğer tüm personel ….- TL 

Aylık net sosyal denge tazminatı verilir.

Sonraki yıllarda her yıl %10 artırılarak ödeme yapılacaktır.”

denilerek kadrolar itibariyle personele ödenecek aylık sosyal denge tazminatı tutarları belirlendikten sonra, 

Sözleşmenin “Bayram yardımı” başlıklı 10 uncu maddesinde ise; 

“Ramazan ve Kurban bayramına denk gelen aylarda en yüksek devlet memuru maaşının %100’ü ayrıca ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Sözleşmenin 9 uncu maddesi ile belirlenen aylık tavan tutarlar dışında, aynı Sözleşmeye istinaden herhangi bir ödeme yapılması, aylık tavan tutarlar aşılacağından, Sözleşmenin dayanağı olan yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırıdır.

Bu nedenle Sözleşmenin 10 uncu maddesinin düzenlenmemesi ve buna istinaden ödeme yapılmaması gerekirdi.

Diğer taraftan, söz konusu ilamda kamu zararı tutarı … TL olarak belirtilmiş ise de, raporda maddi hata oluştuğu anlaşıldığından yeniden yapılan hesaplama sonucunda kamu zararı tutarı … TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, muhasebe yetkililerinin sorumluluğu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde sayılan hallerle sınırlı olduğundan; maddede sayılan haller arasında yer almayan söz konusu ödemenin yapılmasında Muhasebe Yetkilisi (Mali Hizmetler Müdür Vekili) …’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu nedenle, söz konusu ilamın ... nci maddesi ile verilmiş olan hüküm dışı kararının kaldırılarak, … TL kamu zararının sorumlulara müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de kamu zararının

….

tahsil edildiği anlaşıldığından tahsilat toplamı … TL için ilişilecek husus kalmadığına,

Henüz tahsil edilmediği anlaşılan toplam … TL kamu zararının ise;

Harcama Yetkilisi (İnsan Kayn. ve Eğ. Md) …, Gerçekleştirme Görevlisi (Personel Şefi) … ve sosyal denge tazminatı sözleşmesini İdare adına imzalayan Genel Sekreter …’e

müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.