Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

İl Özel İdaresi Personeli İken Geçirdikleri Soruşturma Nedeniyle Görevlerinden Uzaklaştırılan Makine Mühendisi Ve İnşaat Mühendisi'ne Sosyal Denge Tazminatının 2/3’sinin Ödenmesine Devam Edildiği Hususunda Sayıştay Kararı

... İl Özel İdaresi personeli iken geçirdikleri soruşturma nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan Makine Mühendisi … ve İnşaat Mühendisi …’e sosyal denge tazminatının 2/3’sinin ödenmesine devam edilmiştir.

27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesinde;

“Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.” 

hükmü yer almaktadır. 

Sözleşmenin kapsamı, süresi, tarafları ve imzalanması 4688 sayılı Kanunun 28-31 maddelerinde; sözleşmelere istinaden belediyelerde ve il özel idarelerinde “sosyal denge tazminatı” sözleşmelerinin yapılma usul ve esasları ise Kanunun “Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması” başlıklı 32 nci maddesinde düzenlenmiştir.

... İl Özel İdaresi ile ... arasında düzenlenen ve 29.07.2016-29.07.2018 tarihler arasında geçerli olan “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi”nin “Sosyal Denge Sözleşmesinden Yararlanma Şartları” başlıklı 19 uncu maddesinin (c) fıkrasında yer alan;

“(….) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesinde sayılan haller nedeni ile görevinden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan personele bu süre içerisinde sosyal denge tazminatı ödenmez. 

(....)” 

hükümleri uyarınca herhangi bir nedenle görevinden uzaklaştırılan personele sosyal denge tazminatı ödenmeyeceği açıktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü” başlıklı 141 inci maddesindeki;

“(Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul; 15/5/1975 - 1897/1 md.) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. …” 

hükmü esas alınarak söz konusu tazminatın ödenmesi mümkün değildir. Çünkü sosyal denge tazminatının dayanağı 657 sayılı Kanun değil; 375 sayılı KHK ve 4688 sayılı Kanun ile bu KHK ve Kanuna istinaden düznlenen “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi”dir.

Bu itibarla, ... İl Özel İdaresi ile ... arasında düzenlenen sözleşmenin yukarıda yazılı açık hükmüne rağmen, görevlerinden uzaklaştırılan adı geçen personele görevlerinden uzakta kaldıkları 9 ay boyunca sosyal denge tazminatının 2/3 oranında ödenmesine devam edilmesi suretiyle sebep olunan toplam … TL kamu zararının sorumlularına ortaklaşa ve zincirleme ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, söz konusu tutarın …TL’si … tarihli ve … sayılı Ödeme Emri Belgesi, … TL’si … tarihli ve … sayılı Ödeme Emri Belgesi, … TL’si de … tarihli ve … sayılı Ödeme Emri Belgesi ile adı geçen personelin maaşlarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.