Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Asgari Ücret Destek Priminin Yüklenicinin Hakedişinden Kesilmemesi Hakkında Sayıştay Kararı

Asgari ücret destek priminin yüklenicinin hakedişinden kesilmemesi
 
……. ve ……. İş Ortaklığı yüklenimindeki ……. TL sözleşme bedelli “…............İşi” nde Hazine tarafından karşılanan asgari ücret destek priminin yüklenicinin hakedişlerinden mahsup edilmemesi suretiyle …….TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,
 
27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27 nci maddesi ile ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 71 inci maddede;
 
“Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
 
a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
 
b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
 
2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.
 
 
4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.
 
…” hükümlerine yer verilmiştir. 
 
Yapılan incelemede; yüklenici iş ortaklığının 6770 sayılı Kanun uyarınca Hazinece karşılanan asgari ücret destek priminden yararlandığı, ancak yükleniciye idarece ödenen hakedişlerden aynı Kanun uyarınca kesilmesi gereken primlerin kesilmeyerek kamu zararına neden olunduğu görülmüş; sorumluların savunmalarından ise söz konusu kamu zararının bir kısmının tahsil edildiği anlaşılmıştır. 
 
Bu itibarla, ……. ve ……... İş Ortaklığı yüklenimindeki …….. TL sözleşme bedelli “…....... İşi” nde Hazine tarafından karşılanan asgari ücret destek priminin yüklenicinin hakedişlerinden mahsup edilmemesi suretiyle oluşan ……. TL kamu zararının;
 
……. TL’si …2018 tarih ve ……. no.lu banka dekontu ile ahizi …. Ltd. Şti.’den …2018 tarih ve … no.lu tahsilat makbuzu ile ahizi ….Ltd. Şti’den tahsil edildiğinden bu tutara ilişkin ilişilecek husus kalmadığına, 
 
Geriye kalan ……. TL kamu zararının; 
 
……. TL’sinin Harcama Yetkilisi ……. ile Gerçekleştirme Görevlileri ……., ……., ……. ve ……..’a,
 
……. TL’sinin Harcama Yetkilisi ……. ile Gerçekleştirme Görevlileri ……., ……., ……. ve ……..’a,
 
……. TL’sinin Harcama Yetkilisi ……. ile Gerçekleştirme Görevlileri ……., ……., ……. ve ……..’a,
 
Müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine,
 
İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş