Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Danışmanlık Hizmet Alımları Hakkında Sayıştay Kararı

Danışmanlık Hizmet Alımı

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmada hazır bulunanların sözlü açıklamalarının dinlenmesi sonucunda;

Denetçi sorgusunda … tarihinde toplam … TL (KDV hariç) bedelle …..... Danışmanlık İnş. Turizm Org. San. Ltd. Şti’ne pazarlık usulü ile ihale edilen Danışmanlık Hizmet Alımı İşinin doğrudan Kurumun İç Denetim Birimi, Hukuk İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün asli görev alanına girmesi nedeniyle yersiz ödemede bulunularak kamu zararına sebebiyet verildiği iddia edilmiş ise de; 

Belediyenin, … tarihinde sözleşmesi imzalanarak başlanılan “Danışmanlık Hizmet Alımı” işine ilişkin Teknik Şartnamenin 1’inci maddesinde işin amacının; İdarenin ihale hazırlık işlemleri ve ihale dosyalarını hazırlayan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer idare müdürlüklerin ihale sürecinde sorun yaşamamaları, ihale işlemlerinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatı konularını kapsayan eğitim ve danışmanlık alımı olduğu belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinde;

“(Değişik: 20/11/2008-5812/18 md.) Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. (Değişik son cümle: 31/3/2012-6288/6md.) Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.”

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı” başlıklı 6’ncı maddesinde; “Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.”

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti alımları” başlıklı 84’üncü maddesinde ise;

“84.1. (Değişik: 15/7/2012-28354 R.G./ 2. md.) 4734 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre gerçekleştirilebilecektir.

(Ek:13/04/2013-28617 R.G./15.md.) Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 21 veya 22 nci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiği durumlarda, danışmanlık hizmetleri, ilgisine göre; Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık usulüyle ihale edilerek veya Kanun ve bu Tebliğ hükümleri uyarınca doğrudan temin yöntemine başvurularak temin edilebilir...”

hükümleri yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye Giderleri” başlıklı 60 ıncı maddesinin (l) bendinde ise “Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.” hükmü ile bu hizmetler için ödeme yapabileceğine dair cevaz verilmiştir.

Bu itibarla, yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri uyarınca, belediyelerin teknik, mali, hukuki veya benzer alanlardaki hizmetlerde danışmanlık hizmeti alabileceği hükme bağlandığından, denetçi tarafından alınmamış bir hizmet için de ödeme yapılması hususunda bir tespit bulunmadığından, sorgu konusu ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı oy:

Üye ….. ’nun karşı oy gerekçesi;

Anayasa’nın 128’inci maddesinin ilk fıkrasında; “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” denilerek; Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin aslî ve sürekli nitelikteki görevlerinin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinin gerekçesinde; “Uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, işin kapsamlı ve karmaşık olması nedeniyle özel uzmanlık ve bilgi birikimi gerek¬tiren danışmanlık hizmetlerinin farklı seçim ve değerlendirme kriterleri ile ihale edilmesi öngörüldüğünden, bu hizmet ihaleleri ile ilgili özel hükümler içeren ayrı bir bölüm düzenlenmiştir.” denilmektedir.

Anılan 48’inci maddenin birinci fıkrasına 4964 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle getirilen değişikliğin gerekçesi ise “Kanunun 48 inci maddesinde sayı¬lan hizmetlerin her halde danışmanlık hizmeti ihalesi şeklinde temin edilmesi zo¬runlu olmayıp, söz konusu işlerin niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaşık olması, özel uzmanlık ve deneyim gerektirmesi halinde bu yola başvurulması gerektiği halde, maddedeki ifade hatasından dolayı bunun mümkün olmadığı; yaklaşık maliyeti itibarıyla küçük çaplı danışmanlık hizmetlerinin bile bu kapsamda iha¬le edilerek hizmet alım maliyetlerinin yükseldiği görüldüğünden; bu maddede sayılan hizmetlerden, kapsamlı ve karmaşık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilenlerin danışmanlık hizmet alımı suretiyle” Kanun’un gerekçesinden de anlaşılacağı üzere kapsamlı ve karmaşık olan, özel uzmanlık ve deneyim gerektiren işler danışmanlık hizmet alım suretiyle yapılacaktır. Oysa burada Anayasanın 128’nci maddesine aykırı olarak kamu tüzel kişiliği tarafından yerine getirilmesi gereken mali hizmet, iç denetim hizmeti ve Hukuk İşlerinin Belediyede istihdam edilen ve görevleri bu işleri yapmak olan memurlar eliyle gördürülmesi gerekmektedir.

Savunma ekinde yer alan kontrol tutanaklarında anılan şirketin, ayın belli günlerinde belediyeye gelerek ihale süreçlerinin yürütülmesinde hazır bulunduğu, ay içerisinde gerekli durumlarda mevzuat ile ilgili olarak telefonla bilgi verdiği ve mevzuat konusu ile ilgili mail gönderdiğini belirtilmişse de, ekli belgelerden şirketin herhangi bir somut rapor hazırlamadığı anlaşılmaktadır.

Diğer yandan belediyenin ihale iç denetim, hukuk gibi işlerinin başka şirketler eliyle yerine getirilmesi, belediye çalışmalarının 3. kişiler tarafından öğrenilmesi belediye faaliyetlerinde sıkıntıya neden olabilir.

Bütün bu nedenlerle, memurlar eliyle yapılması gereken asli ve sürekli görevlerin danışmanlık hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmesi sonucu oluşan ……TL tutarındaki kamu zararının sorumlularına ödettirilmesine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Danışmanlık Hizmlet Alım İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi İçin Tıklayınız

Sayıştay Denetimlerine Yönelik Eğitimler için tıklayınız

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.