Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Taşınmazın İşletme Hakkının “Katma Değer Vergisi (KDV)” Hariç Olarak Kiralandığı Ve Bahse Konu Taşınmazdan Tahsil Edilen Kira Gelirlerinden KDV Tahsil Edilmemesine Bağlı Oluşan Kamu Zararı Hakkında Sayıştay Kararı

Mülkiyeti belediyeye ait …taşınmazın işletme hakkının “Katma Değer Vergisi (KDV)” hariç olarak kiralandığı ve bahse konu taşınmazdan tahsil edilen kira gelirlerinden KDV tahsil edilmemesi suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Verginin konusunu teşkil eden işlemler” başlıklı 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının f bendinde Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde; 

“Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

5. (Değişik: 4/12/1985-3239/55 md.) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı…

…”

Denilmektedir.

Yine KDV Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının h bendinde Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenlerin KDV’nin mükellefi olacağı belirtilmiş olup 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının d bendinde ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin KDV’den istisna olacağı ifade edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğinin “Kiralama işlemleri” başlıklı (2.3.) üncü bölümünde;

“KDV Kanununun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir.

Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacaktır.

Bu kiralama işlemleri ile ilgili KDV;

- Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir),

- Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),

şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.” 

Denilmektedir.

Belediyeler, iktisadi işletme olmadıklarından dolayı bunlara ait gayrimenkullerin kiralanması işlemleri genel olarak KDV’den istisnadır. Ancak kiralanan taşınmaz iktisadi işletme niteliğinde ise veya taşınmaza bağlı işletme hakkının kiralanması söz konusu ise KDV Kanununun 17/4-d maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmediğinden bu tür kiralama işlemleri KDV’ye tabi tutulacaktır.

Yapılan incelemelerde kafeye ilişkin demirbaş listesi incelendiğinde söz konusu taşınmazın yıl içinde alınan malzemelerden ticari faaliyet göstermeye hazır bir şekilde kiraya verildiği anlaşılmakladır. Savunmalar ile birlikte sunulan evraklardan sorguda iddia olunan kamu zararına ilişkin tutarın tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, Mülkiyeti belediyeye ait … taşınmazın işletme hakkının “Katma Değer Vergisi (KDV)” hariç olarak kiralandığı ve bahse konu taşınmazdan tahsil edilen kira gelirlerinden KDV tahsil edilmemesi sonucu oluşan .. TL kamu zararı … tarih …ve … numaralı tahsilat makbuzları ile Ahiz … Ltd. Şti.’den tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.