Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Avukatlık Vekalet Ücretlerinin, Toplam Vergi Matrahına Dahil Edilmemesi Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

240 sayılı İlamın 7’nci maddesiyle verilen tazmin hükmü hakkında, Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.02.2016 tarih ve 41463 tutanak numaralı bozma kararı üzerine Dairesince yeniden yapılan yargılama sonucu düzenlenen 539 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesiyle; 

... Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli Hukuk İşleri Müdür Vekili ...’a ödenen avukatlık vekalet ücretlerinin, toplam vergi matrahına dahil edilmeyip gelir vergisi tarifesinin bir üst dilime geçmemesi sonucu gelir vergisinin daha az tutarda ödenmesi nedeniyle, ilamın 6’ncı maddesinde … TL için verilen tazmin hükmü dikkate alındığında ödenen vekalet ücreti tutarı … TL’den … TL’ye düşeceğinden kamu zararı tutarı … TL olarak yeniden hesaplanarak,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Hukuk İşl.Md.) ve Gerçekleştirme Görevlisine (Hukuk İşl.Memur), 

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Hukuk İşl.Md.) ve Gerçekleştirme Görevlisi (Hukuk İşl.Memur) ile ödeme emri belgesi üzerinde Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin imzalarının varlığını kontrol etmekle yükümlülüğünü yerine getirmeyen Muhasebe Yetkilisinden (Mali Hizmetler Md.) tazminine hükmolunmuştur.

İlamda Muhasebe Yetkilisi olarak sorumlu tutulan …. dilekçesinde, 

5018 sayılı Kanunun 31, 32 ve 33 üncü madde hükümlerine göre, mevzuata aykırı ödemeye dayanak teşkil eden belgeleri harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olarak imzalayanların sorumlu tutulması gerektiğini,

İlamda gerçekleştirme görevlisinin …., Harcama yetkilisinin de Hukuk İşleri Müdür Vekili Av. ... olduğunun açıkça belirtildiğini, Bu sebeple sorumluluğunun kaldırılarak beraatine karar verilmesini,

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu tutulan …. dilekçesinde, 

Söz konusu vekâlet ücreti ödemesinin, 5018 sayılı Kanunun 32 ve 33 üncü maddelerinde bahsedilen harcamalardan olmadığını, yapılan harcamada bütçe ödeneği kullanılmadığını, yapılan harcamanın Kurumca tahsil edilen ve emanet hesaplarına kaydedilen vekâlet ücretlerinden, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre belediye avukatlarına yine bu emanet hesaplarından ödendiğinden, dolayısıyla bu harcamanın bir bütçe gideri değil emanet ödemesi niteliğinde olduğunu, Söz konusu harcama ile ilgili Hukuk İşleri Müdürünün talimatı ile ücret bordrosunu düzenlediğini, söz konusu ödemenin muhatabın da belli olduğunu belirterek adına çıkarılan tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir. 

Başsavcılık mütalaasında;

“…

Sorumlu savunmasında, 5018 sayılı Kanunun 31,33 ve 61. maddelerinden bahsederek, muhasebe yetkilisi olarak sorumluluğunun bulunmadığım sorumluların harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olması gerektiğini belirtilerek, tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar, Daire kararında dikkate alınmıştır. Ayrıca, Daire Kararına dayanak teşkil eden yasal mevzuat müstakar hale gelmiştir.

Bu nedenle, gerekçeli Daire kararının korunmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” Denilmiştir.

Duruşma talebinde bulunan ….. ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde, muhasebe yetkilisinin taahhüt ve tahakkuk aşamaları tamamlanmış, ödeme emri belgesi düzenlenmiş ve ön mali kontrolden geçerek ödenmek üzere muhasebe birimine gelmiş bulunan gider ve muhasebe belgeleri ile ön ödeme belgeleri üzerinde, ödemeye ilişkin belgelerin tamam olup olmadığını ve maddi hata bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğu, ilgili mevzuatında belirtilen belgeler dışında belge aramayacağı ve sorumluluğunun görevi gereği incelemesi gereken belgelerle sınırlı olduğu belirtilmektedir.

Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir mali işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura, alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçilmesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştirmeye esas toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır. Teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri sorumlu olup, muhasebe yetkililerinin bu belgelere ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır” şeklinde ifade edilmiş bulunmaktadır.

Muhasebe işlem fişi eki belgelerin incelenmesinde, ilgili birim tarafından hesaplanarak hazırlanan bordrolarda belirlenen tutarların; muhasebe yetkilisinin imzası ile ödendiği görülmüştür. 

5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu ifade edilmiş, 32 nci maddesinde ise; bütçeden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin, harcama talimatı vermesine bağlanmış, harcama talimatlarında da hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilerin yer alacağı, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken işlemlerden harcama yetkililerinin sorumlu oldukları belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde de, giderin gerçekleştirilmesinin, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesi ile tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; sorumluların, mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile illiyet bağı kurularak oluşturulan ilamda yer alan kamu zararından tek başlarına veya birlikte tazmin ile yükümlü oldukları ifade edilmiştir.

Bu hükümlere göre kamu zararından; mevzuata aykırı ödemeye dayanak teşkil eden belgeleri harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olarak imzalayanların sorumlu tutulması gerektiğinden;

Bu itibarla, muhasebe yetkilisinin sorumluluğa ilişkin itirazının yerinde olduğu gerekçesiyle; 539 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesiyle toplam …. TL. ye ilişkin verilen hükmün, sorumluluk yönünden BOZULMASINA ve konuyla ilgili 16.02.2016 tarih ve 45341 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararında belirtildiği üzere; ilgili tahakkuk birimlerinde görevli gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkililerine sorumluluk tevcih edilmesini teminen tekrardan hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE, Oy birliğiyle ile karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş