Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Anonim Şirketinden Yapılan Alımlar Karşılığında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmediği Hakkında Sayıştay Kararı

Damga Vergisi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

…. Anonim Şirketinden yapılan alımlar karşılığında yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmediği görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinin ilk fıkrasında, bu yasaya ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, ikinci fıkrasında, bu yasadaki kağıtlar teriminin, yazılıp, imzalanmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 2’nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar niteliğinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi tutulacağı; 3’üncü maddesinin ilk iki fıkrasında da; damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8’inci maddesinde, bu yasada yazılı resmi daireden, genel ve özel bütçeli daire ve idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin kastedildiği, bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı belirtildikten sonra 14’üncü maddesinde, kağıtların damga vergisinin bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarda alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli “(1) sayılı Tablo” nun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlığının (a) bendinde de, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde sekiz 9,48 oranında damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. 

Anılan Kanu’nun zikredilen bu hükümlerine göre, … Anonim Şirketinden yapılan alımlar karşılığında yapılan ödemelerden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılması zorunludur. Oysa söz konusu ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılmamış ve bu suretle toplam … -TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak sorumluların savunmalarından, bahse konu kamu zararı tutarı …-TL’nin ahizi … Anonim Şirketinden … tarihli ve … no.lu banka dekontu ile tahsil edilerek … tarihli ve … yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile ilgili hesaplara gelir kaydedildiği anlaşıldığından, sorgu konusu husus hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.