Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Sayıştay İlamının İnfaz Edilmemesine İlişkin Sayıştay Kararı

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi sorgusunda … 2008 yılı hesabına ait 2010 yılında kesinleşen … tarihli ve .. sayılı Sayıştay ilamının 2’nci maddesiyle verilen tazmin hükmünün infaz edilmemesi suretiyle …-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu iddia edildiği görülmüşse de;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 74’üncü maddesinde, kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanun’da belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezalarının zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiştir.

Zamanaşımını kesen haller konusunda genel hüküm olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 154’üncü maddesinde, alacaklının dava veya defi zamanında mahkemeye müracaatla hakkını talep ettiği takdirde zamanaşımı süresinin kesileceği, 156’ncı maddesinde de borcun bir hüküm ile sabit olması halinde yeni zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu açıklanmıştır.

Yine 5018 sayılı Kanunu’nun 71’inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinde, yapılan yersiz ve fazla ödemelerde, kamu zararının oluştuğu tarih ödemenin yapıldığı tarih olduğu, 19’uncu maddesinde, kamu zararının oluştuğu tarihi izleyen mali yılın başından 10’uncu yılın sonuna kadar tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı, 20’nci maddesinde, kamu zararından doğan alacaklarda zamanaşımının Borçlar Kanunu’nda belirtilen hallerde kesileceği ve borcun mahkeme kararı ile belirlenmesi halinde yeni zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 39’uncu maddesinde de ilama müstenit takibin son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrayacağı kuralına yer verilmiştir.

Anılan mevzuat hükümlerine göre, kamu zararından doğan alacaklar ile ilama bağlı borçların zamanaşımı süresi 10 yıl olup, sorguya konu edilen Sayıştay İlamları Cetvelinde gösterilen ilamın kesinleşme tarihi olan 2010 yılı itibariyle bu 10 yıllık süre dolmadığından, infaz edilmeyen söz konusu İlama konu edilen kamu zararının tahsil edilmediği gerekçesiyle yeniden tazminine karar verilemez.

Açıklanan gerekçelerle, kesinleşmiş Sayıştay ilamının infaz edilmemesi suretiyle …-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu yönündeki Denetçi iddiası hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 29-01-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.