Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Tutuklu Bulunan Memurun Naklen Atanma İşlemi İle Mehil Müddeti Hakkında Görüş

3201 sayılı Kanunun Geçici 28 inci maddesine istinaden diğer kurumlara nakledilme işlemlerine başlanan polis memuru … tutuklu olması nedeniyle kurumundan ilişiği kesilerek naklen atanma işleminin tekemmül ettirilemediği belirtilerek konu hakkında yapılacak işlemlerle ilgili Başkanlığımız görüşü sorulan ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4/4/2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6638 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile 3201 sayılı Kanuna eklenen Geçici 28 inci maddesinde; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki son beş yıl içinde disiplin kurullarınca meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla tecziye edilmesi gerektiği hâlde 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesine göre ceza verme yetkisi zamanaşımına uğradığı için cezalandırılamayan Emniyet Teşkilatı mensupları, bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Bu personelin, Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren kırk beş gün içinde atama teklifleri yapılır. Bunlardan müdür ve üstü kadrolarda olanlar araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri ise Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadrolara atanırlar. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır. 

Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin kadrolar; atama teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler, en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bunun yanında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde ise "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; 

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler; 

  1. Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
  2. Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
  3. Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, 

tarihinde başlar." hükmüne, 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, naklen atama işlemlerinde geçici görev, izin, hastalık gibi hallerde yeni görev yerine hareket süresinin bu hallerin ortadan kalktığı andan itibaren başlayacağı düzenlendiğinden tutukluluk halinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Dolayısı ile naklen atama işleminin tutuklu olan ilgiliye tebliğine engel bir hal bulunmamakla birlikte ilgilinin yeni göreve başlaması tutukluluk hali nedeniyle fiilen imkansız olduğundan yeni görev yerine hareket etme ve göreve başlamaya ilişkin süre tutukluluk halinin ortadan kalktığı andan itibaren başlatılması gerektiği, salıverilmesinden 15 gün sonra da başlamaz ise 10 gün aylıksız süre verilebileceği ve bu süre sonunda da başlamaması halinde memuriyetten çekilmiş sayılması gerekeceği mütalaa edilmektedir.

 

Eklenme Tarihi: 20-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Mehil Müddeti

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş