Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Yabancı Dil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Görüş

  • Personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için yabancı dil bilgisi seviye sınavı sonuç belgesinin idareye ibraz etmek haricinde yapmaları gereken herhangi bir yükümlülüklerinin olup olmadığı,
  • Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavının sonucunu idareye ibraz eden personele yabancı dil tazminatı ödenmesi için ita amirinin onayının şart olup olmadığı,
  • Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı sonucunu idareye ibraz eden personele ilgili sınav tarihinden ita amirinden onay alınana kadar yabancı dil tazminatı ödenmemişse ita amiri onayı alındıktan sonra sınav tarihi ile ita amiri onay tarihi arasında kalan aylara ait yabancı dil tazminatının kazanılmış hak olarak geriye dönük ödenip ödenemeyeceği,
  • “Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar” bağlamında ita amirinin yabancı dilinde görevinde yararlanılıyor ya da yaralanılmıyor ibaresi bulunmayan ancak dil tazminatı ödenmesi emrini içeren onaya göre personele yabancı dil bilgisinden yararlanılmayan personele gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

11/4/1997 tarihli Başbakan Oluru ile yürürlüğe konulan “Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar”da kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesindeki esasların belirtilmesi amaçlanmıştır. Bu Esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personel ile kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personeli kapsamaktadır.

Bununla birlikte; Esasların “Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı” başlıklı 3 üncü maddesinde yabancı dil tazminatının kimlere, nasıl ve ne zaman ödenebileceğine ilişkin düzenlemede bulunulmuştur. Mezkur maddede; “Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilir.

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, C düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hak edilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, ÖSYM’nin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (eski adıyla KPDS) kılavuzunun “Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar” başlıklı kısmında yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı halde sınava girip başarılı olanlara tazminat isteme hakkı doğurmayacağını belirtilmiştir. 

Yukarıda yer verilen açıklamalar bağlamında ilgili sorular değerlendirildiğinde;

  • Personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavı sonuç belgesinin idareye ibraz etmek haricinde yapması gereken herhangi bir yükümlülüğünün olmadığı; ayrıca ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşlarına Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına giren personelin sınav sonuçlarını gönderdiği takdirde ilgili personelin sınav sonuç belgesini teslim etmesine gerek olmadığı,
  • Ödenecek tazminat tutarını etkilemesi sebebiyle personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanılıp yararlanılmadığının ita amirlerinden alınacak bir onaya bağlı olduğu,
  • Mezkur Esaslarda ita amirinin onayı olmadan hangi unvanlardaki personelin yabancı dil tazminatından faydalanabileceği belirtilmiş olup, diğer unvanlardaki personelde ita amirinin onayı gerekli kılınmıştır; bu nedenle ita amirinin onayında ilgili görevde yabancı dil bilgisinden faydalanıldığına dair bir ibarenin yer alması gerektiği, bu ibarenin yer almadığı ita amiri onaylarına dayanarak yabancı dil tazminatı ödemesinin yapılamayacağı değerlendirilmektedir.
Eklenme Tarihi: 20-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Tazminat

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş