Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Sağlık İznini Kullanmakta İken Raporun Başlangıcı Ve Bitişi Sağlık İzni Süresi İçinde Kalacak Şekilde Hastalık Raporu Alan Memur Hakkında Yapılacak İşlem Hakkında Görüş

Üniversitenizde sağlık teknikeri olarak görev yapmakta olan personelin 30/05/2016 tarihinden itibaren sağlık izni kullandığını, sağlık iznini kullanmakta iken 13.06.2016- 27.06.2016 tarihleri arasında hastalık raporu aldığını belirterek, ilgiliye verilecek izin hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinde; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. 

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. 

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmü bulunmaktadır. 

Ayrıca, 27/4/1939 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 6/5/1939 tarihli ve 4201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin 24 üncü maddesinde; "Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir." hükmü yer almaktadır. Mezkur hükümde radyasyonlu ortamda çalışan personelin bir yıllık çalışmanın karşılığında, bir ay (dört hafta) düzenli olarak şua izni kullanılacağı, bu iznin kısım kısım kullanılamayacağı vurgulanmaktadır. 

Diğer taraftan, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Yıllık izinde hastalık raporu alınması" başlıklı 8 inci maddesinde, "(1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder

(2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

(3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar

(4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır." hükmü yer almaktadır. Yıllık izin kullanmakta iken hastalık raporu alan memurun hastalık izni sebebiyle kullanamadığı yıllık izni, yıllık iznin kısım kısım kullanılmasının mümkün bulunması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre daha sonra kullandırılmaktadır. Ancak, sağlık izninin kısım kısım kullanılması mümkün bulunmadığından hastalık izni sebebiyle kullanılamayan sağlık izninin, hastalık izninin başlangıç ve bitiş tarihinin sağlık izninin içine denk gelmesi halindesağlık izninin bitiminde kullanılmaya devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; sağlık izninin, her yıl düzenli olarak kullanılacağı ve kısım kısım kullanılamayacağı hususu dikkate alındığında, sağlık iznini kullanmakta iken hastalık nedeniyle rapor alan ve hastalık izninin bitiş tarihi sağlık izninin bitiş tarihinden önce olan ilgilinin kullanamadığı sağlık iznini aynı yıl içerisinde sağlık izninin bitiminden itibaren kullanmaya devam etmesi gerektiği mütalaa edilmektedir. 

Eklenme Tarihi: 18-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Sağlık İzni

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş