Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Aylıksız İzin Süresinin Bitim Tarihinden Önce Hastalık Raporu Alınması Halinde Yapılacak İşlem Hakkında Görüş

Başkanlığınızda görev yapan Devlet memuruna 14/1/2016-14/7/2016 tarihleri arasında 6 ay aylıksız izin verildiğini, aylıksız iznin bitiş tarihinden iki gün önce 12/7/2016- 26/9/2016 tarihleri arasında hastalık raporu aldığını belirterek, ilgilinin görevine başlatılıp başlatılmayacağı ile hastalık izni verilip verilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Güvenlik" başlıklı 18 inci maddesinde, "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz." hükmü, "İzin" başlıklı 23 üncü maddesinde, "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." hükmü, "Hastalık ve refakat izni" başlıklı 105 inci maddesinde; "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. 

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır…" hükmü yer almaktadır. Ayrıca, mezkur Kanunun 108 inci maddesine göre bu maddede sayılan hallerde memurlara aylıksız izin verilebilmektedir. 

Diğer taraftan, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir." hükmü ve anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinde; "Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder. 

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar. Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır." hükmü yer almaktadır. Mezkur hükümde yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurların hastalık izinlerine ilişkin düzenlemeye yer verilmişken, aylıksız izin kullanmakta iken hastalık raporu alan memurların hastalık izinlerine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır

Sayıştay Genel Kurulunun 15.3.1988 tarih ve 19755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan E: 1988/1, K: 4620/1 sayılı Karar'ında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi gereğince aylıksız izin alan memurun aylıksız izin süresi zarfında aylık ve aylığa bağlı ödemelerden yoksun kalmasının, kişinin statüsünün devam etmesine engel teşkil etmeyeceği belirtilmiş olup, bu durumdaki memurların kendisinin, eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının tedavi giderlerinin kurumunca karşılanması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla; Devlet memurunun aylıksız izin süresinin bitiş tarihinden iki gün önce almış olduğu hastalık raporunun usule uygun olması halinde memura hastalık raporunda belirtilen sürenin aylıksız iznin bitiş tarihinden sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilmesi gerektiği değerlendirilmekte olup, ilgilinin hastalık izni süresince aylık ve özlük hakları korunacağından aylık ve özlük hakları ödemesinin aylıksız iznin bitiş tarihi dikkate alınarak yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

Eklenme Tarihi: 16-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Memur Hastalık İzni

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş