Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Hastalık Raporlarının Süresi Dolmadan Devlet Memurunun Göreve Başlamayı İstemesi Halinde İyileştiğine Dair Rapora Gerek Olup Olmadığı Hakkında Görüş

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi ile Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde Devlet memurlarına gerek tek hekim raporu gerekse sağlık kurulu raporu ile verilen istirahat raporlarının süresi dolmadan Devlet memurunun göreve başlamasında sakınca bulunup bulunmadığı ya da istirahat süresi tamamlanmadan göreve başlanılması için yeni bir rapor istenip istenilmeyeceği hususlarında açıklık bulunmadığından tereddüt hasıl olduğunu belirterek, söz konusu uygulamaya esas Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. 

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır…” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi gereğince hazırlanan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, adı geçen Yönetmelikte Devlet memurlarına hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usûl ve esaslar düzenlemektir. Mezkur Yönetmeliğin “Memurun iyileştiğine dair sağlık raporu” başlıklı 9 uncu maddesinde; “657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen süreler kadar izin kullanan memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu rapor, yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre düzenlenir. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, 105 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm gereğince 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunlu bulunmakta olup, Devlet memurlarına verilen tek hekim raporu veya sağlık kurulu raporunda belirtilen istirahat süresi bitmeden memurun göreve başlanmak istemesi halinde iyileştiğine dair tabip raporunun ilgiliden isteneceğine ilişkin herhangi bir hüküm gerek 657 sayılı Kanunda gerekse Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, tek hekim veya sağlık kurulu tarafından öngörülen istirahat süresi bitmeden Devlet memurunun hastalığının iyileşip iyileşmediğinin gerek Devlet memuru gerekse ilgili amir tarafından değerlendirilemeyeceği, söz konusu değerlendirmenin ancak tek hekim veya sağlık kurulu tarafından yapılabileceği dikkate alındığında; tek hekim raporu veya sağlık kurulu raporunda belirtilen istirahat süresi bitmeden Devlet memurunun göreve başlamak istemesi halinde iyileştiğine dair tek hekim veya sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 16-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Memur Hastalık İzni

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.