Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Yurt Dışından Alınan “Seyahat Edemez” Raporlarının Hastalık Raporu Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Hakkında Görüş

Kurumunuzda fizikçi olarak görev yapan memura eşinin yurtdışına atanması sebebiyle 01/08/2014 tarihinden itibaren 3 yıl aylıksız izin verildiğini, ilgilinin eşinin sürekli görevinin 30/09/2016 tarihi itibariyle sonlandırıldığını, ilgilinin 3/10/2016 tarihinde yurtdışından almış olduğu raporda "31/12/2016 tarihine kadar çalışamaz ve seyahat edemez" ifadesinin yer aldığını belirterek, söz konusu raporun geçerli olup olmadığı ile hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) bendinde, "Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir." hükmü, (F) bendinde ise, "F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde hastalık iznine ilişkin düzenlemelere yer verilmekte olup, söz konusu maddeye dayanılarak çıkarılan ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık raporlarının verilmesi" başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir." hükmü, "Hastalık raporu ve izin süreleri" başlıklı 6 ncı maddesinin 8 inci fıkrasında; "Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 

  • Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, memurun on gün içinde göreve dönmesinin zorunlu olduğu,
  • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yıllık iznini yurtdışında geçirirken hastalanan memurun aldığı hastalık raporuna ilişkin hüküm yer almakla birlikte yıllık izin dışındaki kanuni izinlerini yurt dışında geçirirken hastalanan memurun aldığı hastalık raporuna ilişkin herhangi bir hükmün mezkur Yönetmelikte bulunmadığı, aylıksız izninin bitiminde yurt dışından hastalık raporu alınması halinde de söz konusu hastalık raporunun ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenmesi ve raporun ve raporda belirtilen sürelerin ilgili dış temsilciliklerce o ülke mevzuatına uygunluğu açısından değerlendirilerek onaylanması gerektiği,
  • Kurumunuz personeline ait 3/10/2016 tarihli hastalık raporunda hastalığın ve ilgilinin hangi tarihe kadar çalışmayacağının veya istirahat edeceğinin tabip tarafından açıkça belirtilmesi halinde söz konusu raporun hastalık raporu olarak kabul edilebileceği, sadece hastalığın ve belirli bir tarihe kadar seyahat edemeyeceğine ilişkin olarak tabip tarafından verilen belgenin ise hastalık raporu olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı,
  • İlgilinin hastalığının ve hangi tarihe kadar çalışmayacağının veya istirahat edeceğinin ifade edildiği hastalık raporunun ve raporda belirtilen sürelerin ilgili dış temsilcilikçe raporun düzenlendiği ülke mevzuatına uygunluğu bakımından onaylanması halinde söz konusu hastalık raporunda belirtilen sürenin memurun göreve başlaması gereken tarihten sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir. 
Eklenme Tarihi: 16-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Memur Hastalık İzni

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.