Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Yurt Dışında Görevli Memurlar İle Yıllık İznini Yurt Dışında Kullanan Memurların Yurt Dışında İken Aldıkları Hastalık Raporları Hakkında Görüş

Yurt dışında görevli memurlar ile yıllık iznini yurt dışında kullanan memurların yurt dışında iken hastalık raporu almaları halinde; tek hekim raporu ya da sağlık kurulu raporunun hangi hastalıklarda verilebileceği, tek hekim tarafından bir defada ya da bir takvim yılında verilebilecek hastalık raporlarının azami süresi, yıllık iznini yurt dışında geçiren memurların hastalık raporlarının ne şekilde onaylanacağı, yurt dışında alınan hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde memurun Türkiye'de veya yurt dışında başka bir sağlık kurumuna yönlendirilip yönlendirilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık raporlarının verilmesi" başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir." hükmü, "Hastalık raporu ve izin süreleri" başlıklı 6 ncı maddesinde; "(1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır. 

(…)

(8) Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur." hükmü ve "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7 nci maddesinde; 

(…)

(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir. 

(…)

(7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 

  • Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporlarının ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenleneceği, hangi hastalık hallerinde tek hekim hangi hallerde ise sağlık kurulu raporu verilmesi ve tek hekim tarafından bir defada veyahut bir takvim yılı içerisinde verilebilecek azami rapor sürelerinin tespiti hususlarında o ülke mevzuatının göz önünde bulundurulması gerektiği,
  • Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurullarınca düzenlenen raporlara dayalı olarak verilecek hastalık izninin anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki süreler dahilinde olması gerektiği, bu nedenle yurt dışında düzenlenen hastalık raporlarına istinaden memura verilecek hastalık izni sürelerinin bahse konu fıkrada belirtilen süreleri aşamayacağı,
  • Yıllık iznini yurt dışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporlarının ilgili dış temsilciliklerce sadece raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğu açısından değerlendirilerek onaylanabileceği,
  • Yurt dışında iken memurlarca alınan hastalık raporlarının fenne aykırılığı hususunda tereddüt hasıl olması halinde, ilgili dış temsilcilik aracılığıyla anılan raporların fenne uygunluğuna ilişkin o ülke mevzuatında öngörülen usullerin işletilmesinin uygun olacağı, mütalaa edilmektedir.
Eklenme Tarihi: 16-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Memur Hastalık İzni Yurtdışı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.