Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11, 12 ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur.” ibaresi “EKAP üzerinde hazırlar.” olarak ve beşinci fıkrasında yer alan “Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda” ibaresi “Bu durumda, başka dillerde hazırlanan doküman da EKAP’a yüklenir ancak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve ön yeterlik dokümanının EKAP üzerinden indirilmesi

MADDE 25 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.

(2) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı indirilemez.  Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması gerekir.

(3) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “ön yeterlik dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak ön yeterlik dokümanı indirenlerin” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “idare tarafından yapılacak açıklama,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “ön yeterlik dokümanı alan” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak ön yeterlik dokümanı indiren” olarak değiştirilmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur.”

“(7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “belgelerin” ibaresinden önce gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “olmadığına dair” ibareleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “idareye sunulan” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 7, 8, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde; 1, 9, 10, 11, 12, 13 ve 18 inci maddelerinde yer alan hükümler ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK001.0/D numaralı İhale Onay Belgesi standart formundaki  “Doküman Satış Bedeli” ibaresi ile (4) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/D numaralı Ön Yeterlik İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7- Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/D numaralı Ön Yeterlik Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.0/D numaralı İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşme İmzalamaya Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan “vermek” ibaresi “veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak” olarak değiştirilmiş ve standart formun ekine Ek-1’de yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK040.1/D numaralı Ortaklık Durum Belgesi standart formu başlığı ile birlikte Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”, “c) Ön yeterlik dokümanının satın alınabileceği yer:”,  “ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):” ve “e) Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (4) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.6 ncı maddesindeki “ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotunda bulunan 7.3.1. maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 13.2 nci maddesinde yer alan “ön yeterlik dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak ön yeterlik dokümanı indirenlerin” olarak değiştirilmiş, 13.4 üncü maddesinde yer alan “Açıklamalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş ve “dokümanı satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 14.2 nci maddesinde yer alan “dokümanı alanların” ibaresi “dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin” olarak ve 14.3. maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 5.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.2 nci maddesine bağlı (7) numaralı dipnotunda bulunan 6.2.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.3 üncü maddesine bağlı (8) numaralı dipnotunda bulunan 6.3.1 inci maddelerindeki “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 26 ncı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

26.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte düzenlenmeden önce idareye sunar.

“[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.””

MADDE 35 – Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yayımı tarihinde, 1, 9, 10, 11, 12, 13 ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, 7, 8, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri 18/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri İçin tıklayınız 

 

Eklenme Tarihi: 16-03-2019
İlgili Kategoriler:    Mevzuat Duyuruları  Kamu İhale Mevzuatı

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş