Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kurum İçinde Gerçekleştirilen Yurtiçi Geçici Görevlendirmelerin Hangi Mevzuat Esas Alınarak Gerçekleştirilebileceği Hakkında Görüş

Kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmelerin hangi mevzuat esas alınarak gerçekleştirilebileceği hususunda Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurlarının asli görevlerinin yanında geçici olarak hangi görevleri yerine getirebilecekleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Mezkur Kanunun Ek 8 ve Ek 9 uncu maddelerinde “geçici süreli görevlendirme”, 86 ncı maddesinde “vekalet görevi”, 87 ve 88 inci maddelerinde ise “ikinci görev” düzenlenmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesinde, bu Kanuna tabi memurların 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görevlendirilebileceği hususu düzenlenmiş olup, bu görevlendirmenin nasıl yapılacağına ise Ek 9 uncu maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede, geçici görevlendirmenin memurun muvafakatı ile olacağı, 2 yılı geçemeyeceği, görevlendirilen memurların aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alacakları ve bu kadronun haklarından yararlanacakları, ayrıca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünün alınmasının gerekeceği hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde, memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde, yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan vekil atanabileceği, ayrıca boş kadrolara ait görevlerin lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği belirtilmiştir

Mezkur Kanunun 88 inci maddesinde de, bu Kanuna tabi memurlardan hangilerine ne tür görevlerin ikinci görev olarak verilebileceği, 87 nci maddesinde ise hangi görevlerin ikinci görev olarak verilemeyeceği hususu düzenlenmiş bulunmaktadır.

Belirtilen durumlar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların kurum içinde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte asli görevleri ile ilgili olarak memurların kurum içinde geçici olarak görevlendirilebilmelerine aykırı bir husus da bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11 inci maddesine göre Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Bu hüküm gereğince Devlet memurları amirlerin verdiği kanuna uygun sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

657 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm ile Devlet memurlarının kamu hizmetlerindeki belirli kadrolarda, sınıfına ve sınıfı içindeki derecesine uygun görevlerde çalıştırılmasının zorunlu kılınması ve böylece keyfi görevlendirmelerin önlenmesi amaçlanmıştır

Yukarıda belirtilen hususlar dışında memurların geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin olarak 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Muvakkat Vazife Harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14 üncü maddesinde “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

  1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; 
  2. Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (işten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara; 
  3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;
  4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);
  5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.” denilmekte olup, mezkur Kanunun kapsamına dahil kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde başka bir yere gönderilenlere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde ve gerekli koşulların varlığı halinde memurların kurum içinde amirlerince bir görevin ifası için geçici olarak görevlendirilebilecekleri, bu görevlendirmenin memurun asli görevi ile ilgili olması ve hizmetin yerine getirilebilmesi anlayışı çerçevesinde süresinin tespit edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 13-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş