Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Kamu Kurumlarına KVKK Danışmanlığı

Kamu Kvkk Danışmanlığı

Kamu Kurumlarına ve Kamu İktisadi Teşekküllerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Danışmanlık

Kişisel Verilen Koruma Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere bireylerin anayasal temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek özel tüzel kişilerin ve kamu kurumlarının yükümlülükleri ile uyacakları usul, esasları ve kuralları düzenlemektir. KVKK hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe girmiş, herhangi bir nedenle kişisel veri işleyen tüm kurum ve kuruluşlara süreçlerini tamamlamaları için süre tanınmıştır. Bu sebeple veri işleyen tüm organizasyonların süreçlerini Kanun’a uygun hale getirme zorunluluğu bulunmaktadır. KVK Kanunu’na uyum süreci, organizasyonların mevcut faaliyetlerini yerine getirmek için işlediği kişisel verileri, hukuka uygun, hesap verilebilirlik ilkesini gözeterek ve kişisel verilerin güvenliğine dair yeterli idari ve teknik tedbirlerin alınması ile sağlanabilmektedir. KVK Kanunu’na uyum süreci hukuki yükümlülüklerin yanı sıra kişisel veri güvenliğine dair her türlü teknik tedbirin alınmasını da kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tüm organizasyonlarda olduğu gibi kamu kurumlarında ve kamu iktisadi teşekküllerinde son derece önemlidir ve cezai müeyyideleri vardır. Tüm kamu kurumları kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işlemektedir. Dolayısıyla da kişisel veri işleyen tüm kamu kurumları (kamu iktisadi teşekkülleri, yerel yönetimler, yükseköğretim kurumları, özel bütçeli kurumlar, Belediye şirketleri vb.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun da belirtilen sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu kurumlarının üst yöneticileri ve sorumlular hakkında idari para cezalarının dışında Ceza Kanunu kapsamında cezalar bulunmaktadır. Ayrıca ilgili çalışanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir. Birçok kurum tarafından KVKK uyum sürecinin internet sitelerinde yayınlanan Aydınlatma Yükümlüğü olarak algılasa da Kamu kurumları KVKK konusunda Aydınlatma Yükümlülüğü dışında birim ve faaliyet bazında kişisel veri envanterini hazırlaması, süreç yönetimi dokümanlarını oluşturması ve birlikte teknik altyapı çalışmaları da yürütmesi gerekmektedir.

Uyum süreçlerini tamamlamayan bir organizasyonun, olası bir veri ihlali durumunda hukuka uygun olmayan işleme faaliyeti ve yeterli olmayan idari ve teknik tedbirlerde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda cezai yaptırıma maruz kalması söz konusudur. Bu doğrultuda 9.013 TL’den 1.802.636 TL’ye kadar para cezası verilebilmektedir. İdari para cezalarının içeriği şöyledir;

 • Veri Güvenliliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme,
 • Veri Güvenliğinin Sağlanmaması,
 • Kişisel Veri Koruma Kurulunun Oluşturulmaması,
 • Eğitim Verilmemesi,
 • Birim Bazlı İşlenen Kişisel Verilerle İlgili Analiz Yapılmaması,
 • Birim Bazlı Kişisel Veri İşleme Envanterin Hazırlanmaması,
 • Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinin Hazırlanmaması,
 • Gizlilik Sözleşmelerinin Hazırlanmaması,
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikalarının Hazırlanmaması,
 • Kurul Kararlarını Yerine Getirmeme,
 • VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık.

KVKK İdari Para Cezaları

Aykırılık

Yaptırım

Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme

  9.013 TL ile    180.264 TL arasında

Veri Güvenliliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme

27.040 TL ile 1.802.636 TL arasında

Kurul Kararlarını Yerine Getirmeme

45.066 TL ile 1.802.636 TL arasında

VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık

36.053 TL ile 1.802.636 TL arasında

VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydının tamamlanması süreci KVK Kanunu’na uyum sürecinin bir aşamasıdır. Veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Tüm veri sorumluları bu kayıt sistemine kayıt olmak zorundadır.

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan Kamu İktisadi Teşekkülleri ( Belediye şirketi vb.) VERBİS’e kayıt yükümlülüğü için son tarih 30.09.2020,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü için son tarih 31.03.2021’dir.

Yukarıda belirtilen süreler Kamu kurumları tarafından yalnızca VERBİS kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik süreler olup, KVKK yükümlülüklerinin de açıklanan tarihlere kadar geçerli olduğunu anlamına gelmemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girmiş ve veri sorumlularına 2018 yılına kadar uyumlu hale gelmeleri için süre verilmiştir. Farklı bir ifade ile tüm kamu kurumları bugün itibariyle KVKK'ya uyumlu olmakla mükelleftir. Bu durumda VERBİS kayıt tarihlerinin her ne kadar kayıt süresi olsa da, KVKK uyumluluğunun tamamlanması açısından bu süreler geçerli değildir.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, sadece VERBİS kaydının tamamlanması, Kanun ile uyumlu olmak anlamına gelmemektedir. VERBİS'e kayıt yükümlülüğü kanun kapsamında getirilen yükümlülüklerden yalnızca biridir ve bu yükümlülüğün getirilmesindeki temel amaç, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınarak kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verileri muhafaza ederek güvenliğini sağlamaktır.

KVK Kanunu’na uyum sürecinin diğer adımları ise;

 • Kamu Kurumlarında ve Kamu şirketlerinde KVK Kanunu’na uyum için rol ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • Rollere uygun yetkinliklerin sağlanması,
 • Kişisel verilere yönelik risklerin analiz edilmesi,
 • Kamu ve Kamu İktisadi Teşekkül (belediye şirketi vb.) personellerinin ve ilgili tarafların farkındalığının sağlanması,
 • İç denetimler ile sürecin işleyişinin kontrol edilmesi,
 • Politikaların hazırlanması,

KVK Kanunu’na Uyum Süreci Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı

 • Kamu personellerinin ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde (belediye şirketi vb.) KVK Kanunu’na uyum için rol ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Faaliyet ve Birim bazlı veri envanterinin hazırlanması
 • Veri Sorumluları Siciline (VERBİS)’e Kayıt İşlemlerinin Yapılması,
 • Aydınlatma Metinlerinin Hazırlanması
 • Gizlilik Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Kişisel Veri Hazırlama ve İmha Politikasının Hazırlanması
 • Kişisel Verilere Yönelik Risklerin Analiz Edilmesi,
 • VERBİS Sicile Giriş İşlemlerinin Tamamlanması
 • KVKK konusunda personele eğitim verilmesidir.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına gereklerine uygun çalışma alt yapısı oluşturulacaktır.
 • Tüm bilgi varlıklarının, bütünlük, gizlilik ve erişilebilirlik gibi güvenlik fonksiyonlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 • Kamu Kurumlarının Kamu şirketlerinin ilgili birimlerinden alınacak data çeşitlerini belirleyerek çalışmalar yapılacaktır.
 • Detaylı Veri envanteri oluşturulacaktır.
 • Ağ sistemlerindeki yapılandırılmış / yapılandırılmamış bütün verileri tespit edilecektir.
 • Hali hazırda kayıtlı bulunan kişisel verileri niteliklerine ve birimlere göre sınıflandırılması yapılacaktır.
 • Kişisel veri işleme amaçları konusunda bilgilendirilen personeller ve veri sahibinin rızasını makul yöntemlerle alınacaktır.
 • Belli dönemlerde belirli aralıklarla değerlendirme ve inceleme yaparak, gözden geçirme ve iç denetim faaliyetleri sürdürülebilir nitelikte olması için çalışmalar yapılacaktır.
 • Belli aralıklarla sistemlerin güvenliğini ve verilerin korunmasını sağlamak adına test vb. etkili çalışmalar yapmak

KVKK Konusunda Hizmet Verdiğimiz Kurumlar;

 • Belediyeler
 • Özel İdareler
 • Birlikler
 • Belediye Şirketleri
 • Belediye İktisadi Kuruluşları
 • Belediye Bağlı Kuruluşlar
 • Yükseköğretim Kuruluşları
 • Sağlık Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğinde ki Meslek Kuruluşları
 • Özel Bütçeli Kamu Kurumları
 • Bakanlıklar
 • 5018 Dışında Kalan Kurumlar

Vizyonder olarak konusunda uzman Danışmanlarımız ile uyum sürecinizin gerekli hizmetleri titizlikle yerine getirerek, kanuna ve prosedürlere uygun bir şekilde alt yapınızı oluşturmaktayız.

KVKK Danışmanlık hizmetimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Belediye Gelir Artırıcı Çalışmalar Nasıl Yapılır

Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Bize Ulaşın

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Whatsapp  : Whatsapp Görüşmesi Başlat

Arama Terimleri : kvkk eğitimi, belediyelerde kvkk, kvkk eğitimi belediye, kvkk belediye şirketleri, kamu kurumlarında kvkk, verbis belediye, belediye şirketleri verbis, kişisel verilerin korunması kanunu eğitimi, kişisel verilerin korunması kanunu belediye, verbis kamu kurumları, kamu kurumlarının verbise kayıt, belediye şirketleri kvkk

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.