Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Kamu İhale Mevzuatı Danışmanlığı

Vizyonder - Kamu İhale Mevzuatı Danışmanlığı

Kamu İhale Mevzuat Danışmanlığı

Yıllık İhale Danışmanlığı

Yıllık İhale Danışmanlık hizmetimiz hem kamu idareleri için hem de özel sektör şirketleri için verilmektedir. 

Bu sayfa da sadece kamu idareleri için verilen yıllık ihale danışmanlık hizmetinin detayları aktarılmaktadır.

İhale sürecinde ve sözleşmenin uygulanmasında kanun, yönetmeliklerin ve ilgili diğer mevzuatların doğru bir şekilde uygulanması mali, idari ve adli denetim bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca bu mevzuatların yanında Kamu İhale Kurum Kararları, Yargı Kararları ve Sayıştay Kararları da ihale sürecinde dikkate almamız gereken diğer durumlardır.

İdarelerimizin talep etmiş oldukları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun kapsamında ki tüm dosyalarında sözleşme sürecince hukuki ve idari konularda destek verilmesinden oluşmaktadır.

Hizmetin Tanımı;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında mal, hizmet ve yapım ihalelerinin yapılması, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu çerçevesinde;

 • Sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Söz konusu kanunlar kapsamında yapılacak alımların hız ve kalitesinin yükseltilmesi,
 • İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması,
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve rekabetin arttırılması ile ihalelerin yapılması,
 • Sözleşmelerin uygulanması aşamasında ortaya çıkan problemlerin rasyonel çözümlere kavuşturulması,
 • İhale dokümanlarının hazırlanması aşamasında gerekli desteğin sağlanması,
 • Hazırlanan ihale dosyasının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ikincil mevzuatlara uygunluğunun tetkik edilmesi,

Hizmetin Kapsamı;

Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde yapılan ve aşağıda belirtilen işlerin, mevzuata uygun ve rasyonel bir şekilde yapılabilmesi için tarafımıza verilecek teknik, idari ve hukuki destek şu şekildedir:

 • İhtiyacın doğru bir şekilde tespit edilmesi,
 • İhtiyaç konusu alımın niteliğinin doğru tespit edilmesi,
 • Teknik şartname hazırlanması (Gerekli durumlarda uzman teknik bilirkişilerden de görüş sorulabilir.)
 • Ödenek işlemlerinin kontrol edilmesi,
 • İdarece belirlenmiş ihale usulünün doğru olup olmadığının kontrol edilmesi,
 • İdari şartnamenin mevzuata uygun olarak hazırlanmasına destek olunması,
 • İsteklilerde aranılacak yeterlik belgelerinin ilgili yönetmelik hükümlerine ve Kamu İhale Genel Tebliğine uygun belirlenip belirlenmediğinin kontrol edilmesi,
 • İhale işlem dosyasının kontrol edilerek eksiksiz olmasının sağlanması,
 • İhtiyaç olması halinde ihale dokümanında değişiklik yapılması işlemlerinin şekil ve süre şartlarına uygun gerçekleştirilmesi için gerekli desteğin sağlanması,
 • İhale yetkilisince onaylanan ihale kararlarının, ihaleye teklif sunan isteklilere tebliğinden önce, mevzuata uygunluk yönünden kontrolünün yapılması,
 • Üzerine ihale yapılan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi işlemlerinin mevzuatta belirlenen şekil ve süre şartlarına uygun yapılması,
 • Sözleşme hükümlerinin ihale dokümanına uygun olarak hazırlanması,
 • İdarenin ihale süreci ile ilgili olarak karşılaşabileceği her türlü ihtilafta (şikâyet, itiraz en şikâyet, idari davalar) hukuki destek sağlanması,
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine tam uyum kapsamında personele eğitim verilmesi,
 • İhale mevzuatı ile ilgili değişen ya da yeni çıkan mevzuatları düzenli olarak idareye bildirilmesi,

Hizmetlerini kapsamaktadır.

Hizmetin Yürütülüşü;

 • Yukarıda belirtilen işlerin yapılabilmesi için İdarenin hizmet binasında tahsis edilecek bir odada çalışmak üzere ayda 2 gün bir uzman bulunduracaktır.
 • Yıllık İhale Danışmanlığının sözleşme süresini minimum bir yıldır.
 • Sözleşmenin imzalanmasının ardından idareye sürekli kullanıma açık bir elektronik posta adresi bildirilecek ve uzmanlarımızın idarede olmadığı zamanlarda, idare personeli tarafından yöneltilecek ihale mevzuatı ile ilgili soru bu elektronik posta adresine gönderilecektir. Elektronik posta adresine iletilen sorular en geç ertesi günün mesai saati bitimine kadar cevap verilmektedir.
 • Diğer taraftan, idarenin karşılaşacağı acil durumlarda iletilecek soruların cevaplanabilmesi için, sözleşmenin imzalanmasının ardından idareye mobil iletişime uygun ve sürekli açık bir cep telefonu numarası bildirilecektir. İdareye bildirilen mobil telefon numarası sürekli olarak açık tutulacak ve idare personellerince sorulacak sorular öncelikli olarak cevap verilmektedir.

 

Vizyonder’e bağlı gerek ihale uzmanları gerekse çalışanlarının doğrudan ya da dolaylı olarak sözleşme kapsamında kendilerine verilmiş bulunan hizmetler ile çıkar çelişkisi yaratabilecek herhangi bir ticari veya mesleki faaliyete girmemektedir."

"VİZYONDER, hizmetin yürütülmesi sırasında, idarenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak edindiği bilgileri, Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, idarenin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde açıklamaz, üçüncü kişiler veya kendi lehine kullanamaz. Vizyonder’in bu yükümlülük işin sona ermesinden sonra da devam etmektedir."

 

Dosya (Proje) Bazlı İhale Danışmanlığı

İhale Bazında Danışmanlık Hizmeti

İdarelerin ihtiyacına göre sadece tek bir ihale dosyası için ihale danışmanlık hizmeti sunulması işlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede ihale sürecinde ihtiyacın ortaya çıkması aşamasından sözleşmenin imzalanmasına kadar sürecek olan tüm süreçte idareye ihale danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bu çerçevede;

 • Söz konusu ihaleye ilişkin teknik ve idari şartnamenin mevzuata uygunluğunun incelenmesi,
 • İhale Dokümanlarının hazırlanması sürecine destek verilmesi,
 • EKAP iş akışlarına yönelik destek verilmesi,
 • İhale Komisyonun değerlendirmesi sırasında hukuki mevzuat desteğinin sağlanması,
 • İhale iş ve işlemlerinde idarece alınan kararlara karşı yapılan şikâyet başvurularını değerlendirip, başvurular konusunda görüş verilmesi, şikâyet başvurularına talep üzerine yazılı veya sözlü cevap verilmesi,
 • Söz konusu dosyanın İdari Mahkemelerine taşınması halinde savunma dilekçelerinin hazırlanması ve gerekli görülürse uzman mütalaa raporunun hazırlanması,
 • İhale iş ve işlemlerinin teftiş ve denetime uygun şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla, ihale evraklarının düzenlenmesi, tasnifi, derlenmesi, takibi konularında idareye danışmanlık sunulması,
 • İhale komisyonunun işlemlerinin ihale mevzuatı ve Kamu İhale Kurumu uyuşmazlık kararlarına uygunluğu noktasında destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Sözleşme imzalanması aşamasında yapılması gereken iş ve işlemler,
 • İhale sürecindeki tüm evraklarda iş ve işlemlerinin düzenlenmesi,

Hizmetleri tarafımızca verilmektedir...

İdarelerimiz yukarıda belirtilen konularda hukuki destek almaları halinde kazanımları şu şekilde olacaktır;

 1. Kamu Zararlarının önüne geçilmiş olacaktır,
 2. Sayıştay Denetiminde herhangi bir bulgu, sorgu ya da savunma ile karşı karşıya kalmayacaktır,
 3. Zaman kaybının önüne geçilmiş olacaktır,
 4. Kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılmış olacaktır,
 5. İhalenin iptal edilmesinden kaynaklı idarenin zorunlu olarak yapmakla mükellef olduğu hizmetlerin aksamamasına neden olacaktır,
 6. Herhangi bir yargı süreci ile karşı karşıya kalınmamış olacaktır,
 7. Kamu personeline ihale mevzuat konusunda eğitilmesi sağlanmış olacaktır.

İhale bazı danışmanlık hizmeti kapsamında ihalenin tüm süreçleri görevli idari personeliniz eliyle yürütülecek olup, ilgili personellerin bu konu da eğitilmesi de sağlanmış olacaktır.

Uzaktan İhale Danışmanlığı

Gerek 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Gerek 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu, Gerek 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Gerekse bu kanunlara bağlı ikinci ve üçüncü mevzuatlar kapsamında uzaktan destek verilmesi hizmetinden oluşmaktadır. Bu hizmet idareler açısından oldukça ekonomik olmakla birlikte, talep etmiş olduğu konularda hızlı geri dönüş almanızı sağlayan Vizyonder tarafından geliştirilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiş bir yöntemdir.

Uzaktan ihale danışmanlığı ile telefonla 7/24 soru sorma ve sormuş olduğunuz sorulara 24 saat içinde yanıt alma imkânınız bulunmaktadır. Özellikle aninden gelişen ivedi olarak sonuçlanması gereken konularda idareler için son derece faydalı olmaktadır.

Uzaktan İhale Danışmanlığının Faydaları;

 1. Oldukça ekonomiktir.
 2. Doğru bilgiye hızlı erişim sağlanmış olacaktır.
 3. Sınırsız sayısı da destek talep edilebilir.
 4. 7/24 hizmet desteği vardır.
 5. Yeni çıkan Vizyonder Yayınlarına ait “Sayıştay Denetimine Hazırlık” kitabımızdan birim sayısınız kadar ücretsiz olarak verilmektedir.
 6. Talep edilen konularda ihale mevzuatı ilgili Kamu İhale Kurum Kararlarına ve Mahkeme Kararları ücretsiz olarak verilecektir.
 7. Bir kişi için Vizyonder’in düzenlemiş olduğu ihale mevzuatı ile ilgili eğitim seminerlerinde ücretsiz katılım yapabilecektir.

Uzaktan İhale Danışmanlığının Kapsamı;

 • 7/24 Telefon Desteği
 • E-posta ile destek,
 • Web Portalımız üzerinden Canlı Destek hattından anından cevap,
 • Vizyonder WhatsApp hattından anında destek,

Uzaktan İhale Danışmanlığı Kapsamına Girmeyen Hizmetler;

 • Her türlü doküman hazırlanma işi,
 • Savunma veya Dilekçe Hazırlanması işi,
 • Çıktıya dayalı diğer rapor, mütalaa vb. doküman hazırlanma işi,

Bu hizmet türünün içine girmemektedir.

İhale Denetim Hizmetleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında kurumlarının tüm alım ihalelerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan danışmanlık, denetim ve eğitim programıdır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında kurumlarının Mal, Hizmet, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet ihalelerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan yıllık ya da dönemsel olarak verilen danışmanlık hizmetidir.

İdarenin ihale hukukuna uygun ve sorunsuz olarak alım sürecinin gerçekleştirmesini sağlamanın yanında, önceki alımlara ilişkin dosyaların mevzuat, performans ve kalite standartlarına göre denetlenmesi ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan hataların giderilmesine yönelik idarenin ihale dosyalarının incelenmesi ve ihale mevzuatı konusunda personele hizmet içi eğitim verilmesi adımlarından oluşmaktadır.

Satın alma evraklarının kontrolü kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda ve bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuat çerçevesinde satın alma birimi için belirlenen konularda destek olmak; satın almaya esas kanıtlayıcı belgeler ve eklerinin tam ve doğru bir şekilde hazırlanıp düzenlenmesi ile kontrolünü sağlamaktır. Kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılması, özel amaç olarak belirlenen konularda bağımsız ve nesnel bir denetim yapılması varsa yolsuzluk ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve idarenin mali kaynaklarının artırılması ile kamuoyu ve yöneticilere makul bir güvence sağlanması amacıyla iş bu hizmet verilmektedir.

Denetim hizmetin amaçları şu şekildedir;

 1. Sayıştay denetimine hazırlık yapılması,
 2. Geçmiş dönemlerde yapılan eksik veya hatalı işlemlerinin bundan sonra ki süreçlerde düzeltilmesi,
 3. Satın alma süreçlerinin iyileştirilmesi,

Hizmetin Kapsamı;

 1. Danışmanlık konusu işin yürütülmesine esas meri mevzuata ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
 2. Mevzuat bilgilendirmesine ilişkin her harcama birimi için ayrı ayrı 3’er saat eğitim verilesi,
 3. Satın alma öncesi kontrol süreçlerinin analizi ve yapılması gereken işlemler konusunda eğitim verilmesi ve dokümanların oluşturulması,
 4. Ödeme öncesi kontrol ve ön mali kontrol iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerin oluşturulması,
 5. Bu alanda çalışan personele gerekli kontrol doküman hazırlama, kontrol listelerinin oluşturulması vb. konularda destek sağlanması,
 6. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerinin ödeme evrakları ile ilişkilendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması,
 7. Taahhüde bağlanmış iş ve işlemlerle ilgili olarak tabi olduğu mevzuat çerçevesinde ödeme belgesi kanıtlayıcı belgelerin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususların belirlenmesi ve kanıtlayıcı belgelerin kontrol edilmesi,
 8. Ödeme belgeleri çerçevesinde vergi ve sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
 9. Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmenin yapılması,
 10. Özel amaçlı olarak bağımsız denetim hizmetinin sunulması ve idareye raporlanması,
 11. Olası denetim alanları ile ilgili analizinin yapılması ve idareye sunulması,

Konularını kapsamaktadır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Danışmanlığı

Vizyonder 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Danışmanlığı kamu idarelerinin gerçekleştirdiği alım, satım, hizmet, yapım, trampa, kiralama, kiraya verme ve irtifak hakkı tesisi ihalelerinde, ihale öncesinde, ihale sürecinde ve ihale sonrasında yaşadıkları problemlere yol göstermek amacıyla verilmektedir. Bildiğiniz üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu sadece satış, kiralama vb. işlemlerde uygulanmaktadır. Bu durumdan dolayı çok sık kullanılan bir mevzuat değildir.

Durum böyle olunca idareler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun amir hükümlerine ve taşınmaz hukukunda çok fazla bilgi sahibi olamadığı görünmektedir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu danışmanlığını taşınmaz hukuku ve 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu alanlarında yayımlanmış 12 kitabı ve onlarca makalesi bulunan ve taşınmaz hukuku alanında master yapmış uzman eliyle yürütmekteyiz. Maalesef 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu konusunda çok mütevazi olamıyoruz ve iddia ediyoruz.

“DAHA İYİSİ YOK”

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacağınız ihalelerde Derneğimizce aşağıda belirtilen konularda danışmanlık desteği vermekteyiz.

 • İdari Şartnamenin Hazırlanması,
 • Teknik Şartnamenin Hazırlanması,
 • Sözleşme Tasarısının Hazırlanması,
 • İşletme Şartnamesinin Hazırlanması (Gerekli ise)
 • İhale İle İlgili Tüm iş ve İşlemlerin Yürütülmesi,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hizmete Esas Konularımız;

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İstisnaları,
 • Devlet İhale Kanunu İle Kamu İhale Kanunu Farkı,
 • Devlete Ait Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Parasal Limitler,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci Maddesi,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/G Maddesi,
 • 2886 Sayılı Kanunun 51/G Maddesi Uyarınca-Pazarlık Usulü İhale
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 31. Maddesi,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g Maddelerine Göre İhale,
 • Devlet İhale Kanununun 84. Maddesi,
 • Devlet İhale Kanununun 71 ve 51. Maddeleri,
 • 2886 Sayılı Kanun 75. Madde Uygulama Yönetmeliği
 • Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a Maddesi
 • Devlet İhale Kanunu İnşaat Maliyet Analizleri,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na Tabi Yapım İşlerinde Keşifleri,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre İhale Komisyonları,
 • 2886 Sayılı Kanuna Göre İhalelerden Yasaklama Kararı Alınması,
 • 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılamayacaklar,
 • Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kiralananın Tahliyesi,
 • 2886 Sayılı Kanun Gereği Satışa Çıkarılan Taşınmazların İlanı,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna Göre Kapalı Teklif,
 • 2886 Sayılı Kanuna Göre Şartname,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu – Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi,
 • Kiralama İşlemleri Süreci,
 • Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi,
 • Belediyelere Ait Araziler Yap-İşlet-Devret Yöntemi,
 • Kira Sözleşmelerinin Devri,
 • Kiracının Tahliyesi,
 • Belediyelerde Ecrimisil Süreci,

Uzman Mütalaa (Bilirkişi) Raporunun Hazırlanması

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293’üncü maddesinde yer alan tarafların, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından mütalaa alabilecekleri hükmüne dayanılarak, Derneğimizce heyet imzalı olarak uzman mütalaa hazırlanmaktadır.

Günümüzde gerek adli yargı kurumlarında, gerekse hukuk ve idare mahkemelerinde, çözümü uzmanlığı özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişi incelemesi yaptırılması çok yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Vizyonder olarak gerek kamu kurumlarına, gerekse özel sektör firmalarına, gerekse şahsılara yönelik aşağıda belirtilen konularda uzman mütalaası hazırlamaktayız.

Vizyonder olarak kadromuzda Uzman Mütalaası Hazırlayan Uzmanlarımız şöyledir;

 • E. Sayıştay Uzman Denetçisi,
 • Hukukçu,
 • İhale Hukuku Öğretim Görevlisi,
 • Yeminli Mali Müşavir,
 • İç Denetçi,
 • E. Kamu İhale Uzmanı,
 • Emekli Hakim,
 • İhale Hukuku Uzmanları,
 • Bilirkişiler.

Uzman Mütalaası Hazırladığımız Konular;

 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
 2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
 6. Diğer Kamu Mali Mevzuatına Yönelik Konular.

Not: Devam eden yargılama sürecinde Uzman Mütalaası hazırlanmadan önce konu hakkında gerekli belgelerden ön inceleme yapıldıktan sonra tarafımızca haklı olduğunuz kanaatine varıldığı taktirde Uzman Mütalaası hazırlanmaktadır.

Kamu İhale Danışmanlığı Nedir?

Gerek kamu kurumları, gerek özel sektör firmalar tarafından kamu ihale mevzuatında ki karşılaştıkları hukuki iş ve işlemlere karşı mevzuata tam uyum sağlamak ve yasal haklarını korumak amacıyla dışarıdan destek aldığı danışmanlık hizmet türüdür.

Kamu İhale Mevzuat Eğitimi

Yukarıda belirtilen tüm danışmanlık konularında eğitimlerde verilmektedir. Kamu ihale mevzuatı (kik eğitimi) eğitimi, elektronik ihale eğitimi (e ihale eğitimi) , elektronik ihale semineri (e ihale semineri) konularında konusunda duayen isimler ile uygulamalı eğitimler vermekteyiz. Ayrıntılar ve eğitim talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kamu İhale Danışmanlık ve Eğitim Talepleriniz İçin Bize Ulaşın

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks :+90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2 :+90 545 337 2016
Whatsapp : Whatsapp Görüşmesi Başlat

İlgili Arama Konuları:ihale danışmanlığı,kamu ihale mevzuatı eğitimi,ihale semineri,ihale eğitimi,kamu ihale eğitimi,e ihale eğitimi,kik eğitimi,elektronik ihale eğitimi

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş