Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

İç Kontrol Uyum Eylem Planın Hazırlanması Danışmanlığı

Vizyonder - İç Kontrol Uyum Eylem Planın Hazırlanması Danışmanlığı

İç Kontrol Uyum Eylem Planın Hazırlanması Danışmanlığı

İç Kontrol Uyum Eylem Planın Hazırlanması Danışmanlığı Coso İç Kontrol Sistemiİç kontrol sistemi; kamu idarelerin belirlenmiş amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, kaynak ve varlıkların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Kamu idarelerinde uygulanacak olan iç kontrol sistemi 5018 sayılı Kanunun 55 ile 67‘nci maddelerinde; iç kontrolün tanımı, amacı, yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol ve mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve yetkilisi, iç denetim, iç denetçi ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve görevleri başlıkları altında ve anılan Kanunun 55, 56, 57 ve 58‘inci maddelerine dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” da; iç kontrol, ön mali kontrol, mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler ve çeşitli hükümler bölümleri altında ayrıntılarıyla birlikte ele alınmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine getirilen yükümlülüklerin başında, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması kapsamında etkin işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulması gelmektedir. Bu kapsamda kamu idarelerinin iç kontrol sistemini çıkarılan yasal düzenlemeler çerçevesinde oluşturması ve uygulaması temel bir yükümlülüktür.

İç kontrol sistemi, temelde, iyi yapılmış bir mevcut durum analizi üzerine, hedefe ulaşmayı sağlayacak gerçekçi bir yol haritasına ki mevzuatımızda buna iç kontrol uyum eylem planı denilmektedir ve bu yol haritasını uygulayacak bir kurumsal kapasiteye ihtiyaç göstermektedir. Bununla birlikte kurumsal farkındalık, üst yönetim sahiplenmesi gibi faktörlerde iç kontrol sisteminin oluşturulmasında oldukça önemli faktörlerdir.

Bir kamu idaresinin iç kontrol sistemini tam olarak oluşturulması, mevzuatımızda yer alan bir zorunluluk olmakla birlikte, son dönemlerde iç denetime ve bununla birlikte Sayıştay tarafından yapılan dış denetimin özünü oluşturmaktadır. Denetimlerde iç kontrol eylem planlarından bu eylem planlarının gereklerinin yapılıp yapılmadığına
kadar kamu idarelerinin iç kontrol sistemleri yoğun bir denetimin özünü oluşturmaktadır. Ancak, bunların hepsinden daha önemlisi iç kontrol sistemi bir kurumun daha iyi yönetilmesi demektir.

Ülkemizde kamu idarelerince, İç Kontrol Uyum Eylem Planları, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi gereğince 2’şer yıllık dönemlerle genellikle hazırlanmaktadır. Pek çok kamu idaresinde 2018 mali yılsonu itibariyle iç kontrol uyum eylem planlarında öngörülen eylemlere ilişkin takvim sona ermiştir.

Yeni mali yılla birlikte, ülkemizde hiçbir kamu kurumunun kötü yönetim lüksü bulunmayan bir döneme girilmektedir. Bu dönemde kamu yönetiminde yeni dönemin yükselen değeri, “Ölçülebilme” olacaktır. Bu ölçülebilmenin en önemli aracını iç kontrol kapsamında öngörülen eylemler ve bu eylemlere ulaşabilme kapasitesi olacaktır.

Pek çok kamu idaresinde geçmiş yıllardan farklı olarak, önümüzdeki 2 mali yılı kapsayan iç kontrol uyum eylem planlarının, geliştirdiğimiz özel bir anket yöntemi ile mevcut durum analizine bağlı olarak hazırlanması için özel bir çalışma yaptık.

Bu çerçeve de kurumunuza ait İç Kontrol Sisteminin Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti Derneğimizce hazırlanmaktadır.

İç kontrol Danışmanlığı Çerçevesinde Yapılacak İşler

İç kontrol Danışmanlığı Çerçevesinde Yapılacak İşler

İç kontrol sistemi unsurlarının oluşturulması, iç Kontrol Eylem planındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve iç kontrol sistemi unsurlarına ait çıktıların oluşturulmasıdır.

Kurumunuzun Mevcut Durum Analizinin yapılması ve analiz sonucunun raporlanması

Kurumunuzun Birim Müdürleri ve Proje ekibine iç kontrolle ilgili farkındalık geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi (3 saat), Belediyelerde İç ve Dış Denetim ( 3saat) eğitiminin verilmesi.

Kurumunuzun Eylem planının revize edilmesi ve çalışma takviminin hazırlanması

Kurumunuzun Çalışma takvimine göre, iç kontrole yönelik iç kontrol uyum eylem planının hazırlanması

Kurumunuzun Çalışma planı takvimi içinde yer alan ve süreç yönetiminden çıkartılmayacak olan eylemlerin elde edilmesi

İç Kontrol ’de Öne Çıkan Sorun Alanları:

İdareler İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve İç Kontrol süreci çalışmaları kapsamında en çok sorunlu olarak karşımıza çıkan alanlar şu şekildedir.

 • Kurumsal yapı ve etik değerler,
 • Personel yönetimi - insan kaynakları,
 • Hedefler ve amaçlar,
 • Risk yönetimi,
 • İşleyiş yapısı,
 • Süreç ve prosedürler,
 • Gözetim,
 • Belge yönetimi,
 • İletişim,
 • Muhasebe ve mali raporlama,

Vizyonder ile tüm bu sorunlu alanlar çözüme kavuşturulacaktır.

İç Kontrol ‘de Sorumlu Birimler:

 • Üst Yönetici
 • Harcama Birimleri
 • Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Birimi)
 • İç Denetim Birimi

İç Kontrol ’un Özellikleri:

 • İç kontrol, mali iş ve işlemlerle sınırlı değildir.
 • En üst kademeden en alt kademeye tüm kurum çalışanlarının sorumluluğundadır.
 • İç kontrolün oluşturulması, işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesinden yönetim sorumludur.
 • İç kontrol, tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir.
 • Sadece yazılı dokümanlara dayanmaz. Güçlü ve pozitif bir ortamı da ifade eder.
 • İç Kontrol bir süreçtir.
 • Bir iç denetim faaliyeti değildir. Kontrol denetçinin işidir.
 • Salt ön mali kontrol değildir.
 • Amaçlara ulaşmanın önündeki riskleri yönetmek için bir araçtır.
 • Sonuçların beklediğimiz gibi olması için yaptıklarımızdır.
 • Tüm işlevleri (İnsan kaynakları, finansal, operasyonel, teknoloji, lojistik vb. faaliyetler) kapsayan temel bir yönetim işlevidir.
 • İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacı taşıyan bir yönetim aracıdır. Ancak hedefleri belirlemez. Belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için makul güvence sağlar.
 • Yönetimin sorumluluğundadır.
 • Risk esasına dayanır.
 • İdarenin mali ve mali olmayan tüm işlemlerini kapsar.

İç Kontrolün Temel İlkeleri:

 • İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
 • İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
 • İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
 • İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.
 • İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
 • İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.

İç Kontrol ‘un Çıktıları:

 • İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesinde ve kaynakların kullanımında düzenlilik, etkinlik ve verimliliğin sağlanması,
 • Varlıkların ve kaynakların korunması, yolsuzluk ve suiistimallerin önlenmesi,
 • İdari ve mali kayıt, bilgi ve raporların doğruluğu ve güvenilirliğinin tesisi,
 • Yürürlükteki hukuk normlarına ve idari düzenlemelere uyumun sağlanması.

“İç kontrol uyum eylem planları idarenin ürünü olmalı: Danışmanlık tamam ama bu sadece sürece katkı şeklinde olmalı”

İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması veya hazırlamış olan idarelerin revize edilmesi konusunda daha detaylı bilgi ve talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Stratejik Plan & İç Kontrol ve Risk Yönetim Dijital Otomasyon Sistemini İnceleyin!

Danışmanlık ve Eğitim Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
 
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.