Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İhale Mevzuatı Eğitimleri

Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İdare)

Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İdare)

Yapım işleri ihalelerine özgü ihale işlemler hakkında bilgi verilmektedir. Yapım işleri ihaleleri bağlamında yaklaşık maliyet, iş deneyim belgeleri, teklif değerlendirmesi ve aşırı düşük teklifler gibi konularda bilgi verilmektedir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan genel hükümler çerçevesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler ile yapım işi ihalelerine özel getirilmiş kurallar, mevzuatta yapılan son değişiklikler ile uygulamada karşılaşılması muhtemel uyuşmazlık kaynaklarına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılmakta ve katılımcıların yapım işi ihalelerine yönelik mevzuata hakim olmaları sağlanarak, ihale süreçlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Yapım İşlerinin Tanımlanması
 • Yapım İşleri İhalelerinde Hazırlık Süreci
 • Yaklaşık Maliyet
 • Yeterlik Kurallarının Tespiti
 • Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri
 • Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Belgeler
 • İş Deneyim Belgelerine İlişkin Genel Kurallar
 • İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi
 • İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi ve Benzer İş Kavramı
 • Kalite Belgeleri İle Makine Ekipmana İlişkin Belgeler
 • Aşırı Düşük Teklifler
 • İhalenin Sonuçlandırılması

Eğitim Konuları

 • Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına İlişkin İlkeler
 • Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması
 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği Ve Dokümana İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Proje Türleri Ve İhale/Sözleşme Sürecindeki Yansımaları
 • İdari Şartname
 • Ön Yeterlik Şartnamesi
 • Teknik Şartname
 • Sözleşme Tasarısı
 • İhale Ve Ön Yeterlik İlanı, İlanın Uygun Olmaması, Zeyilname Talebi
 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının Görülmesi Ve EKAP Üzerinden İndirilmesi
 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması, Zeyilname Ve Açıklama Talebi
 • Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler, İstenecek Belgeler Ve Yeterlik Kriterlerine İlişkin Başvurular
 • Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasındaki Mesleki Ve Teknik Yükümlülüklere Yönelik Düzenlemeler
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Elektronik Ortamda Belge/Bilgi Teyidi Ve Sunulmayacak Belgeler Tablosunun Değerlendirilmesi
 • İş Ortaklığı
 • Konsorsiyum
 • Teminatlar
  • Geçici Teminat, Sunulması, Değerlendirilmesi Ve Geçici Teminata İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar
  • Kesin Teminat, Sunulması, Değerlendirilmesi Ve Kesin Teminata İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar
 • Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Kriterler
  • Banka Referans Mektubunun Değerlendirilmesi Ve Dikkat Edilecek Hususlar
  • Bilanço Veya Eşdeğer Belgelerin Değerlendirilmesi Ve Dikkat Edilecek Hususlar
  • İş Hacmine İlişkin Belgelerin Değerlendirilmesi Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Kriterler
  • Aday Veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler
  • İş Deneyimini Gösteren Belgeler Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • İsteklinin Organizasyon Yapısı Ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler
  • Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler
  • Kalite Yönetim Sistem Belgesi Ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi
 • İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar
 • İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları
 • İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuru
 • İş Deneyim Tutarının Tespiti
 • İş Deneyim Belgesi Türleri Ve Kullanma Koşulları
 • Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler
 • İş Deneyim Tutarının Tespiti
 • İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi, Ortaklık Yapısına Göre Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Başvuru Ve Teklif Mektuplarının Şekli Ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Teklif İçeriği
 • İhalenin İlk Oturumunda Yapılacak İşlemler Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Başvuruların Ve Tekliflerin Alınması, Açılması Ve Belgelerdeki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılmasına İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespit Ve Değerlendirilmesi
 • Fiyat Dışı Unsurlar Ve Bu Unsurlara Yönelik Düzenlemeler İle Fiyat Dışı Unsur Uygulamasına İlişkin Esaslar
 • Yerli İstekli Ve Yerli İstekli Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması
 • Tekliflerin Eşit Olması
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Ve İhalenin Sonuçlandırılması
 • Bildirim Ve Tebligat Esasları
 • Sözleşmenin İmzalanmasında İsteklinin Görev Ve Sorumlulukları
 • Soru ve cevaplar ( Sorular eğitimin daha verimli geçmesi amacıyla eğitim esnasında, konu anlatımları yapılırken alınmakta ve dersler interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.)

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

 • Kamu idarelerinde harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, piyasa araştırma görevlileri, şartname hazırlayanlar, daire başkanları, şube müdürleri veya ihale sürecinin herhangi bir yerinde imzası bulunan tüm kamu çalışanları,
 • Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümlerini öğrenmek isteyen herkes eğitime katılabilir.

Eğitimin Süresi

Eğitim süresi 2 gün, 12 saattir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
 
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.