Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mali Yönetim ve Mali Mevzuat Eğitimleri

Sayıştay Denetimine Hazırlık Eğitimi

Sayıştay Denetimine Hazırlık Eğitimi

Eğitim İçeriği

Sayıştay denetimine hazırlık eğitimi, Sayıştay’ın denetim ve raporlama faaliyeti yanında yargılama görevi de yürütüyor olması işlemlerin tarafı olan kamu idareleri ile sorumlu kamu görevlileri açısından büyük önem taşımaktadır.

Kamu idarelerinin sürekli denetim görmesi bu idareler ve kamu görevlileri arasında bazen yadırganmakla birlikte denetimin gerek kamu idareleri gerekse toplum açısından çok büyük yararlar sağladığı da aşikârdır. Önemli olan denetime konu iş, işlem, karar ve eylemlerde mevzuata ve hukuka aykırı kasıtlı davranışlarda bulunulmamasıdır.

Sayıştay denetimi kamu idareleri açısından kaçınılmaz olduğuna göre kamu idarelerinin de Sayıştay denetime hazırlanması ve denetim, raporlama, hesap yargılaması konusunda bilgi sahibi olmasında açısından Sayıştay denetimine hazırlık eğitimi son derece önem arz etmektedir.

Bu eğitim, Sayıştay’ın hukuki yapısı, teşkilatlanma ve görevi, Sayıştay denetimi, Sayıştay raporları, Hesap yargılaması, Kanun yolları, Hesap yargılamasına ilişkin diğer hususlar ve örnek bulgunun yer verildiği bir eğitim programıdır.

Eğitimin Amacı

Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerinde çalışan kamu görevlilerinin Sayıştay denetimi, raporlama ve hesap yargılaması hakkında bilgi edinilmesi ve Sayıştay denetimine hazırlanması amaçlanmaktadır.

Eğitim Konuları

 • Sayıştay’ın Hukuki Yapısı, Teşkilatlanma ve Görevi
  • Anayasal Bir Kurum Olarak Sayıştay
  • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Denetim
  • 5018 sayılı Kanun’da İç Kontrol Sistemi
  • 5018 sayılı Kanun’da Denetim
   • İç Denetim
   • Dış Denetim
  • Sayıştay Denetiminin Yasal Dayanakları
  • Sayıştay Mensupları ve Teşkilat Yapısı
  • Sayıştay’ın Görevi
 • Sayıştay Denetimi
  • Sayıştay Denetimin Amacı
  • Sayıştay Denetim Türleri
  • Sayıştay Denetimine Tabi Kamu İdareleri
  • Sayıştay’ın Denetim Uygulaması
  • Sayıştay Kanununda Sorumlular ve Sorumluluk Halleri
  • Kamu İdareleri ve Görevlilerinin Sorumluluğu
  • Yaptırıma Tabi Fiil Ve Eylemler
  • Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi
 • Sayıştay Raporları
  • Sayıştay Tarafından Düzenlenen Raporlar
   • Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu
   • Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu
   • Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu
   • Genel Uygunluk Bildirimi
   • Diğer Raporlar
  • Raporların Kamuoyuna Duyurulması
  • Türkiye Büyük Millet Meclisinden Gelen Denetim Talepleri
 • Hesap Yargılaması
  • Yargılamaya Esas Rapor ve Hesap Yargılaması
  • Kamu Zararı
  • Sorgu Düzenlenmesi
  • Sorgu Üzerine Açıklama - Savunma Yapılması
  • Sorumluluk
  • İlliyet Bağı
  • Yargılamaya Esas Raporların Düzenlenmesi
  • Çağrı ve Duruşma Talebi
  • Sayıştay Dairelerinde Görüşme
  • Yargılamaya Esas Raporlar Hakkında Savcı Ve Üyeden Görüş Alınması
  • Yargılamaya Esas Raporların Görüşülmesi
  • Yargılamaya Esas Raporların Hükme Bağlanması
  • Hüküm Dışı Bırakma
  • Tutanakların Düzenlenmesi
  • İlamların Düzenlenmesi
  • İlamların Tebliği, Tavzihi Ve Düzeltilmesi
  • İlamların İnfazı
  • Kamu Zararından Doğan Alacakların Tahsil Şekilleri
  • Sayıştay İlamlarının İnfazının Yerine Getirmemenin Yaptırımı Ve İlamların İzlenmesi
  • Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Faiz
  • Kamu Zararının Tespiti ve Tahsilinde Zamanaşımı
  • Kamu Zararından Doğan Alacakların Silinmesi
 • Kanun Yolları
  • Kanun Yollarına Başvurma
  • Temyiz
  • Temyiz Kurulu Toplantılarında Bulunabilecek Olanlar
  • Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
  • Müzakere Düzeni
  • Kararların Yazılması
  • Kararların Okunması
  • Tutanaklar
  • Karar Düzeltilmesi
 • Hesap Yargılamasına İlişkin Diğer Hususlar
  • İçtihatların Birleştirilmesi
  • İdari Nitelikteki Kararların Birleştirilmesi
  • Danıştay ile Sayıştay Kararları Arasındaki Uyuşmazlık Hali
  • Hukuk Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Haller
  • Düzenlilik Denetimi Dışındaki Denetim Ve İncelemelerde Kamu Zararı Tespiti
  • Ek Raporların Düzenlenmesi
  • Suç Teşkil Eden Fiiller
  • Suç Teşkil Eden Fiillere İlişkin İşlemlerin Yargılamaya Esas Rapora Alınması
  • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunulması
 • Sayıştay Bulguları
  • Bulgu Örnekleri
  • Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki Bulgular
  • Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu İle İlgili Bulgular
  • Ecrimisil İşlemleriyle İlgili Bulgular
  • Tahsis İşlemleriyle İlgili Bulgular
  • Otopark İşlemleriyle İlgili Bulgular
  • Taşınır İşlemleriyle İlgili Bulgular
  • Taşınmaz Kayıt İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Bulgular
  • Belediye Şirketleri, Sermaye Ve İşlemleriyle İlgili Bulgular
  • Belediye Meclisleri İle İlgili Bulgular
  • İç kontrol ve İç Denetim İle İlgili Bulgular
  • Teftiş Kurulu İle İlgili Bulgular
  • Belediyelerin Borçlanmasına Dair Bulgular
  • Sosyal Yardımlara Dair Bulgular
  • Sosyal Denge Sözleşmesi Ve Ödemeleri İle Alakalı Bulgular
  • Sosyal Tesis İşlemlerine İlişkin Bulgular
  • Atama ve Görevlendirmelere Dair Bulgular
  • Ödeme İşlemlerine Dair Bulgular
  • Emlak Vergisi İşlemlerine Dair Bulgular
  • İlan ve Reklam Vergisi İşlemleri Hakkındaki Bulgular
  • KDV İle İlgili Bulgular
  • Eğlence Vergisi İşlemlerine İlişkin Bulgular
  • Mali Tablolar Hakkındaki Bulgular
  • Amortisman İşlemlerine İlişkin Bulgular
  • Ücretlere İlişkin Bulgular
  • 5018 Sayılı Kanuna Yönelik Bulgular
  • Hesap İşlemlerine Yönelik Bulgular
  • Muhasebe İşlemlerine Yönelik Bulgular
  • Gelir-Gider-Ödeme-Bütçe İle İlgili Bulgular
  • Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerine Yönelik Bulgular
  • İş Kanunu İle İlgili Bulgular
  • Abone İşleriyle İlgili Bulgular
  • Mükellefiyet Tesisine Dair Bulgular
  • İmar ve Yapı İşleriyle Alakalı Bulgular
  • Bağış İşlemleri Hakkındaki Bulgular
  • Çeşitli Tür İş ve İşlemler Hakkındaki Bulgular

Eğitim Süresi

Eğitimin süresi 3 gün, 18 saattir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.